Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:618 · Visa register
Lag (1994:618) om handel med el, m.m.
Departement: Närings- och handelsdepartementet
Utfärdad: 1994-06-02
Ändring införd: t.o.m. SFS 1995:1142
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1997:857
Upphävd: 1998-01-01 överg.best.
Handel med el 1 § En juridisk person som bedriver produktion av eller handel med el får inte bedriva nätverksamhet enligt 1 § fjärde stycket lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar. Utan hinder av första stycket får produktion av el bedrivas tillsammans med nätverksamhet i samma juridiska person om 1. produktionen uteslutande är avsedd att täcka nätförluster, eller 2. produktionen äger rum i mobila reservkraftsaggregat, vilka är avsedda för tillfälligt bruk vid elavbrott. Bestämmelser om tillsyn över efterlevnaden av denna paragraf finns i 2 § 6 mom. lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar. Lag (1995:1141). Utlandshandel 2 § Den som ingår avtal, som medför att import eller export av ström kommer att pågå under en tid av minst sex månader skall göra anmälan om avtalet till den myndighet regeringen utser. Sådan anmälan skall göras inom en månad från det avtalet ingicks. Regeringen eller den myndighet regeringen utser får utfärda närmare föreskrifter om anmälningsskyldigheten. 3 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte gör anmälan enligt 2 § i rätt tid eller i sådan anmälan lämnar oriktig uppgift döms till böter. I ringa fall skall inte dömas till ansvar. Kommunala elföretag 4 § Ett sådant kommunalt företag som avses i 3 kap. 16--18 §§ kommunallagen (1991:900) får, utan hinder av föreskriften i 2 kap. 1 § kommunallagen om anknytning till kommunens område eller dess medlemmar, utanför kommunens område bedriva 1. produktion av och handel med el samt därmed sammanhängande verksamhet, eller 2. nätverksamhet enligt 1 § lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar, i geografisk närhet till företagets nätverksamhet inom kommunen i syfte att uppnå en ändamålsenlig nätverksamhet. 5 § Om ett sådant kommunalt företag som avses i 3 kap. 16-18 §§ kommunallagen (1991:900) bedriver sådan verksamhet som avses i 4 § 1 eller distribution av fjärrvärme eller naturgas skall verksamheten drivas på affärsmässig grund och redovisas särskilt. Detta gäller dock inte företag som bedriver distribution av fjärrvärme eller naturgas i ett område där nätmyndigheten har meddelat ett förbud enligt punkten 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (1994:617) om ändring i lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar i deras lydelse enligt lagen (1994: 1801) om ändring i nämnda lag. Lag (1995:1141). Leveranskoncession m. m. 6 § Inom område som omfattas av nätkoncession för område enligt 2 § 1 mom. lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar krävs tillstånd (leveranskoncession) för att få leverera ström till anläggningar som är anslutna till det ledningsnät vilket omfattas av nätkoncessionen. Leveranskoncession krävs dock inte i fall som anges i 12 §. Leveranskoncession meddelas av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer. Leveranskoncession kan omfatta ett eller flera områden som omfattas av nätkoncession för område (leveransområde). Det får endast meddelas en leveranskoncession per leveransområde. 7 § Leveranskoncession får endast ges till den som från allmän synpunkt är lämplig att leverera ström inom leveransområdet. Leveranskoncession ges för en bestämd tid, längst fem år. Leveranskoncession får inte överlåtas utan tillstånd av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer. Vid prövning av ansökan om överlåtelse av leveranskoncession skall första stycket tillämpas. 8 § Gränserna för ett leveransområde får ändras av den myndighet regeringen bestämmer om det behövs för ändamålsenlig leverans och kan ske utan synnerlig olägenhet för koncessionshavaren. 9 § Innehavare av leveranskoncession är skyldig att leverera ström för normala förbrukningsändamål åt var och en inom leveransområdet om inte annat följer av andra stycket. Inom ett område där fjärrvärme eller naturgas distribueras eller avses bli distribuerad föreligger inte skyldighet att leverera ström för värmeförsörjning av en byggnad, om strömmen är avsedd för värmeförsörjning på något annat sätt än med värmepump. Detsamma gäller om strömmen är avsedd för värmepump men värmepumpar, enligt riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat, inte bör förekomma inom området. Trots detta finns dock skyldighet att leverera ström, om värmeförsörjningen av byggnaden med större fördel kan tillgodoses med elenergi än med det för området gemensamma systemet. Har ström till värmepump börjat tillhandahållas innan fullmäktige fattade sitt beslut gäller skyldighet att leverera så länge värmepumpen är i bruk. Leveransskyldighet föreligger inte heller gentemot sådana elkonsumenter som avses i 12 §. Innehavare av leveranskoncession är skyldig att, om det inte finns särskilda skäl till undantag, köpa ström från elproduktionsanläggning som är belägen inom leveransområdet och kan leverera en effekt om högst 1500 kilowatt. Frågor om koncessionshavarens skyldigheter enligt denna paragraf prövas av den myndighet regeringen bestämmer. 10 § Om det behövs för att uppnå en skälig prissättning är innehavare av leveranskoncession skyldig att underkasta sig reglering av priset på levererad eller inköpt ström på begäran av 1. den inom leveransområdet som köper eller vill köpa sin ström av koncessionshavaren, 2. den som levererar eller vill leverera ström till koncessionshavaren från sådan elproduktionsanläggning som anges i 9 § fjärde stycket. Frågor om prisreglering prövas av den myndighet regeringen bestämmer. Myndigheten får förelägga parterna att lägga fram den utredning som behövs. Sådant föreläggande får förenas med vite. Framställning om ändring i eller upphävande av beslutad prisreglering får göras också av innehavaren av leveranskoncessionen. Avtal, som strider mot beslut om prisreglering, är utan verkan. 11 § Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att en koncessionshavare fullgör sina skyldigheter enligt denna lag. Vid utövandet av tillsynen enligt första stycket får myndigheten meddela de förelägganden som behövs för att trygga efterlevnaden av de föreskrifter som omfattas av tillsynen. Ett sådant föreläggande får förenas med vite. 12 § Annan än innehavare av leveranskoncession får inom leveransområdet leverera ström för ändamål som inte omfattas av leveransskyldigheten enligt 9 § första och andra styckena. En sådan leverantör får inom leveransområdet också leverera ström till dels elkonsumenter som skriftligen gjort anmälan om det till koncessionshavaren minst sex månader innan leveransen påbörjas, dels elkonsumenter som med en leverantör har haft ett tidsbestämt avtal, vilket har upphört att gälla under tiden den 30 juni-31 december 1995. Elkonsument som med koncessionshavaren har ett avtal om leverans av ström med en reglerad uppsägningstid som är längre än sex månader eller som är tidsbestämt får dock inte köpa ström av annan än koncessionshavaren förrän avtalet har upphört att gälla. I sådana fall krävs ingen anmälan enligt första stycket. Elkonsument inom leveransområdet som köper ström från annan än innehavaren av leveranskoncession men som i stället vill köpa ström från denne skall ha rätt till det om elkonsumenten gjort anmälan om detta till koncessionshavaren minst en månad innan leveransen skall påbörjas. Lag (1995:1141). Balansansvar 13 § En elkonsument är skyldig att se till att det finns någon, som har åtagit sig det ekonomiska ansvaret för att det nationella elsystemet tillförs lika mycket el som tas ut i konsumentens uttagspunkt (balansansvar). Ett sådant åtagande skall göras genom ett avtal med den myndighet, som enligt 15 a § lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar skall ha systemansvaret för elektrisk ström. En elkonsument som är ansluten till ett ledningsnät skall hålla innehavaren av nätkoncession underrättad om vem som har åtagit sig balansansvaret i hans uttagspunkt. Första och andra styckena gäller inte de elkonsumenter som köper sin el från innehavaren av leveranskoncession enligt 6 §. Innehavaren av leveranskoncession skall hålla innehavaren av nätkoncession underrättad om till vilka elkonsumenter han levererar el samt vem som har åtagit sig balansansvaret för hans inköp. Innehavaren av nätkoncession skall hålla den systemansvariga myndigheten underrättad om de uppgifter som nämns i andra och fjärde styckena. Han skall dessutom hålla den systemansvariga myndigheten underrättad om vem som har åtagit sig balansansvaret för hans egna inköp. Lag (1995:1141). Överklagande 14 § Beslut enligt 9--11 §§ får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Lag (1995:1141). Övergångsbestämmelser 1994:618 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Lag (19195:1142). 2. Ges leveranskoncession i samband med ikraftträdandet till någon annan än den som vid utgången av 1995, med stöd av områdeskoncession enligt 2 § 4 mom. lagen (1902:71 s. l), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar i dess lydelse före den l januari 1996, bedriver distributionsverksamhet inom leveransområdet (områdeskoncessionshavaren) eller den som till honom står i förhållande som anges i 3 gäller följande. a) Den som får leveranskoncession inom området har skyldighet att leverera ström i enlighet med vad som anges i 9 §. b) Leveransskyldigheten enligt a omfattar dock inte elkonsumenter inom området som vid ikraftträdandet har tidsbestämda avtal eller avtal med en reglerad uppsägningstid som är längre än sex månader med den tidigare innehavaren av områdeskoncession inom området. c) Det under b angivna undantaget från leveransskyldigheten gäller till utgången av år 1997. Avtal som avses under b blir ogiltigt vid utgången av år 1997. d) Annat avtal mellan elkonsument och tidigare innehavare av områdeskoncession än som avses under b blir ogiltigt vid ikraftträdandet av denna lag. Lag (1995:1141). 3. Vid tillämpningen av 2 skall med områdeskoncessionshavaren likställas a) personer som denne direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande över, b) personer som direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande över områdeskoncessionshavaren och c) personer som någon med sådant inflytande som avses i b direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande över. 4. Sådan skriftlig anmälan som anges i 12 § första stycket får göras först vid ikraftträdandet av denna lag.