Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1994 · Visa register
Förordning (1994:1994) om extra statligt stöd för förbättring av bostäder
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1994-12-20
Ändring införd: t.o.m. SFS 1995:1384
Ikraft: 1995-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2010:1171
Upphävd: 2011-01-01
Allmänna bestämmelser 1 § Enligt denna förordning lämnas extra statligt stöd till ägare av bostadshus för förbättringsåtgärder i eller i anslutning till bostäder för permanent bruk. Stöd lämnas i form av engångsbidrag. 1 a § Bidrag lämnas i den utsträckning det finns medel inom en ram om 1 500 000 000 kronor. Boverket svarar för fördelningen av ramen på län. Förordning (1995:988). 2 § I fråga om hyres- och bostadsrättshus lämnas bidrag för följande åtgärder: 1. För ombyggnadsåtgärder, inklusive tillgänglighetsskapande åtgärder, som avses i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention med tillhörande föreskrifter som utfärdats av Boverket. 2. För underhålls- och reparationsåtgärder som avses i förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus med tillhörande föreskrifter som utfärdats av Boverket. I fråga om egnahem lämnas bidrag för sådana ombyggnadsåtgärder som avses i första stycket 1 samt för underhålls- och reparationsåtgärder. 3 § Om huset innehåller både bostäder och andra utrymmen lämnas bidrag bara till den del åtgärderna avser bostäder. Förutsättningar för bidrag 4 § För bidrag krävs att projektet påbörjas under tiden den 1 januari--30 september 1995 och slutförs senast den 31 december 1996. Ett projekt skall anses påbörjat respektive avslutat då de egentliga byggnadsarbetena påbörjas respektive avslutas. Boverket får meddela närmare föreskrifter om när de egentliga byggnadsarbetena skall anses påbörjade respektive avslutade för olika typer av projekt. 5 § I fråga om underhålls- och reparationsåtgärder i eller i anslutning till hyres- och bostadsrättshus krävs för bidrag att sökanden avstår från eventuellt stöd enligt förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus. 6 § För bidrag tillämpas i övrigt bestämmelserna i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention med tillhörande föreskrifter av Boverket när det gäller krav och villkor i fråga om -- vad som utgör bostäder, hyres- och bostadsrättshus och egnahem (2 §), -- bostädernas användningssätt (4 §), -- bygglov (6 §) samt -- beträffande ombyggnadsåtgärder, bostädernas utrymmes- och utrustningsstandard (5 §). Bidragsunderlag 7 § Bidrag för åtgärder i eller i anslutning till hyres- och bostadsrättshus beräknas på grundval av det bidragsunderlag som beroende på åtgärd följer av bestämmelserna i -- 11 och 11 a §§ förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention med tillhörande föreskrifter av Boverket eller -- 13 § andra stycket förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus med tillhörande föreskrifter av Boverket. 8 § Underlaget för bidrag till åtgärder i eller i anslutning till egnahem är utgifter för ombyggnad, underhåll och reparation (byggnadsarbete). Som byggnadsarbete räknas inte åtgärder som enbart avser service på maskiner och andra inventarier eller rengöring. I underlaget enligt första stycket inräknas inte utgifter för material och utrustning. Inte heller inräknas värdet av husägarens eget arbete. Endast styrkta utgifter för åtgärden får inräknas. Boverket får meddela närmare föreskrifter om hur utgifter skall styrkas. Bidragets storlek 9 § Bidrag lämnas med ett belopp som motsvarar 15 procent av det bidragsunderlag som beräknats enligt 7 eller 8 §. Bidrag lämnas dock endast om bidragsbeloppet för stödberättigade åtgärder uppgår till minst 1 000 kronor. Förfarandet i bidragsärenden m. m. 10 § Ärenden om bidrag handläggs av Boverket och länsstyrelserna. Boverket har tillsyn över bidragsverksamheten och får meddela föreskrifter i de avseenden som anges i denna förordning. Verket sköter även utbetalning av bidrag. Länsstyrelsen prövar ärenden om bidrag. 11 § Ansökan om bidrag lämnas in till länsstyrelsen i det län där fastigheten som avses med ansökan är belägen. Ansökan skall ha kommit in till länsstyrelsen --i fråga om hyres- och bostadsrättshus senast den 29 februari 1996 och --i fråga om egnahem senast den 28 februari 1997. Ansökan skall göras på formulär som föreskrivs av Boverket. Boverket får meddela föreskrifter om de handlingar och den övriga utredning som skall bifogas ansökan. Förordning (1995:1384). 11 a § har upphävts genom förordning (1995:1384). 12 § Bidrag betalas ut sedan projektet slutförts, om projektet när det är färdigt uppfyller förutsättningarna för bidrag enligt denna förordning. Boverket får meddela närmare föreskrifter om tidpunkt och sätt för utbetalning av bidrag. 13 § Länsstyrelsen skall besluta om återkrav av utbetalat bidrag helt eller delvis, om den som sökt eller tagit emot bidraget genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp. Överklagande 14 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos Boverket. Boverkets beslut får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 1995:988 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1995. 2. Den i 1 a § angivna ramen omfattar även bidrag som beviljats före ikraftträdandet.