Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1325 · Visa register
Förordning (1995:1325) med instruktion för beslutsgrupper
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1995-11-30
Omtryck: SFS 1996:313
Ändring införd: t.o.m. SFS 1998:580
Ikraft: 1996-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1999:1424
Upphävd: 2000-01-01 överg.best.
Tillämpningsområde 1 § Denna förordning gäller för 1. beslutsgrupper som genomför samlade programdokument (SPD) i mål 2-, 5 b- och 6-områden för EG:s strukturfonder, 2. svenska beslutsgrupper för interregionalt samarbete, som ingår i interregionala beslutsgrupper som genomför operativa program för a) Bohuslän/Dalsland-Östfold, b) Värmland/Dalarna-Hedmark/Östfold, c) Jämtland-Tröndelag inom gemenskapsinitiativet Interreg II A, 3. beslutsgrupper som genomför operativa program för gemenskapsinitiativet Leader II, 4. beslutsgruppen som genomför det operativa programmet för gemenskapsinitiativet Småföretagsinitiativet, och 5. beslutsgruppen som genomför det operativa programmet för gemenskapsinitiativet Urban. Förordning (1997:141). 1 a § Särskilda bestämmelser om stöd från EG:s strukturfonder finns i förordningen (1998:579) om vissa stöd från EG:s strukturfonder. Förordning (1998:580). Beslutsgruppernas uppgifter 2 § En beslutsgrupp har till uppgift att inom ramen för ett fastställt samlat programdokument eller ett fastställt operativt program besluta om stöd från EG:s strukturfonder. Förordning (1996:313). 3 § Beslutsgruppen skall inom ramen för de befogenheter som följer av programdokumentet eller det operativa programmet aktivt, genom egna initiativ och informationsspridning, verka för att programmet genomförs och att de däri angivna målen uppnås. Beslutsgruppen skall ta till vara lokal och regional kompetens vid genomförandet av programmet. Förordning (1996:313). 4 § Beslutsgruppen skall följa de särskilda riktlinjer för gruppens verksamhet som framgår av programmet eller har meddelats av en behörig övervakningskommitté. Glesbygdsverket får utfärda föreskrifter för genomförandet av gemenskapsinitiativet Leader II. Förordning (1996:924). Sammansättning och organisation 5 § En beslutsgrupp består av det antal ledamöter som regeringen bestämmer. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. Ledamöterna samt ersättare för dessa utses av regeringen för en bestämd tid. I sådana beslutsgrupper som anges i 1 § 1-3 skall bland ledamöterna företrädare för kommuner, länsstyrelser, landsting och länsarbetsnämnder vara representerade. I den beslutsgrupp som anges i 1 § 4 skall bland ledamöterna företrädare för Närings- och teknikutvecklingsverket, ALMI Företagspartner AB, Sveriges exportråd, näringslivets organisationer och fackliga organisationer vara representerade I den beslutsgrupp som anges i 1 § 5 skall bland ledamöterna företrädare för Malmö kommun, länsstyrelsen i Skåne län och länsarbetsnämnden i Skåne län vara representerade. Regeringen utser ordförande i gruppen. Förordnandet ges för en bestämd tid. Gruppen utser inom sig en vice ordförande. Förordning (1997:141). 5 a § I sådana beslutsgrupper som omfattar län med ett regionalt självstyrelseorgan enligt lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning skall även företrädare för det regionala självstyrelseorganet ingå. Förordning (1997:970). 6 § En beslutsgrupp som sägs i 1 § 1 får inrätta en eller flera samrådsgrupper med företrädare för berörda myndigheter, institutioner, regionala utvecklingsbolag, näringslivsorganisationer, arbetsmarknadens parter och andra intresseorganisationer. Förordning (1996:313). 7 § En beslutsgrupp biträds av ett sekretariat. För sådana beslutsgrupper som anges i 1 § 1-3 skall länsstyrelsen i det eller länsstyrelserna i de län där beslutsgruppen verkar svara för sekretariatsfunktionen för beslutsgruppen. För varje beslutsgrupp som anges i 1 § 1 skall länsstyrelsen eller länsstyrelserna utse en huvudansvarig sekreterare. Beträffande gemenskapsinitiativet Leader II får beslutsgruppssekretariaten uppdra åt sådana laggrupper som avses i det operativa programmet att utföra kansligöromål åt sekretariatet. För den beslutsgrupp som anges i 1 § 4 utser regeringen den eller de personer som skall svara för sekretariatsfunktionen för beslutsgruppen. Förordnandet ges för en bestämd tid. För den beslutsgrupp som anges i 1 § 5 skall Malmö kommun svara för sekretariatsfunktionen för beslutsgruppen. Förordning (1997:141). 7 a § För sådana beslutsgrupper som omfattar län med ett regionalt självstyrelseorgan enligt lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning skall vad som sägs om länsstyrelse i 7 § andra stycket i stället gälla regionalt självstyrelseorgan. Förordning (1997:970). Verksförordningens tillämpning 8 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på en beslutsgrupp: 18 § om interna föreskrifter, 26 § om vem som får begära in förklaringar m.m., 29 § om inhämtande av uppgifter, 31 § om myndighetens beslut. 9 § En beslutsgrupp har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9 och 11 §§ verksförordningen (1995:1322). Ärendenas handläggning 10 § En beslutsgrupp är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Vid omröstning har ordföranden utslagsröst vid lika röstetal. När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande. 11 § Om ett ärende är så brådskande att beslutsgruppen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet. Om detta förfarande inte är möjligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Beslut enligt första och andra stycket skall anmälas vid nästa sammanträde med beslutsgruppen. 12 § En beslutsgrupp får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av gruppen. En sådan beslutsgrupp som sägs i 1 § 1 får lämna över sådana ärenden att avgöras även av den som är huvudansvarig sekreterare för gruppen. En sådan beslutsgrupp som sägs i 1 § 3 skall pröva ärenden och utforma beslutsordningen i enlighet med det operativa programmet. Förordning (1996:924). 13 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 12 § inte behöver föredras. Utbetalning av strukturfondsmedel 14 § har upphävts genom förordning (1998:580). 15 § har upphävts genom förordning (1998:580). 16 § har upphävts genom förordning (1998:580). Överklagande 17 § har upphävts genom förordning (1998:580). Övergångsbestämmelser 1999:1424 De upphävda bestämmelserna gäller dock fortfarande för att avsluta programperioden 1995--1999 med de ändringar som anges i 3 och 4.