Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1028 · Visa register
Fastighetsmäklarförordning (1995:1028)
Departement: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1995-07-20
Ändring införd: t.o.m. SFS 2008:758
Ikraft: 1995-10-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2011:668
Upphävd: 2011-07-01
Ansökan om registrering 1 § Den som vill bli registrerad som fastighetsmäklare skall ansöka om det skriftligen hos Fastighetsmäklarnämnden. Ansökningen skall innehålla uppgift om sökandens namn, personnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, den firma som sökanden avser att driva sin verksamhet under. Av ansökningen skall framgå om registrering söks för förmedling av samtliga förmedlingsobjekt som anges i 1 § fastighetsmäklarlagen (1995:400), fullständig registrering, eller för förmedling av enbart hyresrätter, registrering för hyresförmedlare. Om sökanden skall bedriva förmedlingsverksamhet som anställd, skall arbetsgivarens namn, adress och telefonnummer anges. Är arbetsgivaren en juridisk person, skall dessutom organisationsnummer anges. Förordning (2003:455). 2 § Till ansökningen skall fogas 1. bevis att sökanden inte är underårig, 2. bevis att sökanden inte är försatt i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, 3. bevis att sökanden inte har näringsförbud, 4. bevis att sökanden har sådan ansvarsförsäkring som avses i 6 § första stycket 2 fastighetsmäklarlagen (1995:400), samt 5. bevis att sökanden har sådan utbildning som avses i 6 § första stycket 3 fastighetsmäklarlagen. Fastighetsmäklarnämnden meddelar närmare föreskrifter om bevis enligt första stycket. Underrättelse om tillfällig verksamhet 2 a § Den som förflyttar sig till Sverige för att här vara tillfälligt verksam som fastighetsmäklare, ska anses uppfylla kravet på tillfredsställande utbildning i 6 § första stycket 3 fastighetsmäklarlagen (1995:400) om han eller hon - är lagligen etablerad som fastighetsmäklare i en EES-stat eller i Schweiz (etableringsmedlemsstaten), eller - under minst två år av de senaste tio åren har utövat verksamhet som fastighetsmäklare i en EES-stat eller Schweiz om yrket inte är särskilt reglerat där. Frågan om verksamheten ska anses tillfällig bedöms med hänsyn till verksamhetens varaktighet och omfattning samt omständigheterna i övrigt. En mäklare som avses i första stycket ska, i stället för det som anges i 1 §, på förhand ge in en skriftlig underrättelse till Fastighetsmäklarnämnden. Förordning (2008:758). 2 b § En underrättelse enligt 2 a § tredje stycket ska innehålla uppgift om fastighetsmäklarens namn, personnummer eller födelsedatum, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, den firma som han eller hon driver sin verksamhet under. Av underrättelsen ska det framgå om verksamheten omfattar förmedling av samtliga förmedlingsobjekt som anges i 1 § fastighetsmäklarlagen (1995:400) eller endast förmedling av hyresrätter. Vidare ska underrättelsen ange den tid under vilken mäklaren avser att bedriva verksamhet i Sverige. Till underrättelsen ska det fogas 1. bevis om mäklarens nationalitet, 2. intyg om att mäklaren uppfyller kraven enligt 2 a §, samt 3. bevis om att mäklaren har försäkring för skadeståndsskyldighet som kan drabba honom eller henne om han eller hon åsidosätter sina skyldigheter enligt 11-19 §§ fastighetsmäklarlagen. Fastighetsmäklarnämnden får meddela närmare föreskrifter om bevis och intyg enligt andra stycket. Förordning (2008:758). 2 c § När en fullständig underrättelse med bifogade handlingar inkommit till Fastighetsmäklarnämnden ska mäklaren anses registrerad enligt 5 § fastighetsmäklarlagen (1995:400). Registrering med tillämpning av bestämmelsen i första stycket gäller under ett år och kan förnyas på begäran av den registrerade. Förordning (2008:758). 2 d § En fastighetsmäklare som registrerats med tillämpning av bestämmelsen i 2 c § ska i sin verksamhet i Sverige lämna skriftliga uppgifter i enlighet med artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer. Förordning (2008:758). Avgifter 3 § För prövning av en ansökan enligt 1 § tas avgift ut enligt 9-14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 4 tillämpas. 4 § Den som är registrerad som fastighetsmäklare ska från och med kalenderåret efter registreringsåret betala en årlig avgift med 2 500 kronor. Detta gäller inte den som registrerats med tillämpning av bestämmelsen i 2 c §. Fastighetsmäklarnämnden får meddela närmare föreskrifter om när avgiften ska betalas. Förordning (2008:758). Information 5 § Om en fastighetsmäklare upphör med sin verksamhet, skall mäklaren anmäla det till Fastighetsmäklarnämnden. Detsamma gäller om något förhållande som skall uppges enligt 1 eller 2 § ändras. 6 § Om en myndighet anser att det finns anledning att varna en mäklare eller återkalla mäklarens registrering, skall myndigheten anmäla det till Fastighetsmäklarnämnden. 7 § Om Fastighetsmäklarnämnden har anledning att anta att någon yrkesmässigt förmedlar fastigheter i strid med vad som föreskrivs om registrering i 5 § fastighetsmäklarlagen (1995:400), skall nämnden anmäla det till allmän åklagare. 8 § Fastighetsmäklarnämnden skall på begäran utfärda intyg om att en fastighetsmäklares registrering inte har upphävts eller att varning inte har meddelats mäklaren. 8 a § Fastighetsmäklarnämnden ska lämna de upplysningar och utfärda de intyg om behörighet, yrkesverksamhet eller liknande förhållanden som en behörig myndighet i en EES-stat eller Schweiz begär. Förordning (2008:758). 8 b § Om Fastighetsmäklarnämnden har återkallat registreringen för en fastighetsmäklare vars registrering avser tillfällig verksamhet eller meddelar en sådan mäklare varning, ska nämnden sedan beslutet vunnit laga kraft underrätta behörig myndighet eller organisation i mäklarens etableringsmedlemsstat. Förordning (2008:758). Utbildning 9 § Den utbildning som avses i 6 § första stycket 3 fastighetsmäklarlagen (1995:400) skall omfatta fastighetsförmedling, civilrätt med fastighetsrätt, skatterätt, ekonomi samt byggnads- och värderingsteknik. Första stycket gäller inte fastighetsmäklare som förmedlar enbart hyresrätter. För dem skall den utbildning som avses i 6 § första stycket 3 fastighetsmäklarlagen omfatta handledd praktik hos en registrerad fastighetsmäklare som ägnar sig åt förmedling av hyresrätter avseende bostadslägenheter. Fastighetsmäklarnämnden får i särskilt fall medge undantag från vad som anges i första och andra styckena. Fastighetsmäklarnämnden får meddela närmare föreskrifter om utbildningens innehåll och omfattning. Förordning (2003:455). Erkännande av vissa utländska yrkeskvalifikationer 10 § Den som ansöker om fullständig registrering ska anses uppfylla kravet på tillfredsställande utbildning i 6 § första stycket 3 fastighetsmäklarlagen (1995:400), om sökanden 1. innehar ett examensbevis som krävs i en EES-stat eller Schweiz för tillträde till och utövande av yrket fastighetsmäklare där och beviset utfärdats i en sådan stat, 2. har utövat yrket fastighetsmäklare på heltid under minst två år under de senaste tio åren eller på deltid under motsvarande längre tid i en EES-stat eller Schweiz om yrket inte är reglerat där och kan visa upp ett bevis på att han eller hon har genomgått en gymnasieutbildning i en EES-stat eller Schweiz som förberett sökanden för utövande av yrket, eller 3. kan visa upp ett bevis på att han eller hon har genomgått en reglerad gymnasieutbildning till fastighetsmäklare om minst ett år i en EES-stat eller Schweiz om yrket inte är reglerat där. Förordning (2008:758). 10 a § Den som ansöker om registrering för hyresförmedlare ska anses uppfylla kravet på tillfredsställande utbildning i 6 § första stycket 3 fastighetsmäklarlagen (1995:400), om sökanden 1. innehar ett kompetensbevis som krävs i en EES-stat eller Schweiz för tillträde till och utövande av yrket hyresförmedlare där och beviset utfärdats i en sådan stat, eller 2. annars kan styrka kvalifikationer som hyresförmedlare som förvärvats i en EES-stat eller Schweiz. Förordning (2008:758). 10 b § Även om den sökande enligt 10 § uppfyller kravet på tillfredsställande utbildning, får Fastighetsmäklarnämnden kräva att den sökande skall genomgå ett lämplighetsprov, om innehållet i utbildningen som den sökande har genomgått skiljer sig väsentligt från den utbildning som krävs i Sverige och om sökanden inte i sin yrkesutövning har tillägnat sig den kunskap som krävs. Fastighetsmäklarnämnden får meddela föreskrifter om lämplighetsprovets innehåll och omfattning. Förordning (2006:1268). 10 c § Fastighetsmäklarnämnden får meddela föreskrifter om de dokument, intyg och motsvarande handlingar som den sökande skall foga till en ansökan om registrering som grundas på erkännande av utländska yrkeskvalifikationer enligt 10 och 10 a §§. Förordning (2006:1268). Försäkring 11 § Försäkring enligt 6 § första stycket 2 fastighetsmäklarlagen (1995:400) ska tecknas hos en försäkringsgivare som har tillstånd att driva försäkringsrörelse i en EES-stat eller i ett land som är medlem i Organisationen för ekonomiskt samarbete (OECD). Fastighetsmäklarnämnden får i enskilda fall besluta att försäkringen kan tecknas hos en annan försäkringsgivare, om denne är underkastad motsvarande krav på sundhet, soliditet och tillsyn som gäller för svenska försäkringsbolag. Försäkringsvillkoren ska innebära att 1. försäkringen för varje skadefall täcker skadeståndsskyldighet intill 1 500 000 kronor för fastighetsmäklare som förmedlar samtliga förmedlingsobjekt som anges i 1 § fastighetsmäklarlagen och intill 150 000 kronor för fastighetsmäklare som förmedlar enbart hyresrätter, 2. försäkringsskyddet gäller för skador som har orsakats under den tid då försäkringen varit i kraft, 3. ersättningen betalas ut till den skadelidande utan avdrag för självrisk, 4. försäkringsskyddet kan upphöra tidigast en månad efter det att Fastighetsmäklarnämnden har underrättats om upphörandet, och 5. försäkringsskyddet i övrigt är tillfredsställande i de avseenden som är av betydelse för den skadelidandes rätt. För en fastighetsmäklare som registreras med tillämpning av bestämmelsen i 2 c § gäller inte andra stycket 4. Fastighetsmäklarnämnden får i enskilda fall besluta om undantag från andra stycket 2, om ett godtagbart skydd kan uppnås på annat sätt. Förordning (2008:758). Övergångsbestämmelser 1995:1028 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1995, då förordningen (1984:82) om fastighetsmäklare upphör att gälla. 2. Den som före ikraftträdandet var registrerad som fastighetsmäklare enligt 4 § lagen (1984:81) om fastighetsmäklare skall utan ny prövning registreras hos Fastighetsmäklarnämnden enligt bestämmelserna i fastighetsmäklarlagen (1995:400). För sådana fall skall kravet avseende försäkringsbelopp i 11 § andra stycket 1 vara uppfyllt senast den 1 januari 1996. 1999:1214 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas på avgifter från och med år 2000. 2005:953 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas på avgifter från och med år 2006.