Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1763 · Visa register
Förordning (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 1994-12-20
Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:795
Ikraft: 1995-03-01
1 § Har åklagaren med stöd av 15 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare utfärdat strafföreläggande, skall den unge underrättas om beslutet vid ett personligt sammanträffande och, om det är möjligt, i vårdnadshavares närvaro. Om ett personligt sammanträffande inte är möjligt eller brottet är ringa, får underrättelsen vara skriftlig. Har åklagaren med stöd av 48 kap. 4 § rättegångsbalken utfärdat strafföreläggande som avser villkorlig dom eller sådan påföljd i förening med böter innan den misstänkte fyllt 21 år, skall åklagaren underrätta den misstänkte om beslutet vid ett personligt sammanträffande. Om det är lämpligare, får en underrättelse enligt första och andra stycket lämnas av en annan åklagare än den som meddelat beslutet. Förordning (1996:1465). 2 § I ärenden om åtalsprövning enligt 17 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare skall protokoll föras, om svårare straff än böter är föreskrivet för brottet. Åklagarmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om hur protokollen skall föras. Åklagare skall i den utsträckning och den ordning riksåklagaren bestämmer lämna uppgifter till denne om åtalsprövningar som har gjorts enligt nämnda lag. Förordning (2004:1271). 3 § Har åklagaren vid ett beslut om straffvarning enligt 17 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare förutsatt att socialnämnden vidtar en åtgärd, ska han eller hon ta reda på om åtgärden kommer till stånd. Om nämnden inte vidtar åtgärden, ska åklagaren anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg. Förordning (2015:88). 4 § Har upphävts genom förordning (2013:199). 5 § Om det på grund av en underrättelse enligt 12 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) eller 26 § lagen (2020:616) om verkställighet av ungdomsövervakning uppkommer en fråga om undanröjande av påföljd enligt 32 kap. 4 § brottsbalken, ska åklagaren genast vidta de åtgärder som är nödvändiga. Förordning (2020:795).