Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1852 · Visa register
Lag (1994:1852) om beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 1996-1999 års taxeringar
Departement: Finansdepartementet S5
Utfärdad: 1994-12-20
Ändring införd: t.o.m. SFS 1997:776
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1999:1290
Upphävd: 2000-01-01 överg.best.
1 § I stället för vad som anges i 10 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt angående beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst skall vid 1996--1999 års taxeringar statlig inkomstskatt för fysiska personer och dödsbon beräknas enligt denna lag. 2 § För fysiska personer beräknas statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst enligt följande. Skatt på förvärvsinkomst utgör 200 kronor samt 25 procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som överstiger en skiktgräns som vid 1999 års taxering uppgår till 213 100 kronor. Lag (1997:776). 3 § För dödsbon beräknas skatten på förvärvsinkomst enligt 2 § med följande undantag. Från och med beskattningsåret efter det kalenderår dödsfallet inträffade tas det i 2 § angivna beloppet på 200 kronor ut bara om den beskattningsbara förvärvsinkomsten överstiger ett belopp som motsvarar grundavdrag enligt 48 § 2 mom. kommunalskattelagen (1928:370). Från och med det fjärde beskattningsåret efter det kalenderår dödsfallet inträffade utgör skatten på förvärvsinkomst 25 procent av den beskattningsbara förvärvsinkomsten. Om den beskattningsbara förvärvsinkomsten överstiger ett belopp motsvarande grundavdrag enligt 48 § 2 mom. kommunalskattelagen tas dessutom 200 kronor ut. Lag (1996:692). Övergångsbestämmelser 1994:1852 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas första gången vid 1996 års taxering. 2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om skattskyldig med inkomst av näringsverksamhet i vilken ingår förvärvskälla som har givit överskott och för vilken beskattningsåret har börjat före den 3 november 1994. 1995:654 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995 och tillämpas första gången vid 1997 års taxering. 1996:692 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996 och tillämpas första gången vid 1998 års taxering. 1996:1170 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas första gången vid 1998 års taxering. 2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om skattskyldig med inkomst av näringsverksamhet i vilken ingår förvärvskälla som har givit överskott och för vilken beskattningsåret har börjat före den 21 september 1996. 1997:776 Denna lag träder i kraft den 15 november 1997 och tillämpas vid 1999 års taxering. 1999:1290 Den upphävda lagen gäller dock fortfarande vid 1996-1999 års taxeringar.