Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:2085 · Visa register
Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
Departement: Finansinspektionen
Utfärdad: 1994-12-27
Övrigt: Beslutet gäller fr.o.m. 1995-02-01
Ikraft: 1995-02-01
Finansinspektionen har den 27 december 1994 beslutat följande beträffande tillägg till nedan angivna livräntor (Dnr 319-6392/94). 1. Livräntor föranledda av händelser som inträffat före utgången av år 1973: a) En trafiklivränta ökas inte med ytterligare indextillägg (jfr SFS 1967:663 och 1967:666) b) En skadelivränta som utgår ur statsmedel ökas inte med ytterligare indextillägg (jfr SFS 1971:14) c) Annan ansvarslivränta som inte hänförs till 1 a) eller 1 b) ökas med ytterligare indextillägg om 5 % (jfr SFS 1973:214) Under 1 c) angivet indextillägg ska utgå till livräntor som fastställts före 1 februari 1995. 2. Livräntor föranledda av händelser som inträffat efter utgången av 1973: a) En skadeståndslivränta ökas med 5 %. Ändringen avser alla livräntor enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor som fastställts före 1 februari 1995. Vidare avses livräntor enligt samma lag som genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före denna dag. b) Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) ska 2 a) tillämpas även ifråga om trafikskadeersättning. Finansinspektionen fastställer ändringarna i de ovanstående livräntorna med anledning av regeringens förordning om basbelopp för 1995 (SFS 1994:1967) enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.