Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1774 · Visa register
Förordning (1994:1774) om märkning av hushållsapparater
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1994-12-20
Ändring införd: t.o.m. SFS 2008:516
Ikraft: 1995-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2011:1022
Upphävd: 2011-11-01
Förordningens ändamål 1 § Föreskrifterna i denna förordning meddelas för att genomföra -- rådets direktiv 86/594/EEG av den 1 december 1986 rörande luftburet buller från hushållsapparater/n1/, och -- rådets direktiv 92/75/EEG av den 22 september 1992 om märkning och standardiserad konsumentinformation som anger hushållsapparaters förbrukning av energi och andra resurser/n2/ Förordningens tillämpningsområde 2 § Förordningen gäller sådana hushållsapparater som avses i 1 § lagen (1992:1232) om märkning av hushållsapparater. Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om att förordningen inte skall tillämpas på vissa slags hushållsapparater. Förordning (2005:1108). Definitioner 3 § I denna förordning avses med EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, leverantör: tillverkaren eller dennes auktoriserade representant inom EES eller den person som släpper ut produkten på marknaden inom EES, andra resurser: vatten, kemikalier och andra ämnen som en hushållsapparat förbrukar vid normal användning, informationsblad: standardiserad uppställning av information om den aktuella hushållsapparaten, bullernivå: den A-vägda ljudeffektnivån från en hushållsapparat, uttryckt i decibel relativt en picowatt överförd via luften, serie: alla hushållsapparater som hör till samma modell eller typ, som har bestämda egenskaper och som produceras av samma tillverkare, parti: en viss angiven kvantitet av hushållsapparater av en viss serie framställd under likartade förhållanden. harmoniserad standard: en standard som har utarbetats av de europeiska standardiseringsorganen efter särskilt uppdrag från EG-kommissionen och som har publicerats i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Märkning av hushållsapparater Information om energiförbrukning 4 § Vid marknadsföring av hushållsapparater till konsumenter skall information lämnas om den energi och andra resurser som apparaterna förbrukar. När sådana hushållsapparater marknadsförs på sälj- eller uthyrningsstället skall informationen lämnas på etiketter och i informationsblad som har tillhandahållits av leverantören. Leverantören är skyldig att kostnadsfritt tillhandahålla sådana etiketter och informationsblad. Närmare föreskrifter om informationsskyldigheten får meddelas av Statens energimyndighet. Förordning (2005:1108). Information om bullernivåer 5 § När en hushållsapparat märks eller på något annat sätt förses med information om bullernivån, får det bara ske med uppgifter som har lämnats av leverantören. Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om det sätt på vilket informationen skall utformas. Förordning (2005:1108). 6 § När bullernivåer skall bestämmas skall man tillämpa en mätmetod som är så noggrann att mätosäkerheten svarar mot en standardavvikelse på högst 2 decibel när det gäller A-vägda ljudeffektnivåer. Standardavvikelsen enligt första stycket skall motsvara den sammanlagda inverkan av alla källor till osäkerhet i mätningarna, med undantag av variationen i apparatens ljudnivå vid olika mätningar. Vem som ansvarar för informationen 7 § Leverantören ansvarar för att den lämnade informationen om förbrukningen av energi och andra resurser samt om bullernivån är riktig. Tillsyn Tillsynsmyndighet 8 § Statens energimyndighet skall se till att föreskrifterna i denna förordning och de föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen följs. Förordning (2005:1108). Statens energimyndighets föreskrifter 9 § Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om 1. de metoder och standarder som skall användas för att bestämma förbrukningen av energi och andra resurser, 2. de metoder och standarder som i enlighet med föreskrifterna i 6 § skall användas för att bestämma bullernivåer, och 3. vilka tekniska beskrivningar som skall upprättas och hållas tillgängliga för kontroll. Förordning (2005:1108). Metoder vid kontroll av information om bullernivån 10 § När riktigheten av informationen om bullernivån skall kontrolleras, skall kontrollen utföras på minst tre hushållsapparater i samma parti med hjälp av ensidigt bestämda tester. Apparaterna skall väljas ut genom stickprov. De grundläggande statistiska parametrarna skall därvid vara sådana att sannolikheten för ett godtagande är 95 procent, om 6,5 procent av bullernivåerna i ett parti är högre än den deklarerade nivån. För detta krävs att man använder en total referensstandardavvikelse på 3,5 decibel. Upplysningskyldighet 11 § En näringsidkare som tillhandahåller hushållsapparater som har märkts eller på något annat sätt har försetts med information om energi- och annan resursförbrukning eller om bullernivåer, är skyldig att på begäran lämna Statens energimyndighet sådana upplysningar, handlingar, varuprov och liknande som behövs för tillsynen. Statens energimyndighet får begära att en leverantör skall tillhandahålla sådana tekniska beskrivningar som avses i 9 § 3, bara om det finns anledning att misstänka att den lämnade informationen om energi- och annan resursförbrukning är oriktig. Förordning (2005:1108). Kostnader för provtagning och undersökning av prov 12 § Den som enligt 7 § ansvarar för informationen är skyldig att betala Statens energimyndighets kostnader för provtagning och undersökning av prov, om det vid kontroll visar sig att den information som har lämnats om energi- eller annan resursförbrukning eller om bullernivåer i något väsentligt avseende är oriktig. Förordning (2005:1108). Rättelse av felaktig information 13 § Om det vid kontroll visar sig att bullernivån från ett parti hushållsapparater överskrider den deklarerade nivån, är den som enligt 7 § ansvarar för informationen skyldig att genast rätta den. Detta gäller dock inte, om leverantören i stället väljer att återkalla det defekta partiet från marknaden. Förelägganden och vite 14 § Statens energimyndighet får förena ett sådant föreläggande eller förbud som avses i 5 § andra stycket lagen (1992:1232) om märkning av hushållsapparater med vite. Förordning (2005:1108). Straffbestämmelser 15 § Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifterna i 4--6 §§ eller mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 9 § skall dömas till böter. I ringa fall skall inte dömas till ansvar. 16 § Till ansvar enligt denna förordning ska inte dömas, om gärningen 1. är belagd med straff i brottsbalken, 2. kan föranleda marknadsstörningsavgift enligt marknadsföringslagen (2008:486), eller 3. omfattas av ett vitesföreläggande enligt marknadsföringslagen eller denna förordning. Förordning (2008:516). Allmänt åtal 17 § Allmänt åtal för brott som avses i 15 § får väckas bara efter anmälan av Statens energimyndighet. Förordning (2005:1108).