Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:411 · Visa register
Lag (1995:411) om tillfällig avvikelse från lagen (1981:691) om socialavgifter
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad: 1995-04-27
Ändring införd: t.o.m. SFS 1996:715
Ikraft: 1995-07-01
Tidsbegränsad: 1997-01-01
1 § En arbetsgivare som låter en anställd delta i utbildning på arbetstid med bibehållna anställningsförmåner och som efter anvisning av länsarbetsnämnden anställer en ersättare för den som deltar i utbildningen, får göra avdrag enligt bestämmelserna i 2 och 3 §§ från de arbetsgivaravgifter som han enligt 2 kap. 1 § lagen (1981:691) om socialavgifter skall betala. 2 § För en ersättare som avses i 1 § får arbetsgivaren göra avdrag med 400 kronor per arbetsdag som ersättaren har varit anställd. Lag (1996:715). 3 § Arbetsgivaren får göra avdrag med högst 35 kronor per utbildningstimme, dock sammanlagt högst 20 000 kronor, för varje arbetstagare som deltar i av länsarbetsnämnden godkänd yrkesinriktad utbildning eller utbildning som ökar arbetstagarens förutsättningar att tillgodogöra sig ny teknik eller utföra nya arbetsuppgifter. Lag (1996:715). 4 § Vid fördelningen av influtna arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. 6 § lagen (1981:691) om socialavgifter skall de avdrag som görs enligt 2 och 3 §§ minska det belopp som förs till staten enligt 4 kap. 7 § nämnda lag. 1996:715 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996. Äldre bestämmelser skall tillämpas då ersättare påbörjat sin anställning före ikraftträdandet.