Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1832 · Visa register
Förordning (1994:1832) om stöd till avbytarverksamhet inom jordbruket
Departement: Jordbruksdepartementet
Utfärdad: 1994-12-20
Ikraft: 1995-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1996:1562
Upphävd: 1997-01-01 överg.best.
1 § Statligt stöd lämnas i mån av tillgång på medel till företag som tillhandahåller avbytartjänster inom jordbruket och som har godkänts av Statens jordbruksverk. Stöd kan lämnas i form av startbidrag och bidrag till verksamheten. Startbidraget skall användas till kostnader för administration. Förordning (1995:554). 2 § För att ett företag skall godkännas krävs att företaget tillhandahåller avbytare motsvarande minst tre heltidstjänster och att minst 20 jordbrukare abonnerar på företagets avbytartjänster. För nystartade företag gäller i stället, såvitt avser det första verksamhetsåret, att företaget tillhandahåller avbytare motsvarande minst två heltidstjänster och att minst 15 jordbrukare abonnerar på företagets avbytartjänster. Förordning (1995:554). 3 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka avbytartjänster som är stödberättigade. 4 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om stödbeloppens storlek. Förhöjt stödbelopp skall bestämmas för företag som genom sin länstäckande verksamhet kan erbjuda avbytartjänster även i glesbygd. Förordning (1995:554). 5 § Avbytare skall ha den utbildning eller de kunskaper i övrigt som Jordbruksverket föreskriver. 6 § Som villkor för stöd gäller att Jordbruksverket får genomföra den kontroll av stödtagaren som behövs. 7 § Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av Jordbruksverket. 8 § I fråga om stöd enligt denna förordning gäller i övrigt föreskrifterna i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet med undantag av 2, 4 och 8 §§. 9 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om stöd till avbytarverksamheten. I föreskrifterna får verket ange vilka villkor som skall vara uppfyllda med avseende på företagets juridiska form, drift och räkenskaper. Förordning (1995:554). Övergångsbestämmelser 1996:1562 Förordningen gäller fortfarande i fråga om stöd som avser tid före ikraftträdandet.