Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:99 · Visa register
Förordning (1994:99) om vatten- och värmemätare
Departement: Näringsdepartementet RSN
Utfärdad: 1994-03-17
Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:322
Övrigt: Rättelseblad 2006:322 har iakttagits.
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Tillämpningsområde 1 § Denna förordning gäller mätare som a) en leverantör använder för att mäta hushållsförbrukning av vatten (vattenmätare) och b) en leverantör använder för att mäta hushållsförbrukning av värmeenergi (värmemätare). Förordning (1999:929). Krav på mätnoggrannhet m. m. 2 § Vattenmätare och värmemätare skall ha en mätnoggrannhet som är rimlig med hänsyn till kostnader och teknisk utveckling. Mätaren skall också vara lätt att avläsa. Förordning (1999:929). Bedömning av överensstämmelse 3 § För att en mätare skall få användas enligt 1 § skall den ha genomgått bedömning av överensstämmelse enligt föreskrivna krav. Förordning (2002:24). Användning 4 § En mätare får tas i bruk av mätaranvändaren endast om den uppfyller kraven i 2 § och har genomgått föreskrivet förfarande för bedömning av överensstämmelse enligt 3 §. Förordning (1997:1022). 5 § En mätaranvändare skall se till att mätare som har tagits i drift uppfyller föreskrivna krav. Mätaranvändaren skall med vissa tidsintervall se över alla mätare i drift (mätarrevision). Förordning (1997:1022). Rätt till utbyte av mätare 6 § Om en mätaranvändare inte ser över en mätare inom föreskriven tid för mätarrevision, har abonnenten rätt att på mätaranvändarens bekostnad få den utbytt. Förordning (1997:1022). Bemyndiganden 7 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela 1. närmare föreskrifter om utförande och egenskaper som krävs för att mätaren skall uppfylla kraven i 2 §, 2. närmare föreskrifter om bedömning av överensstämmelse enligt 3 § och mätarrevision enligt 5 § samt 3. föreskrifter för verkställighet av denna förordning. Förordning (2006:322). 8 § Om det finns särskilda skäl och det är förenligt med EES- avtalet får Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll genom föreskrift eller särskilt beslut medge undantag från denna förordning. Förordning (2006:322). Tillsyn 9 § Tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon samt i denna förordning utövas av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Bestämmelser om befogenheter vid sådan tillsyn finns i 5 och 6 §§ lagen om måttenheter, mätningar och mätdon. Förordning (2006:322). 10 § Tillsynen skall huvudsakligen inriktas på mätaranvändarens egenkontroll. Förordning (1997:1022). Överklagande 11 § Bestämmelser om överklagande av tillsynsmyndighets beslut finns i 7 § lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon. Övergångsbestämmelser 1994:99 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1979:146) om el-, vatten- och värmemätare. 3. I fråga om elmätare som tagits i drift före den 1 juli 1980 och inte därefter undergått mätarrevision tillämpas inte 5 § i fråga om skyldigheten att företa mätarrevision förrän mätaren första gången efter ikraftträdandet har genomgått sådan revision och åter tagits i bruk, dock senast den 1 juli 1998.