Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:99 · Visa register
Förordning (1994:99) om vatten- och värmemätare
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Utfärdad: 1994-03-17
Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:322
Övrigt: Rättelseblad 2006:322 har iakttagits.
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Tillämpningsområde 1 § Denna förordning gäller mätare som a) en leverantör använder för att mäta hushållsförbrukning av vatten (vattenmätare) och b) en leverantör använder för att mäta hushållsförbrukning av värmeenergi (värmemätare). Förordning (1999:929). Krav på mätnoggrannhet m. m. 2 § Vattenmätare och värmemätare skall ha en mätnoggrannhet som är rimlig med hänsyn till kostnader och teknisk utveckling. Mätaren skall också vara lätt att avläsa. Förordning (1999:929). Bedömning av överensstämmelse 3 § För att en mätare skall få användas enligt 1 § skall den ha genomgått bedömning av överensstämmelse enligt föreskrivna krav. Förordning (2002:24). Användning 4 § En mätare får tas i bruk av mätaranvändaren endast om den uppfyller kraven i 2 § och har genomgått föreskrivet förfarande för bedömning av överensstämmelse enligt 3 §. Förordning (1997:1022). 5 § En mätaranvändare skall se till att mätare som har tagits i drift uppfyller föreskrivna krav. Mätaranvändaren skall med vissa tidsintervall se över alla mätare i drift (mätarrevision). Förordning (1997:1022). Rätt till utbyte av mätare 6 § Om en mätaranvändare inte ser över en mätare inom föreskriven tid för mätarrevision, har abonnenten rätt att på mätaranvändarens bekostnad få den utbytt. Förordning (1997:1022). Bemyndiganden 7 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela 1. närmare föreskrifter om utförande och egenskaper som krävs för att mätaren skall uppfylla kraven i 2 §, 2. närmare föreskrifter om bedömning av överensstämmelse enligt 3 § och mätarrevision enligt 5 § samt 3. föreskrifter för verkställighet av denna förordning. Förordning (2006:322). 8 § Om det finns särskilda skäl och det är förenligt med EES- avtalet får Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll genom föreskrift eller särskilt beslut medge undantag från denna förordning. Förordning (2006:322). Tillsyn 9 § Tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon samt i denna förordning utövas av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Bestämmelser om befogenheter vid sådan tillsyn finns i 5 och 6 §§ lagen om måttenheter, mätningar och mätdon. Förordning (2006:322). 10 § Tillsynen skall huvudsakligen inriktas på mätaranvändarens egenkontroll. Förordning (1997:1022). Överklagande 11 § Bestämmelser om överklagande av tillsynsmyndighets beslut finns i 7 § lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon. Övergångsbestämmelser 1994:99 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1979:146) om el-, vatten- och värmemätare. 3. I fråga om elmätare som tagits i drift före den 1 juli 1980 och inte därefter undergått mätarrevision tillämpas inte 5 § i fråga om skyldigheten att företa mätarrevision förrän mätaren första gången efter ikraftträdandet har genomgått sådan revision och åter tagits i bruk, dock senast den 1 juli 1998.