Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:645 · Visa register
Förordning (1994:645) med instruktion för Värnpliktsverket
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1994-05-26
Ikraft: 1994-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:648
Upphävd: 1995-07-01
Uppgifter 1 § Värnpliktsverket är en central förvaltningsmyndighet för inskrivning av personal enligt värnpliktslagen (1941:967) och för redovisning av personal inom totalförsvaret. 2 § Värnpliktsverket skall också 1. föra Försvarsmaktens läkarhandlingsarkiv, 2. handlägga förmånsärenden för värnpliktiga, 3. medverka i frågor om krigsplacering, 4. registrera hundar som tagits ut för totalförsvarets behov. 3 § Värnpliktsverket får åta sig att utföra uppdrag åt andra myndigheter och enskilda inom sitt verksamhetsområde. Värnpliktsverket får ta ut avgift för denna verksamhet. Avgifternas storlek bestäms av verket. Verksförordningens tillämpning 4 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på Värnpliktsverket med undantag av 3 § andra stycket, 11--13 och 22 §§. Myndigheten är dessutom undantagen från 18 § verksförordningen, utom i fråga om ärenden om befrielse från eller anstånd med värnpliktstjänstgöring. Myndighetens ledning 5 § Värnpliktsverkets generaldirektör är chef för myndigheten. Organisation 6 § Inom Värnpliktsverket finns ett huvudkontor och sex värnpliktskontor. 7 § När Värnpliktsverket är krigsorganiserat skall verkets verksamhet bedrivas av Försvarsmakten. I uppgifterna ingår då också att redovisa saknade, stupade och krigsfångar. Personalföreträdare 8 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Värnpliktsverket. Personalansvarsnämnden 9 § Värnpliktsverkets personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av chefen för huvudkontoret, cheferna för värnpliktskontoren och myndighetens chefsjurist. Generaldirektören är nämndens ordförande. Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Anställning m. m. 10 § Generaldirektören anställs av regeringen för en bestämd tid. Regeringen beslutar efter anmälan av generaldirektören om anställning som chef för värnpliktskontor. Övriga anställningar beslutas av Värnpliktsverket. 11 § I fråga om anställning vid Värnpliktsverket av en militär tjänsteman i Försvarsmakten tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).