Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1606 · Visa register
Förordning (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.
Departement: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 1994-12-15
Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:1314
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2016:287
Upphävd: 2016-05-01
Inledande bestämmelser 1 § I denna förordning finns föreskrifter om bland annat sådana tullförfaranden med ekonomisk verkan som anges i 1 § lagen (1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. Vissa kompletterande bestämmelser till bland annat nämnda tullförfaranden finns även i tullagen (2000:1281) och tullförordningen (2000:1306). Förordning (2000:1314). Gynnsam behandling i tullhänseende 2 § Tullverket prövar frågor om att tillfälligt godkänna användning av annat denatureringsmedel, som villkor för gynnsam behandling i tullhänseende enligt gemenskapsrätten, än sådant som anges i denna. Tullverket skall, om det behövs, samråda med annan myndighet. Förordning (1999:527). Varors ursprung 3 § Enligt kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen får ursprung för varor från utvecklingsländer i vissa fall styrkas genom exportörsdeklaration på blanketten APR (postförsändelser) om varornas värde inte överstiger en viss i förordningen angiven värdegräns. Ursprung för varor från Västbanken och Gaza, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Slovenien och den tidigare jugoslaviska Republiken Makedonien får i vissa fall styrkas genom exportörsdeklaration på blanketten EUR.2, om varornas värde inte överstiger en viss i förordningen angiven gräns. För varor som uppfyller förordningens ursprungsregler och som införs utan handelssyfte medger förordningen vidare att ett ursprungsintyg inte behöver företes då varorna -- inkommer från en enskild person adresserade till en enskild person, eller -- ingår i en resandes personliga bagage. Enligt förordning (EEG) nr 2454/93 gäller dock lättnaden endast om varornas värde inte överstiger vissa i förordningen angivna gränser. Tullverket skall tillkännage gällande värdegränser uttryckta i svenska kronor i Tullverkets författningssamling. Kommerskollegium får efter samråd med Tullverket meddela föreskrifter till utfyllnad av EG: s allmänna ursprungsregler i förordning (EEG) nr 2454/93 vad gäller lättnader i ansökningsförfarandet vid återkommande export, godkännande av tryckerier samt eventuella krav på tilläggsuppgifter som skall ingå i ansökan om certifikat. Förordning (1999:527). 4 § För bedömning av en varas ursprung får Tullverket inhämta kompletterande uppgifter om varan från utländsk tullmyndighet. Förordning (1999:527). 5 § Anspråk på tullfrihet eller tullnedsättning för en vara skall framställas när varan deklareras till ett tullförfarande, om anspråket grundar sig på regler om förmånsberättigat ursprung i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen och förordning (EEG) nr 2454/93. Vid elektroniskt uppgiftslämnande enligt 2 kap. 2 § tullagen (2000:1281) får Tullverket medge att ursprungsintyg behöver visas upp endast på begäran av verket. Om ett postbefordringsföretag är deklarant för en vara som har kommit in med post skall ursprungsintyget ges in senast 30 dagar efter den dag då varan deklarerades till ett tullförfarande. Förordning (2000:1314). Tullvärde 6 § Tullverket får efter samråd med Sveriges riksbank meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av reglerna i tullagstiftningen om omräkning av utländskt myntslag. Förordning (1999:527). 7 § Tullverket får meddela föreskrifter om skyldighet för näringsidkare att lämna uppgift enligt 4 § lagen (1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m. m. Tullverket skall fullgöra den skyldighet att lämna uppgifter till EG-kommissionen för bestämmande av enhetspriser på vissa lättfördärvliga varor som föreskrivs i förordning (EEG) nr 2454/93. Förordning (1999:527). 8 § Värdegräns för avlämnande av tullvärdedeklaration i vissa fall får vid omräkning till svenska kronor avrundas till närmast högre hundratal kronor. Tullverket skall tillkännage gällande belopp uttryckt i svenska kronor i Tullverkets författningssamling. Förordning (1999:527). 9 § Frågor om avlämnande av tullvärdedeklarationer eller andra uppgifter om tullvärde, i samband med att tulldeklarationer lämnas med hjälp av automatisk databehandling eller att tulldeklaration av allmän, periodisk eller sammanfattande natur lämnas, prövas av Tullverket. Förordning (1999:527). Autonoma undantagsbestämmelser 10 § Framställning om tillämpning av autonoma undantagsbestämmelser angående nedsättning av eller befrielse från importtull för vissa varor enligt förordning (EEG) nr 2913/92 ges in till Kommerskollegium. Kommerskollegium beslutar, efter samråd med Tullverket och annan berörd myndighet, om ärendet skall överlämnas till EG-kommissionen. Beslut av Kommerskollegium att inte överlämna ett ärende till kommissionen får överklagas hos regeringen. Kommerskollegium får utfärda närmare föreskrifter om tillämpningen av första stycket. Förordning (1999:527). Tillstånd, informationsskyldighet m. m. 11 § Tullverket prövar frågor om tillstånd att använda tullförfarandena aktiv förädling, bearbetning under tullkontroll, temporär import och passiv förädling som föreskrivs i förordning (EEG) nr 2913/92. Vid prövning av tillståndsfråga som avser aktiv förädling, bearbetning under tullkontroll eller passiv förädling skall Tullverket, om det behövs, samråda med Kommerskollegium beträffande de ekonomiska villkoren för tillstånd. Tullverket får efter samråd med Kommerskollegium meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av andra stycket. Bestämmelser om tullförfarandet lagring i tullager finns i tullagen (2000:1281) och tullförordningen (2000:1306). Förordning (2000:1314). 12 § Kommerskollegium prövar frågor om tillstånd att använda det förfarande för passiv förädling som avses i rådets förordning (EEG) nr 636/82 av den 16 mars 1982 om inrättande av förfaranden för ekonomisk passiv förädling avseende vissa textil- och konfektionsvaror som återinförs till gemenskapen efter bearbetning i vissa tredje länder. Vid prövning av tillståndsfrågor skall Kommerskollegium, om det behövs, samråda med Tullverket. Kommerskollegium fullgör även de uppgifter i övrigt som enligt förordningen ankommer på behörig myndighet. Kommerskollegium får efter samråd med Tullverket meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av första stycket. Förordning (1999:527). 13 § Tullverket skall fullgöra den skyldighet att informera EG-kommissionen om tillämpningen av tullförfarandena aktiv förädling, bearbetning under tullkontroll, temporär import och passiv förädling, samt om tillämpningen av bestämmelserna om återbetalning och eftergift av tull, som föreskrivs i förordning (EEG) nr 2454/93. Förordning (1999:527). 14 § Tullverket får efter ansökan godkänna en inrättning eller organisation som sådan mottagare som är berättigad att införa undervisningsmateriel, vetenskaplig utrustning eller katastrofhjälputrustning med tillämpning av tullförfarandet temporär import i den utsträckning som följer av förordning (EEG) nr 2454/93. Tullverket skall, om det behövs, samråda med annan berörd myndighet. Förordning (1999:527). 15 § Tullförfarandet temporär import får, i den utsträckning förordning (EEG) nr 2454/93 medger, användas i Sverige för fordon som levereras här i landet som exportvagn till fysisk person som är bosatt inom gemenskapens tullområde, men avser att bosätta sig utanför detta område. Övriga bestämmelser 16 § Tullverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m. m. och denna förordning. Förordning (1999:527). Övergångsbestämmelser 1994:1606 1. Denna förordning träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 2. Övergångsbestämmelser som rör varors ursprung, tullförfaranden med ekonomisk verkan samt återbetalning och eftergift av tull finns i bilaga VI till fördraget den 24 juni 1994 om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen, se lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen och tillkännagivandet (1994:1501) av fördrag och andra instrument med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 3. Att tullfrihetsförordningen (1987:1289) och vissa andra tullförfattningar fortfarande skall tillämpas i vissa fall efter ikraftträdandet framgår av övergångsbestämmelserna till förordningen (1994:1605) om tullfrihet m. m. och förordningen (1994:1607) om upphävande av vissa tullförfattningar.