Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1345 · Visa register
Förordning (1995:1345) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, m.m.
Departement: Jordbruksdepartementet
Utfärdad: 1995-12-07
Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:840
Ikraft: 1996-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2009:1425
Upphävd: 2010-01-01
Inledande bestämmelse 1 § I denna förordning ges föreskrifter som kompletterar rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel och rådets förordning (EEG) nr 2082/92 av den 14 juli 1992 om särartsskydd för jordbruksprodukter och livsmedel. Behörig myndighet 2 § Livsmedelsverket skall ta emot och kontrollera sådana ansökningar om registrering som avses i artikel 5 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 och artikel 7 i rådets förordning (EEG) nr 2082/92 samt utföra de uppgifter i övrigt som en behörig myndighet har enligt förordningarna. Förordning (2006:840). Tillsyn 3 § Livsmedelsverket skall utöva offentlig kontroll över reglerna i rådets förordning (EEG) nr 509/2006 av den 20 mars 2006 om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel och rådets förordning (EEG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel. Inom det ansvarsområde som följer av bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) skall också den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet se till att reglerna följs. Förordning (2006:840). 4 § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur tillsynen skall bedrivas. Avgifter 5 § Livsmedelsverket får föreskriva att avgifter tas ut för tillsynen och i ärenden enligt rådets förordning (EEG) nr 2081/92 och rådets förordning (EEG) nr 2082/92. Överklagande 6 § Beslut av en kommunal nämnd enligt denna förordning får överklagas hos länsstyrelsen.