Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1537 · Visa register
Lag (1995:1537) om lägenhetsregister
Departement: Finansdepartementet F
Utfärdad: 1995-12-19
Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:253
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2006:378
Upphävd: 2006-07-01
Inledande bestämmelser 1 § Lantmäteriverket och kommunerna skall för de ändamål som anges i 2 § föra ett lägenhetsregister med hjälp av automatisk databehandling. Lantmäteriverket har det övergripande ansvaret för lägenhetsregistret. Kommunen ansvarar för de uppgifter i registret som hänför sig till kommunen. Ändamål 2 § Uppgifter i lägenhetsregistret får användas för framställning av statistik och för folkbokföringen. Registret får också användas för resursfördelning samt planering, uppföljning och utvärdering av boende, byggande och kommunikationer. Innehåll 3 § Lägenhetsregistret skall omfatta samtliga lägenheter som helt eller till en inte oväsentlig del används eller är avsedda att användas som bostad (bostadslägenhet). Lägenhetsregistret får innehålla uppgifter om fastighet, byggnad, lägenhetsbeteckning och övriga uppgifter om lägenheten. Regeringen föreskriver närmare om vilka uppgifter registret skall innehålla. Uppgiftsskyldighet 4 § En fastighetsägare är skyldig att lämna de uppgifter som behövs för lägenhetsregistret och som inte kan inhämtas från fastighetsregistret. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om uppgiftsskyldigheten. Med fastighetsägare avses i denna lag även ägare av byggnad. Lag (2000:253). Fastställande av adress och lägenhetsbeteckning 5 § Varje bostadslägenhet skall kunna hänföras till en adress som fastställs av kommunen. Om det finns mer än en bostadslägenhet med samma adress, skall kommunen fastställa en särskild beteckning för varje lägenhet (lägenhetsbeteckning). Fastighetsägaren skall underrättas om detta. Föreläggande m.m. 6 § Om en begärd uppgift inte lämnas inom föreskriven tid, får kommunen eller den myndighet som regeringen bestämmer förelägga den uppgiftsskyldige att lämna uppgiften. Ett föreläggande får förenas med vite om det finns anledning att anta att det annars inte följs. 7 § Beslut om vitesföreläggande får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 1995:1537 Denna lag träder i kraft, i fråga om Gävle kommun och Högalids församling i Stockholms kommun, den 1 januari 1996, och i övrigt den dag som regeringen bestämmer.