Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:728 · Visa register
Förordning (1994:728) med instruktion för Granskningsnämnden för radio och TV
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 1994-06-02
Ändring införd: t.o.m. SFS 2002:777
Ikraft: 1994-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:1183
Upphävd: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Granskningsnämnden för radio och TV har till uppgift att utöva tillsyn över efterlevnaden av regler för sändningarnas innehåll i fråga om ljudradio- och TV-sändningar till allmänheten. I granskningen ingår kontroll av att den som på grund av tillstånd enligt 2 kap. 2 § första, tredje, fjärde och femte styckena radio- och TV-lagen (1996:844) har rätt att sända ljudradio- och TV-program, utövar denna rätt i enlighet med det tillstånd för programverksamheten som gäller. Nämnden skall också följa innehållet i utländska ljudradio- och TV- sändningar som riktas till den svenska allmänheten. Förordning (2001:274). 2 § Om de uppgifter Granskningsnämnden för radio och TV har i fråga om efterhandsgranskning av program finns det bestämmelser i radio- och TV-lagen (1996:844). Förordning (2001:274). 3 § Med granskningsärende avses i denna förordning ett ärende i vilket nämnden prövar om den som ansvarar för sändningen har iakttagit sina skyldigheter enligt radio- och TV-lagen (1996:844) eller enligt det tillstånd som beslutats med stöd av 2 kap. 2 § första, tredje, fjärde och femte styckena samma lag. Förordning (2001:274). 4 § Nämnden granskar program efter anmälan eller på eget initiativ. 5 § Om en anmälan har kommit in till nämnden senare än sex månader efter det att programmet sändes, bör nämnden inte granska programmet om det inte finns särskilda skäl. Nämnden får inte pröva en tillståndshavares ställningstagande med anledning av en begäran om genmäle, om den som har begärt genmäle motsätter sig att saken prövas. Nämnden får pröva frågor om intrång i en enskilds privatliv endast om den enskilde skriftligen medger det. 6 § Nämnden skall se till att information om beslut av större vikt eller principiell betydelse sprids till allmänheten. Organisation 7 § I 9 kap. 3 § första stycket radio- och TV-lagen (1996:844) finns bestämmelser om nämndens sammansättning. Förordning (1996:866). 8 § Hos nämnden finns en direktör som är chef för myndigheten. Direktören skall vara jurist och ha domarerfarenhet. Verksförordningens tillämpning 9 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Granskningsnämnden för Radio- och TV: 16 § om medverkan i EU-arbetet, 18 § om myndighetens organisation, 23 § om ställföreträdare för myndighetschefen, 26 § om vem som får begära in förklaringar m.m., 29 § om inhämtande av uppgifter och utövande av tillsyn, 31 § om myndighetens beslut, och 35 § om överklagande. Förordning (1998:1139). Ansvaret för granskningsärenden 10 § Granskningsärenden avgörs vid sammanträde med nämnden. Under de förutsättningar som anges i 9 kap. 3 § andra stycket radio- och TV-lagen (1996:844) får ärenden dock avgöras av ordföranden eller en vice ordförande. Sådana ärenden får också avgöras av direktören. Direktören får dock inte fatta beslut som innebär att den sändande brustit vid tillämpningen av radio- och TV-lagen eller de villkor som gäller för sändningarna. Ärenden som får avgöras av direktören får, i den utsträckning som direktören bestämmer, även avgöras av dennes ställföreträdare. Andra förelägganden än sådana som innebär skyldighet att lämna nämnden en sådan inspelning som avses i 5 kap. 3 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden beslutas alltid vid sammanträde med nämnden. Nämnden beslutar även om yttranden enligt 12 kap. 2 § andra stycket radio- och TV-lagen. Förordning (2002:777). 11 § Direktören får besluta om granskning av program eller grupper av program samt begära in yttranden i granskningsärenden. Direktören företräder nämnden vid domstol. Förordning (1996:866). Ansvaret för andra ärenden än granskningsärenden 12 § Vid sammanträde med nämnden avgörs frågor som avses i 13 § 1 och 2 verksförordningen (1995:1322). Andra frågor som inte gäller granskningsärenden avgörs av direktören. Förordning (1996:462). 13 § Direktören har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-8, 9 och 15 §§ verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:462). Ärendenas handläggning 14 § Den som hos en tillståndshavare har begärt genmäle skall beredas tillfälle att yttra sig i en sådan fråga som avses i 5 § andra stycket, om inte detta framstår som obehövligt. 15 § I 9 kap. 3 § andra stycket radio- och TV-lagen (1996:844) finns bestämmelser om nämndens beslutförhet. Förordning (1996:866). 16 § Ärenden som prövas vid sammanträde med nämnden avgörs efter föredragning. 17 § Granskningsärenden som prövas av direktören avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att sådana ärenden inte behöver föredras. När direktören handlägger andra ärenden än granskningsärenden behöver ärendena inte föredras. Direktören skall på lämpligt sätt hålla nämnden underrättad om sina beslut. 18 § I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätten att få en avvikande mening antecknad. Underrättelse om beslut i granskningsärenden 19 § Besluten i granskningsärenden skall sändas till den som ansvarar för sändningen och den som har gjort anmälan. Anställningar m.m. 20 § Nämndens ledamöter och ersättare för ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid. Regeringen utser ordförande och vice ordförande. Förordnandena ges för en bestämd tid. 21 § Direktören anställs genom beslut av regeringen efter anmälan av nämndens ordförande. 22 § Har upphävts genom förordning (2001:1039). Överklagande 23 § Besluten i granskningsärenden får överklagas i den utsträckning som anges i radio- och TV-lagen (1996:844). I övrigt får nämndens beslut, utöver vad som följer av 9 §, inte överklagas. Förordning (2001:274).