Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1321 · Visa register
Förordning (1994:1321) om finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1994-09-29
Ändring införd: t.o.m. SFS 1994:2022
Ikraft: 1994-10-15
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:1116
Upphävd: 1995-10-25 överg.best.
1 § Denna förordning gäller i fråga om avgifter som skall betalas till Finansinspektionen enligt föreskrifter i -- 7 kap. 22 § bankrörelselagen (1987:617), -- 14 § lagen (1963:76) om kreditaktiebolag, -- 22 § lagen (1988:606) om finansbolag, -- 6 kap. 11 § (1991:981) om värdepappersrörelse, -- 39 § lagen (1990:1114) om värdepappersfonder, -- 15 § lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank, -- 39 § lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan, -- 10 § lagen (1992:701) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, -- 5 § lagen (1989:829) om Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag, -- 24 § insiderlagen (1990:1342), -- 5 kap. 4 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, -- 11 kap. 9 § andra stycket lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet, -- 19 kap. 15 § försäkringsrörelselagen (1982:713), -- 26 § lagen (1950:272) om rätt för utländska företag att driva försäkringsrörelse i Sverige, -- 73 § lagen (1972:262) om understödsföreningar, -- 9 § lagen (1989:508) om försäkringsmäklare, -- 5 kap. 23 § lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag, -- 6 kap. 11 § lagen (1993:1302) om EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige, -- 7 kap. 4 § andra stycket lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande, och -- 7 kap. 14 § första stycket lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag. Förordning (1994:2022). 2 § De institut och företag som anges nedan skall årligen betala en avgift som beräknas med utgångspunkt i balansomslutningen för närmast föregående räkenskapsår, enligt följande. 1. Bankaktiebolag och sparbanker Balansomslutning Procent, högst 0--1 miljard kr 0,02 inom skiktet 1--10 miljarder kr 0,01 " 10--60 miljarder kr 0,0060 " 60 miljarder kr och däröver 0,0055 " Lägsta avgift är 10 000 kr. Utländska bankföretag med filial i Sverige betalar endast lägsta avgift. 2. Kreditmarknadsbolag Balansomslutning Procent, högst 0--1 miljard kr 0,015 inom skiktet 1--60 miljarder kr 0,0010 " 60--100 miljarder kr 0,0008 " 100 miljarder kr och däröver 0,0006 " Lägsta avgift är 10 000 kr. 3. Finansbolag Balansomslutning Procent, högst 0--1 miljard kr 0,015 inom skiktet 1--10 miljarder kr 0,010 " 10 miljarder kr och däröver 0,005 " Lägsta avgift är 10 000 kr. 4. Kreditaktiebolag, Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, Sveriges allmänna hypoteksbank och Svenska skeppshypotekskassan Balansomslutning Procent, högst 0--60 miljarder kr 0,0010 inom skiktet 60--100 miljarder kr 0,0008 " 100 miljarder kr och däröver 0,0006 " Lägsta avgift är 10 000 kr. Konungariket Sveriges stadshypotekskassa betalar endast lägsta avgift. 5. Värdepappersbolag Balansomslutning Procent, högst 0--1 miljard kr 0,10 inom skiktet 1--5 miljarder kr 0,05 " 5 miljarder kr och däröver 0,01 " Lägsta avgift är 10 000 kr. 6. Försäkringsbolag, understödsföreningar och lokala mindre bolag Balansomslutning Procent, högst 0--1 miljard kr 0,07 inom skiktet 1--1,5 miljarder kr 0,035 " 1,5--2 miljarder kr 0,025 " 2 miljarder kr och däröver 0,0025 " För understödsföreningar och lokala mindre bolag är lägsta avgift 3 000 kr. För övriga försäkringsbolag är lägsta avgift 10 000 kr. 3 § Fondbolag betalar årligen en avgift motsvarande högst 0,02 procent av summan av de vid utgången av närmast föregående räkenskapsår beräknade värdena av varje värdepappersfond under bolagets förvaltning. För fondbolag är lägsta avgift 10 000 kr. 4 § För utländska försäkringsgivare som driver verksamhet genom etablering i Sverige är den årliga avgiften högst 0,17 procent av den del av premieinkomsten för direkt försäkringsverksamhet i Sverige och mottagen återförsäkring från utländska bolag för det närmast föregående räkenskapsåret som understiger 200 miljoner kr. För överstigande del är avgiften högst 0,012 procent. Med premieinkomst avses summan av premieinkomst i form av inbetalda premier och premieinkomst i form av tilldelad återbäring före avgiven återförsäkring eller retrocession. Lägsta avgift är 3 000 kr. Till ledning för beräkningen av avgiften skall utländska försäkringsgivare, enligt Finansinspektionens närmare föreskrifter, varje år till inspektionen sända in uppgifter om inbetalda premier under det närmast föregående räkenskapsåret. 5 § Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag, börser, auktoriserade marknadsplatser och clearingorganisationer betalar en årlig avgift som baseras på Finansinspektionens tidsredovisning för respektive institut och den timkostnad som fastställs av inspektionen varje år. Lägsta avgift är 10 000 kr. 6 § En försäkringsmäklare som är fysisk person skall betala en årlig avgift om 4 000 kr. Den som registreras efter den 1 juli det år som avgiften avser skall betala en avgift om 2 000 kr. En fysisk person som enligt Finansinspektionens register förmedlar försäkringar uteslutande för en försäkringsmäklare som är juridisk person skall inte betala någon avgift. En försäkringsmäklare som är juridisk person skall betala en årlig avgift om 4 000 kr för varje fysisk person som enligt Finansinspektionens register förmedlar försäkringar för den juridiska personen. Den juridiska personen skall för en fysisk persons verksamhet som registreras efter den 1 juli det år som avgiften avser betala en avgift om 2 000 kr. Högsta sammanlagda avgift är 100 000 kr. 7 § Om tillsynen enligt 2--5 §§ har omfattat endast en del av ett år eller, i fråga om fondbolag, om bolaget förvaltat en värdepappersfond under endast en del av ett år, skall avgiften minskas i motsvarande mån. Avgiften för det kalenderår då tillsynen börjar skall för institut och företag enligt 2--4 §§ betalas i efterskott och bestämmas med utgångspunkt i förhållandena vid det årets utgång. Avgifter som tagits ut för prövning av ansökningar eller anmälningar skall avräknas de avgifter som beräknas med stöd av denna förordning. Avräkningen görs per institutsgrupp. 8 § Finansinspektionen skall fastställa avgiftens storlek och till varje avgiftspliktig översända en faktura på det belopp som skall betalas och den tid inom vilken betalning skall ske. Avgiften skall betalas genom insättning på Finansinspektionens postgirokonto. Övergångsbestämmelser 1994:1321 1. Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1994. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1992:1042) om finansiering av Finansinspektionens verksamhet. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter hänförliga till tiden före denna förordnings ikraftträdande.