Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:40 · Visa register
Lag (1994:40) om tillfällig kompensation för viss energiskatt
Departement: Finansdepartementet S6
Utfärdad: 1994-02-17
Ändring införd: t.o.m. SFS 1998:254
Ikraft: 1994-02-21
Författningen har upphävts genom: SFS 2000:492
Upphävd: 2000-07-01 överg.best.
1 § Skattemyndigheten i Gävle prövar enligt bestämmelserna i denna lag fråga om kompensation för skatt enligt lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter. Lag (1998:254). 2 § Den som under perioden den 9 december 1993--den 30 juni 1995 har köpt produkt som skall beskattas enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b lagen (1994:1776) om skatt på energi och förbrukat denna för annan motordrift än sådan som avses i 2 kap. 9 § lagen om skatt på energi har rätt till kompensation med 1 333 kronor per kubikmeter. Den som under perioden den 15 februari 1994--den 30 juni 1995 har köpt produkt som skall beskattas enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b lagen om skatt på energi för uppvärmning har rätt till kompensation med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan den energiskatt som tagits ut för produkten och det skattebelopp som gäller enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a lagen om skatt på energi. Den som inte är skattskyldig till mervärdesskatt har även rätt till kompensation för den mervärdesskatt som belöper på det skattebelopp för vilket kompensation utgår enligt första eller andra stycket. Lag (1994:1782). 3 § Ansökan om kompensation görs skriftligen hos Skattemyndigheten i Gävle. Lag (1998:254). 4 § Ansökan enligt 2 § första stycket skall omfatta perioden den 9 december 1993--den 31 mars 1994. För tiden efter den 31 mars 1994 skall ansökan omfatta ett kalenderkvartal. Ansökan skall ges in före utgången av september 1995. Kompensation medges inte för belopp som vid varje ansökningstillfälle understiger 300 kronor. Lag (1994:1782). 5 § Om kompensation för dieseloljeskatt har lämnats med för högt belopp på grund av oriktig uppgift från den sökande eller på grund av felräkning, felskrivning eller annat uppenbart förbiseende, är den sökande skyldig att betala tillbaka vad han fått för mycket. Åtgärd för att ta ut ett oriktigt erhållet kompensationsbelopp får inte vidtas senare än fem år efter utgången av det kalenderår då beloppet betalats ut. 6 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift och därigenom föranleder att kompensation felaktigt medges döms till böter eller fängelse i högst sex månader, om inte gärningen är belagd med strängare straff i brottsbalken. 7 § Beslut enligt 2 och 5 §§ överklagas hos Länsrätten i Dalarnas län. Lag (1996:964). Övergångsbestämmelser 1994:283 Denna lag träder i kraft den 15 maj 1994. Bestämmelsen i 2 § tredje stycket äger tillämpning på inköp som gjorts från och med den 9 december 1993. 1994:727 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. För olja som köpts före ikraftträdandet utgår kompensation enligt 2 § första stycket dock endast med belopp som motsvarar den dieseloljeskatt som tagits ut för oljeprodukten. 1994:1782 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 såvitt avser den period för vilken kompensation kan utgå, tidpunkten för ansökan och kompensationsbeloppet i 2 § första stycket. I övrigt träder lagen i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet utom såvitt avser tidpunkten för ansökan. 2000:492 Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 juli 2000.