Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1763 · Visa register
Förordning (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 1994-12-20
Ändring införd: t.o.m. SFS 2023:316
Ikraft: 1995-03-01
1 § Har åklagaren med stöd av 15 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare utfärdat ett strafföreläggande, ska den unge underrättas om beslutet vid ett personligt möte och, om det är möjligt, i vårdnadshavarens närvaro. Om ett personligt möte inte är möjligt eller brottet är ringa, får underrättelsen vara skriftlig. Har åklagaren med stöd av 48 kap. 4 § rättegångsbalken utfärdat ett strafföreläggande som avser ungdomstjänst ska åklagaren underrätta den misstänkte om beslutet vid ett personligt möte. Om det är lämpligare, får en underrättelse lämnas av en annan åklagare än den som meddelat beslutet. Förordning (2023:316). 2 § I ärenden om åtalsprövning enligt 17 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare skall protokoll föras, om svårare straff än böter är föreskrivet för brottet. Åklagarmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om hur protokollen skall föras. Åklagare skall i den utsträckning och den ordning riksåklagaren bestämmer lämna uppgifter till denne om åtalsprövningar som har gjorts enligt nämnda lag. Förordning (2004:1271). 3 § Har åklagaren vid ett beslut om straffvarning enligt 17 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare förutsatt att socialnämnden vidtar en åtgärd, ska han eller hon ta reda på om åtgärden kommer till stånd. Om nämnden inte vidtar åtgärden, ska åklagaren anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg. Förordning (2015:88). 4 § Har upphävts genom förordning (2013:199). 5 § Om det på grund av en underrättelse enligt 12 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) eller 26 § lagen (2020:616) om verkställighet av ungdomsövervakning uppkommer en fråga om undanröjande av påföljd enligt 32 kap. 4 § brottsbalken, ska åklagaren genast vidta de åtgärder som är nödvändiga. Förordning (2020:795).