Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:714 · Visa register
Förordning (1994:714) med instruktion för Försvarets radioanstalt
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1994-05-26
Ändring införd: t.o.m. SFS 2004:151
Ikraft: 1994-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:937
Upphävd: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Försvarets radioanstalt är en central förvaltningsmyndighet med uppgift att bedriva signalspaning enligt den inriktning som regeringen, Försvarsmakten och övriga uppdragsgivare anger. 2 § Försvarets radioanstalt skall särskilt -- följa förändringen av signalmiljön i omvärlden, den tekniska utvecklingen och signalskyddet, -- fortlöpande utveckla den teknik och metodik som behövs för att bedriva verksamheten, -- utföra matematiska bedömningar av kryptosystem för totalförsvaret. 3 § Försvarets radioanstalt skall biträda andra myndigheter vid värdering, utveckling, anskaffning och drift av signalspaningssystem. Förordning (1996:1481). 3 a § Försvarets radioanstalt skall ha hög teknisk kompetens inom informationssäkerhetsområdet. Försvarets radioanstalt får efter begäran stödja sådana statliga myndigheter och statligt ägda bolag som hanterar information som bedöms vara känslig ur sårbarhetssynpunkt eller ur ett säkerhets- eller försvarspolitiskt avseende. Försvarets radioanstalt skall därvid särskilt kunna 1. stödja insatser vid nationella kriser med IT-inslag, 2. medverka till identifieringen av inblandade aktörer vid IT- relaterade hot mot samhällsviktiga system, 3. genomföra IT-säkerhetsanalyser, och 4. ge annat tekniskt stöd. Försvarets radioanstalt skall samverka med andra organisationer inom informationssäkerhetsområdet såväl inom som utom landet. Förordning (2002:1154). 3 b § Försvarets radioanstalt får med stöd av 3 och 4 §§ avgiftsförordningen (1992:191) ta ut avgifter för genomförande av IT-säkerhetsanalyser som anges i 3 a §. Den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen gäller inte. Avgifternas storlek bestäms av Försvarets radioanstalt. Förordning (2002:1154). Verksförordningens tillämpning 4 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Försvarets radioanstalt med undantag av 4, 5, 10-14, 22, 30, 33 och 34 §§. Förordning (1999:1020). Myndighetens ledning 5 § Försvarets radioanstalts generaldirektör är chef för myndigheten. Vid radioanstalten finns en överdirektör som är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (2000:560). Organisation 6 § har upphävts genom förordning (1999:1020). 7 § har upphävts genom förordning (1996:1481). Personalföreträdare 8 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Försvarets radioanstalt. Bestämmelserna i 6 § personalföreträdarförordningen är dock tillämpliga endast i fråga om beslut i administrativa ärenden. 9 § har upphävts genom förordning (1996:105). Anställning 10 § Anställning som överdirektör beslutas av regeringen efter anmälan av generaldirektören. Lag (2004:151). 11 § I fråga om anställning vid Försvarets radioanstalt tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).