Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1223 · Visa register
Förordning (1995:1223) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 1996
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1995-11-23
Ikraft: 1996-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:1535
Upphävd: 1996-01-01
1 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 10 § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten för bränslen till följande belopp för år 1996. ___________________________________________________________________________ KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt ___________________________________________________________________________ 1. 2710 00 27, Bensin, dock 2710 00 29 inte flyg- eller bensin, som 2710 00 32 uppfyller krav för a) miljöklass 2 3 kr 30 öre 86 öre 4 kr 16 öre per liter per liter per liter b) miljöklass 3 3 kr 36 öre 86 öre 4 kr 22 öre per liter per liter per liter 2. 2710 00 34 Annan bensin 3 kr 90 öre 86 öre 4 kr 76 öre eller än som avses per liter per liter per liter 2710 00 36 under 1, dock inte flyg- bensin 3. 2710 00 55, Eldningsolja, 2710 00 69 dieselbränn- eller olja, annan 2710 00 74- fotogen än 2710 00 78 flygfotogen, m.m. som a) har för- 590 kr 1 054 kr 1 644 kr setts med per m3 per m3 per m3 märkämnen eller ger mindre än 85 volym- procent destillat vid 350 C, b) inte har försetts med märk- ämnen och ger minst 85 volym- procent de- stillat vid 350 C, till- hörig miljöklass 1 1476 kr 1 054 kr 2 530 kr per m3 per m3 per m3 miljöklass 2 1682 kr 1 054 kr 2 736 kr per m3 per m3 per m3 miljöklass 3 1955 kr 1 054 kr 3 009 kr per m3 per m3 per m3 4.ur 27111211- Gasol som an- 2711 19 00 vänds för a) drift av motordrivet 92 öre 55 öre 1 kr fordon, per liter per liter 47 öre fartyg eller luftfartyg b) annat ända- 115 kr 1 105 kr 1 220 kr mål än som per per per avses under a 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg 5.ur27112900 Metan som an- vänds för a) drift av 1 533 kr 788 kr 2 321 kr motordrivet per per per fordon, far- 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg tyg eller luftfartyg b) annat 191 kr 788 kr 979 kr ändamål än per per per som avses 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg under a 6. 2711 11 00, Naturgas som 2711 21 00 används för a) drift av 1 533 kr 788 kr 2 321 kr motordrivet per per per fordon, far- 1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3 tyg eller luftfartyg b) annat ända- 191 kr 788 kr 979 kr mål än som per per per avses under a 1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3 7. 2701, 2702 Kolbränslen 251 kr 916 kr 1 167 kr eller 2704 per per per 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg 8. 2713 11 00- Petroleumkoks 251 kr 916 kr 1 167 kr 2713 12 00 per per per 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg 2 § Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatten för år 1996 utgör 1. 0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling, 2. 4,3 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi, 3. 7,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas för el-, gas-, värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi, och 4. 9,7 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.