Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:636 · Visa register
Förordning (1995:636) om ämnen som bryter ned ozonskiktet
Departement: Miljödepartementet
Utfärdad: 1995-05-11
Ändring införd: t.o.m. SFS 2001:1068
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2002:187
Upphävd: 2002-06-01
Tillämpningsområde 1 § Denna förordning kompletterar rådets förordning (EG) nr 3093/94 av den 15 december 1994 om ämnen som bryter ned ozonskiktet1. I denna förordning avses med 1. CFC: de ämnen som i rådets förordning betecknas klorfluorkarboner, 2. övriga CFC: de ämnen som i rådets förordning betecknas andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner, 3. haloner: de ämnen som i rådets förordning betecknas haloner, 4. koltetraklorid: det ämne som i rådets förordning betecknas koltetraklorid, 5. 1,1,1-trikloretan: det ämne som i rådets förordning betecknas 1,1,1-trikloretan, 6. metylbromid: det ämne som i rådets förordning betecknas metylbromid, 7. HBFC: de ämnen som i rådets förordning betecknas bromfluorkolväten, 8. HCFC: de ämnen som i rådets förordning betecknas klorfluorkolväten. Förbud mot tillverkning, användning, överlåtelse och saluhållning Förbud Allmänt 2 § Yrkesmässig tillverkning, användning, överlåtelse och saluhållning av de ämnen som omfattas av rådets förordning (EG) nr 3093/94 är förbjuden, om inte annat sägs i denna förordning. Bestämmelserna i denna förordning gäller också beredningar som innehåller sådana ämnen som omfattas av den förordningen. Särskilt om CFC och HCFC 3 § Kemiska produkter eller varor som anges i bilagan till denna förordning får inte yrkesmässigt överlåtas eller saluhållas, om produkten ingår i eller varan innehåller skumplast som har tillverkats med CFC eller HCFC. 4 § Varor som innehåller CFC som köld- eller värmeöverföringsmedium får inte yrkesmässigt överlåtas eller saluhållas, om varorna har tillverkats i Sverige eller importerats till landet efter den 31 december 1994. 5 § Aerosolförpackningar som innehåller CFC eller HCFC får inte yrkesmässigt överlåtas eller saluhållas. Särskilt om haloner 6 § När det gäller haloner är det, utöver vad som anges i 2 §, förbjudet att 1. återfylla handbrandsläckare med haloner, 2. yrkesmässigt tillverka, överlåta eller saluhålla handbrandsläckare som innehåller haloner, och 3. använda haloner som brandsläckningsmedel vid installation av fasta brandsläckningsanordningar. Undantag från förbuden Allmänt 7 § De ämnen, kemiska produkter och varor som omfattas av förbuden i 2 -- 6 §§ får dock tillverkas, användas, överlåtas eller saluhållas i de fall som anges i 8 -- 21 §§. Undantag från tillverkningsförbudet 8 § Metylbromid omfattas inte av tillverkningsförbudet. Undantag från användningsförbudet CFC och övriga CFC 9 § Det är tillåtet att använda CFC och övriga CFC enligt följande: 1. för påfyllning av befintliga kyl-, värme- och andra klimatanläggningar: t.o.m. den 31 december 1997, 2. som arbetsmedium i befintliga anläggningar: t.o.m. den 31 december 1999, 3. som arbetsmedium i befintliga stationära kyl-, värme- och andra klimatanläggningar av typ enhetsaggregat med en köldmediemängd av 900 gram eller mindre: t.o.m. den 31 december 2004. Förordning (1999:778). HCFC 10 § Det är tillåtet att använda HCFC enligt följande: 1. som arbetsmedium vid nyproduktion och nyinstallation av kyl-, värme- och andra klimatanläggningar: t.o.m. den 31 december 1997, 2. för påfyllning av befintliga kyl-, värme- och andra klimatanläggningar: t.o.m. den 31 december 2001, 3. vid framställning av hård skumplast (XPS) som hänförs till nummer 3921 11 eller 3925 90 i Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan1: t.o.m. den 31 december 1996, 4. vid framställning av hård skumplast för användning i varor ur KN-nummer 8419, 8516, 8901 eller 8902: t.o.m. den 31 december 1997, 5. som arbetsmedium i befintliga kyl-, värme- och andra klimatanläggningar: tills vidare. Förordning (1995:1305). Haloner 11 § Haloner får, utom i sådana fall som anges i 6 §, användas t. o. m. den 31 december 1997. Metylbromid 12 § Metylbromid omfattas inte av användningsförbudet. Undantag från överlåtelse- och saluförbuden CFC, övriga CFC och HCFC 13 § CFC, övriga CFC och HCFC omfattas varken av överlåtelse- eller saluförbudet. Förordning (1995:1305). 14 § Kemiska produkter eller varor som anges i bilagan till denna förordning och som ingår i eller innehåller skumplast som har tillverkats med CFC eller HCFC får överlåtas eller saluhållas, om produkten eller varan har tillverkats i Sverige eller importerats till landet före den 1 juli 1995. Varor av hård skumplast (XPS) ur KN-nummer 3921 11 och 3925 90 som tillverkats med HCFC får överlåtas eller saluhållas, om de har tillverkats i Sverige eller importerats till landet före den 1 januari 1997. Varor ur KN-nummer 8419, 8516, 8901 och 8902 som innehåller hård skumplast som tillverkats med HCFC får överlåtas eller saluhållas, om de har tillverkats i Sverige eller importerats till landet före den 1 januari 1998. Förordning (1995:1305). Haloner 15 § Haloner omfattas inte av överlåtelse- och saluförbuden utöver vad som anges i 6 §. Koltetraklorid och HBFC 16 § Koltetraklorid och HBFC får överlåtas eller saluhållas t. o. m. den 31 december 1995. Metylbromid 17 § Metylbromid omfattas varken av överlåtelse- eller saluförbudet. Särskilda undantag för försvarsmakten m. m. CFC 18 § Försvarsmakten och Försvarets materielverk får använda CFC som arbetsmedium för påfyllning av befintliga kyl-, värme- och andra klimatanläggningar också efter den 31 december 1997, om inte CFC kan ersättas med något annat ämne. Försvarsmakten och Försvarets materielverk får använda CFC som arbetsmedium i kyl-, värme- och andra klimatanläggningar också efter den 31 december 1999 i de fall detta är nödvändigt för att vidmakthålla effektiviteten hos Försvarsmaktens krigsförband. HCFC 19 § Försvarsmakten och Försvarets materielverk får använda HCFC för påfyllning av befintliga kyl-, värme- och andra klimatanläggningar också efter den 31 december 2001, om inte HCFC kan ersättas med något annat ämne. Haloner 20 § Haloner får användas i och vid installation av brandsläckningsanordningar som finns placerade i Försvarsmaktens stridsfordon och sådana stridsledningscentraler som är belägna i fartyg eller under jord också efter den 31 december 1997, om halonerna inte kan ersättas med något annat ämne, ny teknik eller något annat. Förordning (1995:1305). 21 § Haloner får användas i och vid installation av brandsläckningsanordningar som finns placerade i luftfartyg eller ubåtar också efter den 31 december 1997, om halonerna inte kan ersättas med något annat ämne, ny teknik eller något annat. Förordning (1995:1305). Förbud mot import CFC och HCFC 22 § Kemiska produkter eller varor som anges i bilagan till denna förordning får inte yrkesmässigt importeras från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen, om produkten ingår i eller varan innehåller skumplast som har tillverkats med CFC eller HCFC. 23 § Varor som innehåller CFC som köld- eller värmeöverföringsmedium får inte yrkesmässigt importeras från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen. 24 § Aerosolförpackningar som innehåller CFC eller HCFC får inte yrkesmässigt importeras från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen. Haloner 25 § Handbrandsläckare som innehåller haloner får inte yrkesmässigt importeras från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen. Utsläpp från kasserade kylskåp och frysar 26 § Avfall som utgörs av kasserade kylskåp eller frysar och som enligt 25 § avfallsförordningen (2001:1063) skall forslas bort genom kommunens försorg, skall hanteras på sådant sätt att ämnen som bryter ned ozonskiktet inte släpps ut. Förordning (2001:1068). Förbrukade köldmedier m. m. 27 § Om ett förbrukat köldmedium till kyl-, värme- och andra klimatanläggningar innehåller något ämne som bryter ned ozonskiktet, får det föras ut ur Sverige endast efter tillstånd från Naturvårdsverket. Detsamma gäller halon för brandsläckningsändamål. Förordning (1998:953). Haloner i brandsläckningsanordningar 28 § Haloner i befintliga brandsläckningsanordningar får inte släppas ut vid fullskaleprov och i övrigt endast om syftet är att förebygga eller motverka skador på grund av brand. Bemyndiganden Allmänt 29 § Naturvårdsverket får meddela de föreskrifter om försiktighetsmått och andra åtgärder som behövs för att motverka utsläpp från kyl-, värme- och andra klimatanläggningar samt brandsläckningsanordningar av sådana ämnen som bryter ned ozonskiktet. Naturvårdsverket får meddela de föreskrifter som behövs för att motverka utsläpp från anläggningar eller anordningar för destruktion eller annan bearbetning av kasserade produkter som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet. Detta gäller inte om anläggningarna eller anordningarna prövas enligt miljöskyddsförordningen (1989:364). Förordning (1998:953). 30 § Naturvårdsverket får meddela de föreskrifter som behövs om kunskapskrav för att förhindra utsläpp av ämnen som bryter ned ozonskiktet. Föreskrifterna skall vara avsedda för den som yrkesmässigt hanterar eller installerar kyl-, värme- och andra klimatanläggningar och fasta brandsläckningsanordningar eller utför reparationer eller underhåll som påverkar arbetsmediekretsen i sådana anläggningar eller anordningar. Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om att den som utför reparationerna eller underhållet skall vara ackrediterad enligt bestämmelserna i 14--16 §§ lagen (1992:1119) om teknisk kontroll. Förordning (1998:953). 31 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om att den som innehar en eller flera brandsläckningsanordningar som sammanlagt rymmer mer än 20 kilogram haloner skall, när en sådan anordning tas bort, överlämna halonet för slutligt omhändertagande eller återanvändning. Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om att den som innehar en eller flera brandsläckningsanordningar som sammanlagt rymmer mer än 20 kilogram halon är skyldig att anmäla innehavet till länsstyrelsen. Förordning (1998:953). Behörig myndighet 32 § Naturvårdsverket är den behöriga myndighet som avses i artiklarna 3, 4, 6, 17 och 18 i rådets förordning (EG) nr 3093/94. Förordning (1998:953). Avsteg och undantag 33 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om avsteg eller i det enskilda fallet medge undantag från bestämmelserna i denna förordning. Sådana föreskrifter och undantag får Naturvårdsverket besluta endast om det finns synnerliga skäl när det gäller CFC, aerosolförpackningar som innehåller CFC eller HCFC och 1,1,1-trikloretan. I övrigt får Naturvårdsverket meddela föreskrifter och undantag endast om det finns särskilda skäl. Föreskrifterna och undantagen får gälla viss tid och får förenas med de villkor som behövs från hälso- och miljöskyddssynpunkt. Innan Naturvårdsverket fattar beslut om saluhållande och import av varor som innehåller eller behandlats med CFC och HCFC skall verket samråda med Kommerskollegium. Förordning (1998:953). 34 § Naturvårdsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1998:953). Särskilt om haloner 35 § När det gäller haloner får Statens räddningsverk eller, om det är fråga om en anordning i ett fartyg, Sjöfartsverket meddela föreskrifter om avsteg eller i det enskilda fallet medge undantag från bestämmelserna i 2, 6, 11 och 25 §§. Sådana föreskrifter och undantag får Räddningsverket och Sjöfartsverket besluta endast om det är nödvändigt för att förebygga att människor skadas på grund av brand. Föreskrifter och undantag får gälla viss tid och får förenas med de villkor som behövs ur hälso- och miljöskyddssynpunkt. Innan Räddningsverket eller Sjöfartsverket fattar beslut skall myndigheten samråda med Naturvårdsverket. Förordning (1998:953). Särskilt om aerosolförpackningar 36 § När det gäller aerosolförpackningar som innehåller CFC eller HCFC och som är avsedda för medicinskt ändamål får Läkemedelsverket meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet medge dispens från förbuden mot tillverkning, saluhållande och import i 2, 5 och 24 §§. Sådana föreskrifter och dispenser får beslutas endast om det finns synnerliga skäl. Innan Läkemedelsverket fattar beslut skall det samråda med Naturvårdsverket. Förordning (1998:953). Tillsyn och avgifter 37 § I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken och förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om tillsyn och avgifter. Förordning (1998:953). 38 § har upphävts genom förordning (1998:953). Straff 39 § I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. Förordning (1998:953). Överklagande 40 § I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande. Förordning (1998:953). Bilaga Förteckning över kemiska produkter och varor som avses i 3, 14 och 22 §§. KN-nummer Varuslag ur 3903 Polystyren och polyuretan, i obearbetad form eller ur 3909 ur 3921 Plattor, duk, film, folier och remsor av polystyren, polyvinylklorid, polyuretan, polyeten, polypropen och fenoplast ur 3923, Artiklar för transport eller förpackning av varor, ur 3924 engångsartiklar samt rörisolering av mjuk skumplast eller ur 3926 ur 3925, Paneler, väggelement, portar och dörrar ur 4418, ur 7308 eller ur 7610 ur 6809 Varor för byggnadsändamål eller ur 6810 ur 7303, Rör av järn eller stål ur 7304, ur 7305 eller ur 7306 ur 7411 Rör av koppar ur 8418 Kylskåp, frysar och annan kyl- eller frysutrustning, elektriska och andra; värmepumpar, andra än luftkonditioneringsapparater enligt nr 8415 ur 8419 Maskiner och apparater, även med elektrisk uppvärmning, för behandling av material genom förfaranden som inbegriper temperaturändring, såsom uppvärmning, kokning, rostning, destillering, rektifiering, sterilisering, pastörisering, ångbehandling, torkning, indunstning, förångning, kondensering eller avkylning, dock inte maskiner och apparater av sådana slag som används för hushållsbruk; andra genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare än elektriska ur 8516 Elektriska genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare ur 8603, Järnvägs- och spårvägsvagnar ur 8605 eller ur 8606 ur 8609 Godsbehållare (containrar), inbegripet sådana för transport av vätskor, speciellt konstruerade och utrustade för befordran med ett eller flera slag av transportmedel ur 8702, Bilar och andra motorfordon konstruerade ur 8703 huvudsakligen för person- eller godsbefordran eller ur 8704 ur 8707 Karosserier (inbegripet förarhytter) till motorfordon enligt nr 8702--8704 ur 8708 Delar och tillbehör till motorfordon enligt nr 8702--8704 ur 8716 Släpfordon och påhängsvagnar; andra fordon, utan mekanisk framdrivningsanordning; delar till fordon enligt detta nummer ur 8901 Tankfartyg, kyl- och frysfartyg med isolering av hård skumplast ur 8902 Fiskefartyg med isolering av hård skumplast ur 8903 Fritidsbåtar och andra fartyg för nöjes- eller sportbruk ur 8907 Annan flytande materiel (t. ex. flottar, tankar, kassuner, bryggor, bojar och sjömärken) ur 9401 Sittmöbler och liggmöbler samt delar till sådana möbler eller ur 9403 ur 9404 Madrasser, dynor och kuddar Övergångsbestämmelser 1995:636 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995, då förordning (1988:716) om CFC och halon m. m. skall upphöra att gälla. 2. Förbudet i 22 § tillämpas dock, såvitt avser a) en vara av hård skumplast (XPS) ur KN-nummer 3921 11 och 3925 90 som tillverkats med HCFC, först från och med den 1 januari 1997, b) en vara ur KN-nummer 8419, 8516, 8901 och 8902 som tillverkats med HCFC, först från och med den 1 januari 1998. Förordning (1995:1305).