Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:895 · Visa register
Förordning (1994:895) om svenskundervisning för invandrare
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1994-06-09
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:256
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2011:1108
Upphävd: 2011-12-15
Inledande bestämmelser 1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om svenskundervisning för invandrare (sfi) utöver vad som föreskrivs i skollagen (1985:1100). 2 § I de fall svenskundervisning för invandrare anordnas enligt 13 kap. 9 § skollagen (1985:1100) får den myndighetsutövning som hör till rektorns uppgifter endast överlämnas till uppdragstagaren om uppdragstagaren har fått ett tillstånd enligt förordningen (2010:253) om betygsrätt för vuxenutbildning. Förordning (2010:256). Undervisningen 3 § Sfi skall vila på de grundläggande värden som anges i läroplanen för de frivilliga skolformerna. 4 § Sfi får kombineras med utbildning inom någon annan skolform inom det offentliga skolväsendet. I sådana fall skall läroplanen för de frivilliga skolformerna gälla för hela utbildningen. 5 § För sfi skall det finnas en kursplan. Av kursplanen skall framgå kursens mål. Av kursplanen skall också framgå kunskapsnivån vid ett avstämningstillfälle under studierna och den kunskapsnivå som alla elever minst skall ha uppnått vid kursens slut. Kursplanen fastställs av regeringen. 6 § Undervisningen skall bedrivas som gruppundervisning. Enskild undervisning får anordnas om det finns särskilda skäl. 7 § Riktvärdet för undervisningens omfattning i tid inom sfi är 525 timmar. Riktvärdet får överskridas och underskridas beroende på hur mycket undervisning eleverna behöver för att uppnå de kunskapsmål som anges i kursplanen. I 13 kap. 4 a § skollagen (1985:1100) finns bestämmelser om minsta antal timmar undervisningstid i veckan. För varje kurs som anordnas skall styrelsen för utbildningen bestämma det antal undervisningstimmar som skall gälla. Varje elev skall tas in till den kurs som bäst bedöms motsvara elevens behov av undervisning. Förordning (2006:529). 8 § Undervisningen bör bedrivas kontinuerligt under hela året med uppehåll endast för semester. 9 § Har upphävts genom förordning (2006:529). 10 § Elever som har svårigheter med utbildningen skall ges särskilt stöd. 11 § För utvecklingsstörda elever får nödvändiga avvikelser göras från kursplanen. Nödvändiga anpassningar av kursplanen får göras för döva eller hörselskadade elever. Förordning (2008:122). Ledighet 12 § Om en elev på grund av sjukdom eller av annan orsak inte kan delta i undervisningen, skall hindret snarast anmälas till skolan. Styrelsen för utbildningen får besluta hur anmälningsskyldigheten skall fullgöras. 13 § Rektorn eller den rektorn bestämmer får bevilja en elev ledighet från undervisningen för enskilda angelägenheter. Bedömning och betyg 14 § Läraren skall fortlöpande informera eleverna om deras studieresultat. Läraren skall också redovisa för eleverna på vilka grunder betygssättning sker. 15 § När en elev har avslutat kursen skall läraren sätta betyg. Som betyg skall någon av följande beteckningar användas: Godkänt (G) Väl godkänt (VG). Förordning (2006:529). 16 § Läraren ska vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen. Statens skolverk får meddela föreskrifter om betygskriterier som läraren ska använda vid betygssättningen. Betygskriterierna ska precisera vilka kunskaper enligt kursplanen som krävs för att eleven ska få betygen Godkänt eller Väl godkänt. Om det finns särskilda skäl, får läraren bortse från enstaka betygskriterier eller från enstaka delar av betygskriterier. Med särskilda skäl avses funktionshinder eller andra personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för eleven att uppfylla kraven för ett visst kriterium. De kriterier som rör säkerhet och de som hänvisar till lagar, förordningar eller myndigheters föreskrifter ska dock alltid uppfyllas. Lärarna ska använda sig av nationella slutprov för att bedömningsgrunderna ska bli så enhetliga som möjligt över landet. Skolverket får meddela föreskrifter om de nationella slutproven. Skolverket beslutar också om utformningen av proven. Om en elev inte når upp till nivån för betyget Godkänt ska läraren i ett intyg ange vad eleven kan i förhållande till kursens mål. Förordning (2008:122). 17 § Betygen för samtliga elever ska föras i en betygskatalog. Detsamma gäller uppgifterna i ett sådant intyg som avses i 16 § fjärde stycket. Betygskatalogen ska utgöra den officiella dokumentationen över de betyg som har satts och de intyg som har getts. Rektorn ansvarar för att betygskatalogen förs. Betygen och intygen ska kunna sammanställas för varje enskild elev. Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om utformningen av betygskatalogen. Elever har rätt att få ett betygsdokument som utvisar att de har slutfört kursen och det betyg eller det intyg som de har fått. Betygsdokumentet utfärdas av rektorn. Förordning (2008:122). Prövning 17 a § Den som, utan att vara elev i sfi, vill ha ett betyg från sfi har rätt att gå igenom prövning. Detta gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen. När det gäller betyg och intyg efter prövning skall 15-17 §§ tillämpas. Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om prövning. Förordning (1996:1458). Rättelse av betyg 18 § I 26 § förvaltningslagen (1986:223) föreskrivs om rättelse av skrivfel eller liknande. Rektorn får besluta om rättelse av betyg och intyg. Avser rättelsen en handling som har lämnats ut till eleven skall en ny handling utfärdas och en anteckning om detta göras i betygskatalogen. Formulär 19 § Statens skolverk fastställer de formulär som behövs för tillämpningen av denna förordning. Överklagande 20 § Beslut enligt denna förordning av rektorn och av andra arbetstagare får inte överklagas. Förordning (1998:1207). Övergångsbestämmelser 1994:895 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. Genom denna förordning upphävs förordningen (1992:740) om svenskundervisning för invandrare. Den upphävda förordningen gäller dock i fråga om sfi som har påbörjats före den 1 juli 1994.