Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:418 · Visa register
Förordning (1994:418) om vissa sanktioner mot Haiti
Departement: Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad: 1994-05-26
Ikraft: 1994-05-30
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:1326
Upphävd: 1994-10-16
Inledande bestämmelse 1 § Med varor avses i denna förordning materiella ting av lös egendoms natur med undantag av publikationer och nyhetsmaterial jämte bild- och ljudupptagningar. Förbud mot handel med varor 2 § Varor får inte föras in i Sverige, om de har sitt ursprung i Haiti och har förts ut därifrån den 30 maj 1994 eller senare. 3 § Varor får inte föras ut ur Sverige, om bestämmelselandet är Haiti. 4 § Varor får inte föras in i eller ut ur Haiti. 5 § Varor får inte inom Haiti tillhandahållas i verksamhet av ekonomisk art. Inte heller får varor tillhandahållas utanför Haiti, om de är avsedda för verksamhet av ekonomisk art som drivs från Haiti. Förbud mot vissa främjandeåtgärder 6 § Åtgärder får inte vidtas som är ägnade att främja sådana handlingar som nämns i 2--5 §§ och som innebär att 1. tillverka, bearbeta, sätta samman, installera, underhålla eller reparera varor eller lämna tekniskt bistånd till sådana åtgärder, 2. lasta, lossa, transportera eller ta emot varor till förvaring eller tillhandahålla transportmedel eller utrustning eller förnödenheter för transport, 3. överlåta eller förvärva varor eller upplåta eller förvärva särskild rätt till varor eller meddela försäkring på varor eller ingå rättshandling som avser i 1 eller 2 nämnda åtgärder beträffande en vara, 4. överlåta eller förvärva en uppfinning eller upplåta eller förvärva särskild rätt till en uppfinning, eller 5. lämna eller förmedla uppdrag för åtgärder som anges i 1--4. Undantag från förbudet mot handel med varor 7 § Förbuden i 2--4 §§ gäller inte utrustning som tillhör en journalist, om Förenta nationernas (FN) sanktionskommitté som har upprättats med anledning av säkerhetsrådets resolution nr 841 (1993) lämnat sitt godkännande. Förbuden i 3--6 §§ gäller inte livsmedel eller varor avsedda endast för medicinskt bruk eller, om sanktionskommittén lämnat sitt godkännande, andra varor avsedda för väsentliga humanitära ändamål. Om sanktionskommittén lämnat sitt godkännande, gäller förbuden i 3--6 §§ inte heller petroleum och petroleumprodukter, inklusive propangas för matlagning, som är avsedda för väsentliga humanitära ändamål och som levereras i annat än näringsverksamhet i fat eller mindre behållare. Förbud mot sjö- och luftfart 8 § Ett svenskregistrerat fartyg får inte bedriva sjöfart inom Haitis sjöterritorium. Ett luftfartyg som är destinerat till eller har startat från Haiti får inte flyga i svenskt luftrum. Förbudet i första stycket gäller inte reguljär fartygstrafik med enligt 7 § undantagna varor eller med varor som transiteras till andra destinationer. Förbudet i andra stycket gäller inte reguljär kommersiell passagerartrafik och inte heller annan transport som har godkänts av sanktionskommittén på grund av humanitära eller andra skäl i enlighet med resolutioner av säkerhetsrådet. Förbuden i första och andra styckena gäller ägare och brukare av transportmedlet samt befälhavare och besättningsmän på sådana transportmedel. Frysning av tillgångar 9 § Penningmedel som tillhör Haiti eller en juridisk person som ägs av eller kontrolleras från Haiti får inte betalas ut. Inte heller får penningmedel, fordringar, finansiella instrument eller andra liknande tillgångar som tillhör någon enligt första meningen överlåtas, pantsättas eller förfogas över på annat sätt. Penningmedel, fordringar, finansiella instrument eller andra liknande tillgångar får inte överlåtas till någon som anges i första stycket. Inte heller får uppdrag lämnas eller förmedlas för sådana åtgärder som är förbjudna enligt första och andra styckena. Rättsanspråk 10 § Ett anspråk som framställts - direkt eller indirekt - av en myndighet i Haiti eller en fysisk eller juridisk person med hemvist i Haiti får inte uppfyllas, om anspråket grundas på ett avtal eller en skuld- eller garantiförbindelse vars fullgörande påverkats av förbuden i denna förordning. Gemensamma bestämmelser 11 § En svensk medborgare som utomlands utför en handling som är förbjuden enligt 2--6 eller 8 §§ döms enligt lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner och vid svensk domstol, även om 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken inte är tillämplig och trots 2 kap. 5 a § första och andra styckena nämnda balk.