Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:542 · Visa register
Förordning (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 1994-05-26
Ändring införd: t.o.m. SFS 2021:254
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
1 § Bestämmelserna i denna förordning och med stöd av förordningen meddelade föreskrifter har till syfte att förebygga spridning av smittsamma djursjukdomar och att tillgodose djurskyddsintresset. 1 a § Statens jordbruksverk ska, om inte annat anges i andra stycket, utföra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa ("djurhälsolag"), och som faller inom tillämpningsområdet för den här förordningen. Bestämmelser om offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung som exporteras från Europeiska unionen finns i förordningen (2011:1060) om kontroll vid export av livsmedel. Förordning (2021:254). 1 b § När djur eller produkter exporteras eller återexporteras till ett tredjeland eller ett territorium tillämpas kraven i artikel 243 i förordning (EU) 2016/429. Jordbruksverket får, om villkoren i artikel 243.2 är uppfyllda, besluta i enskilda fall att export och återexport får ske i enlighet med bestämmelserna i tredjelandet eller territoriet. I förordningen (2011:1060) om kontroll vid export av livsmedel finns bestämmelser om att Livsmedelsverket fattar sådana beslut som avses i andra stycket när det gäller export av produkter av animaliskt ursprung. Förordning (2021:254). 2 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om de villkor som ska vara uppfyllda vid utförsel av djur och produkter av djur när det gäller 1. frihet från vissa djursjukdomar, 2. besiktning av officiell veterinär, 3. anläggningar för produktion av djur och produkter av djur samt marknadsplatser för försäljning av djur, 4. intyg om sjukdomsfrihet, härstamning eller identitet, och 5. märkning av djur. Jordbruksverket får också meddela föreskrifter om registreringsskyldighet för den som för ut djur och produkter av djur ur landet. Förordning (2021:254). 2 a § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om 1. sådana tillstånd till utförsel som avses i artiklarna 128 och 138 i förordning (EU) 2016/429, 2. undantag från krav vid utförsel enligt artikel 139.1 i förordning (EU) 2016/429. Förordning (2021:254). 3 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka åtgärder i smittskyddssyfte som skall vidtas av den som för köp eller hämtning av djur skall besöka djurstall eller på annat sätt komma i kontakt med djur. 4 § En officiell veterinär får besluta att djur som transporterats inom landet för att föras ut ur landet skall lastas ur och rengöras eller vårdas på annat sätt. 5 § Transportmedel för att föra ut djur ur landet skall vara godkända av en officiell veterinär innan de får användas. Godsvagn eller annat fordon för förvaring av djur under transport ut ur landet skall desinficeras före användning, om fordonet tidigare använts för djurtransporter. Desinficeringen skall godkännas av en officiell veterinär. Jordbruksverket får medge undantag från detta. 6 § Föreskrifter om ersättning för besiktning eller annan förrättning som utförts enligt förordningen eller med stöd av förordningen meddelade föreskrifter finns i förordningen (1994:1313) om avgifter vid veterinär yrkesutövning. Kostnader för åtgärder enligt förordningen eller med stöd av förordningen meddelade föreskrifter skall betalas av den som vill föra ut djur eller produkter av djur ur landet eller av den som äger eller ansvarar för transportmedel som används vid utförseln. Förordning (1994:1312). 7 § En officiell veterinärs beslut enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen får överklagas till Jordbruksverket. I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Beslut enligt förordningen eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen gäller omedelbart, om inte något annat bestäms. Förordning (2018:960). 8 § Om påföljd för olovlig utförsel av djur eller produkter av djur och för försök därtill finns bestämmelser i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. I fråga om beslagtaget gods skall de försiktighetsmått iakttas som Jordbruksverket efter anmälan av Tullverket anser nödvändiga. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av denna förordning, döms till böter, om inte gärningen är belagd med straff i lagen om straff för smuggling. Förordning (2000:1273). 9 § Tullverket skall övervaka att utförsel sker i enlighet med bestämmelserna i denna förordning och de med stöd av förordningen meddelade föreskrifterna. Förordning (1999:522). 10 § Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av förordningen får beslutas av Jordbruksverket. Övergångsbestämmelser 1994:540 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1958:552) med vissa bestämmelser om utförsel ur riket av levande djur m. m. (veterinär utförselkungörelse). 2. Överklagande av ett beslut som Jordbruksverket har fattat i ett särskilt fall före den 1 oktober 1994 skall ske till kammarrätt.