Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1100 · Visa register
Förordning (1995:1100) med instruktion för Svenska FAO-kommittén
Departement: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 1995-09-21
Ändring införd: t.o.m. SFS 2021:926
Ikraft: 1995-11-01
Uppgifter 1 § Svenska FAO-kommittén har till uppgift att inom verksamhetsområdena för Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) bistå regeringen i syfte att främja en tryggad livsmedelsförsörjning för alla människor samtidigt som hänsyn tas till hållbar global utveckling och bevarad biologisk mångfald. Verksamhetsområdena är jordbruk, fiske och skogsbruk. Förordning (2021:926). 2 § Kommittén ska särskilt 1. ge råd till regeringen i frågor som rör FAO:s verksamhet och Sveriges deltagande i denna verksamhet, 2. sprida kännedom om och skapa intresse för FAO:s verksamhet, och 3. samarbeta med motsvarande nationella kommittéer i andra länder, särskilt i övriga nordiska länder och i Europeiska unionens medlemsländer. Förordning (2013:14). Sammansättning 3 § Kommittén består av en ordförande och högst fjorton andra ledamöter. Förordning (2006:61). Organisation 4 § Föredragnings-, utrednings- och kansliuppgifter utförs av den personal som Näringsdepartementet ställer till förfogande. Förordning (2021:926). Ledning 5 § Vid tillämpning av myndighetsförordningen (2007:515) ska med myndighetens ledning förstås kommittén. Förordning (2007:1050). Undantag från myndighetsförordningen 6 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på kommittén: 2 § om myndighetens ledning, 5 § om delegering, 9-18 §§ om enrådighetsmyndigheter, styrelsemyndigheter och nämndmyndigheter, 22-24 §§ om anställningar och uppdrag, 25 och 26 §§ om personalansvarsnämnd, samt 27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol. Förordning (2007:1050). Ärendens handläggning 7 § Kommittén är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. 8 § Om ett ärende är brådskande, får det avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och de andra ledamöterna. Förordning (2021:926). 9 § Kommittén får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till någon som tjänstgör i kommittén att besluta i frågor som inte behöver prövas av kommittén. Förordning (2021:926). Förordnanden 10 § Regeringen utser ordförande och andra ledamöter. Förordning (2021:926).