Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1647 · Visa register
Förordning (1995:1647) om ersättning för mervärdesskatt enligt lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1995-12-19
Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:982
Ikraft: 1996-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2005:811
Upphävd: 2006-01-01
1 § Har upphävts genom förordning (2002:962). 2 § Ersättning enligt 7 § lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting lämnas 1. med sex procent vid upphandling och bidragsgivning eller, om det framgår att viss del avser lokalkostnad, med arton procent för denna del och fem procent för resterande del, samt 2. med arton procent vid hyra av lokal för sådana boendeformer som avses i 6 § samma lag. Ersättning med arton procent lämnas dock inte om den fastighet som lokalen är inrymd i upplåts av stat, kommun, landsting, kommunalförbund eller regionförbund. Förordning (1998:590). 3 § Har upphävts genom förordning (2002:962). 4 § Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelserna i lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting. Förordning (2003:982). Övergångsbestämmelser 1995:1647 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996, då förordningen (1994:1993) om återbetalning av mervärdesskatt enligt lagen (1994:1799) om kommuners och landstings hantering av mervärdesskatt för år 1995 skall upphöra att gälla. Den äldre förordningen gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 1996. 2005:811 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1995:1647) om ersättning för mervärdesskatt enligt lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting. 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 2006.