Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1993 · Visa register
Förordning (1994:1993) om återbetalning av mervärdesskatt enligt lagen (1994:1799) om kommuners och landstings hantering av mervärdesskatt för år 1995
Departement: Inrikesdepartementet
Utfärdad: 1994-12-20
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:1647
Upphävd: 1996-01-01 överg.best.
1 § Återbetalning enligt 2 § lagen (1994:1799) om kommuners och landstings hantering av mervärdesskatt för år 1995 lämnas med sex procent av den i nämnda bestämmelse avsedda kostnaden för upphandling, bidrag eller annan ersättning. Återbetalning enligt 2 § första och tredje styckena nämnda lag lämnas endast i fråga om sådan sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 4 eller 8 § mervärdesskattelagen (1994:200). 2 § Ansökan om återbetalning enligt 1 och 2 §§ lagen (1994:1799) om kommuners och landstings hantering av mervärdesskatt för år 1995 skall ges in till Skattemyndigheten i Kopparbergs län. Ansökan skall avse tidsperioder om en kalendermånad eller en period om tre på varandra följande kalendermånader. Ansökan skall lämnas in till skattemyndigheten senast den 5 i andra månaden efter utgången av den tidsperiod som ansökningen avser. 3 § Närmare föreskrifter om ansökningsförfarandet, om kontroll av underlag för återbetalning samt om utbetalning av belopp meddelas av Riksskatteverket. Övergångsbestämmelser 1995:1647 Förordningen gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 1996.