Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1271 · Visa register
Förordning (1995:1271) om stöd till investeringar som avser förädling eller saluföring av produkter från jordbruket eller skogsbruket
Departement: Jordbruksdepartementet
Utfärdad: 1995-11-30
Ändring införd: t.o.m. SFS 1998:1127
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2000:577
Upphävd: 2000-07-01 överg.best.
Stödformer m.m. 1 § I denna förordning ges bestämmelser som behövs för att genomföra det stöd till investeringar som följer av rådets förordning (EG) nr 951/97 av den 20 maj 1997 om förbättring av villkoren för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter2 och rådets förordning (EEG) nr 867/90 av den 29 mars 1990 om förbättring av villkoren för bearbetning och saluföring av skogsbruksprodukter. Förordning (1997:766). 2 § Stöd enligt denna förordning kan lämnas i mån av tillgång på medel i form av bidrag till investeringar som avser förädling eller saluföring av 1. kött inklusive renkött, 2. mjölk och mejeriprodukter, 3. fågelkött, 4. frukt och grönsaker, 5. blommor och plantor, 6. potatis, eller 7. skogsbruksprodukter. Stöd lämnas inte för investeringar i primärproduktion. Förordning (1997:47). 3 § Stöd lämnas till investeringar som har godkänts av stödmyndigheten. Stödmyndigheten bestämmer den investeringskostnad som skall vara berättigad till stöd. Stödets storlek 4 § Stöd får lämnas med högst 17,5 procent av den investeringskostnad som berättigar till stöd med undantag för regionerna inom mål 6 enligt fördraget om Sveriges anslutning till Europeiska unionen där stöd får lämnas med högst 21,5 procent av kostnaden. Förfarandet i stödärenden 5 § Frågor om stöd enligt 2 § 1-6 prövas av Statens jordbruksverk. Frågor om stöd enligt 2 § 7 prövas av Skogsstyrelsen. Stöden betalas ut av Jordbruksverket. Förordning (1997:766). 6 § Ansökan om stöd skall göras skriftligen. Till ansökan skall fogas den utredning som stödmyndigheten bestämmer. 7 § Stödet får betalas ut i delposter efter hand som genomförda investeringsåtgärder och utgifter för sådana åtgärder redovisas. 7 a § Före utbetalning av stöd som Skogsstyrelsen beslutat om, skall Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen är förenlig med gemenskapsreglerna. Om Jordbruksverket finner att en utbetalning skulle strida mot gemenskapsreglerna, skall verket besluta att inte betala ut stödet och sända tillbaka stödärendet till Skogsstyrelsen. Jordbruksverkets beslut innebär att Skogsstyrelsens beslut förfaller. Förordning (1997:766) Särskilda villkor för stöd 8 § Fullföljs inte investeringen skall det erhållna stödet betalas tillbaka. Om det kan anses oskäligt att hela beloppet betalas tillbaka, får det sättas ned. 9 § Beslut eller underrättelse om beslut om stöd skall innehålla uppgift om 1. mottagare av stödet, 2. stödets ändamål, 3. stödets omfattning, 4. mottagarens skyldighet att lämna uppgift om stödets användning, 5. övriga villkor för stödet. Skogsstyrelsens beslut eller underrättelse om beslut om stöd skall också innehålla en upplysning om innehållet i 7 a §. Förordning (1997:766). 10 § Den som beviljats stöd skall efter uppmaning lämna stödmyndigheten en skriftlig redovisning för den verksamhet stödet gäller och för stödets utnyttjande samt i förekommande fall lämna en plan för det fortsatta utnyttjandet. 11 § Jordbruksverket skall utföra de uppgifter som enligt rådets förordning (EG) nr 951/97 ankommer på en behörig myndighet eller en medlemsstat. Skogsstyrelsen skall utföra de uppgifter som enligt rådets förordning (EEG) nr 867/90 ankommer på en behörig myndighet eller en medlemsstat. Förordning (1997:766). Tillsyn och kontroll 12 § Den myndighet som beviljar stödet skall utöva tillsyn och kontroll över efterlevnaden av EG:s förordningar om förbättring av villkoren för bearbetning och saluföring av jordbruks- och skogsbruksprodukter och av denna förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen. Stödmyndigheten får föreskriva att en avgift skall tas ut för tillsynen. Återbetalningsskyldighet 13 § Mottagaren av stöd är återbetalningsskyldig för belopp som har betalats ut felaktigt. Om det kan anses oskäligt att återkräva hela beloppet, får det sättas ned. Upphävande av beslut 14 § Om beslutet om stöd har meddelats på grund av oriktig eller ofullständig uppgift av sökanden eller om denne brutit mot villkor som gäller för stödet, får beslutet omedelbart hävas och lämnat stöd krävas tillbaka inom tio år från det att beloppet betalades ut. Om det finns anledning att häva ett stödbeslut, får stödmyndigheten besluta att fortsatt stöd inte skall lämnas. Ränta 15 § Ränta skall betalas till staten enligt räntelagen (1975:635) om stödmottagaren inte är berättigad till beloppet och detta skall återbetalas. Stödmyndigheten får besluta att ränta inte skall betalas eller att räntekravet skall sättas ned, om det kan anses oskäligt att kräva ränta enligt räntelagen. Verkställighet av beslut 16 § Stödmyndighetens beslut enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen får verkställas enligt utsökningsbalken. Stödmyndigheten får bestämma att ett beslut i ett enskilt fall enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning skall gälla omedelbart. Överklagande m.m. 17 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:1127). 18 § Ytterligare föreskrifter för verkställighet av rådets förordning (EG) nr 951/97 meddelas av Jordbruksverket. Ytterligare föreskrifter för verkställighet av rådets förordning (EEG) nr 867/90 meddelas av Skogsstyrelsen. Förordning (1997:766). Övergångsbestämmelser 1995:1271 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996. Stöd enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den 1 januari 1995. 2000:577 De upphävda förordningarna gäller fortfarande för stöd som beviljats före denna förordnings ikraftträdande. För stödåret 2000 skall 4 kap. i förordningen (1997:1336) om miljöstöd tillämpas i stället för reglerna i 2 kap. 10 § i den nya förordningen. Stödperioden för sådana åtaganden skall omfatta sex år. Åtaganden enligt förordningen (SJVFS 1995:133) om miljöstöd eller förordningen (1997:1336) om miljöstöd får avslutas före åtagandeperiodens utgång om de ersätts med åtaganden med samma syfte enligt 2 kap. i den nya förordningen. Vid tillämpningen av 3 kap. 1 § andra stycket i den nya förordningen får tiden för åtagandet räknas från en stödutbetalning enligt förordningen (1995:1174) om kompensationsbidrag till jordbruk i bergsområden och mindre gynnade områden. Sådana ansökningar om stöd enligt förordningen (1996:1431) om statligt investeringsstöd till företagare med jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag som inte har avgjorts före utgången av år 1999 skall prövas enligt reglerna i den nya förordningen. För stöd krävs dock att även reglerna i den upphävda förordningen är uppfyllda. Beviljat stöd får inte överstiga det belopp som följer av den äldre förordningen. Om en sökande av stöd enligt 7 kap. som fyller 40 år under år 2000 har kommit in med ansökan till länsstyrelsen och har börjat driva företaget före 40-årsdagen, får stöd beviljas utan hinder av bestämmelsen i 7 kap. 3 §.