Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1007 · Visa register
Förordning (1994:1007) med instruktion för Statens oljelager
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1994-06-16
Ikraft: 1994-07-01
Tidsbegränsad: 2000-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1996:226
Upphävd: 1996-06-01
Uppgifter 1 § Myndigheten Statens oljelager förvaltar statens civila beredskapslager av olja för krigssituationer och annan statlig egendom som används för lagringen. 2 § Statens oljelager svarar för 1. att statens beredskapslager enligt 1 § avvecklas senast den 31 december 1999, 2. att avvecklingen genomförs med målet att ge det för staten bästa ekonomiska resultatet, 3. att statens beredskapslager enligt 1 § vidmakthålls under avvecklingsperioden i den omfattning som krävs av beredskapsskäl, och 4. att en fortsatt ansvarsfull hantering av säkerhets- och miljöfrågor säkras vid anläggningar som finns kvar efter periodens slut. Verksförordningens tillämpning 3 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på myndigheten med undantag av 3 § andra stycket, 8 §, 11--15 §§ och 22 §. Myndighetens ledning 4 § Myndighetens generaldirektör är chef för myndigheten. Organisationen 5 § Myndighetens organisation fastställs av generaldirektören. 6 § Vid myndigheten finns ett råd bestående av högst fem personer. Personalansvarsnämnden 7 § Myndighetens personalansvarsnämnd består av generaldirektören och högst fyra andra tjänstemän som myndigheten utser. Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Generaldirektören 8 § Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid. Överklagande 9 § Myndighetens beslut i frågor som rör förvaltningen av statens beredskapslager enligt 1 §, upplåtelse, försäljning eller annan avyttring av sådan egendom får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 1994:1007 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994 och gäller till utgången av år 1999.