Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:98 · Visa register
Förordning (1993:98) med instruktion för Nämnden för offentlig upphandling
Departement: Finansdepartementet RS
Utfärdad: 1993-02-18
Ändring införd: t.o.m. SFS 2001:1028
Ikraft: 1993-03-15
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:690
Upphävd: 2007-09-01
Uppgifter 1 § Nämnden för offentlig upphandling har till uppgift att -- utöva tillsyn över den offentliga upphandlingen enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling och förordningen (1980:849) om tillämpningen av GATT-överenskommelsen om statlig upphandling, -- följa utvecklingen på upphandlingsområdet inom den Europeiska Frihandelssammanslutningen (EFTA), Europeiska gemenskaperna (EG), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), GATT och WTO-överenskommelsen om statlig upphandling, -- lämna information och allmänna råd inom nämndens tillsynsområden och följa tillämpningen av de nationella leveransbestämmelserna samt verka för en enhetlig tillämpning av dessa, -- samla in och bearbeta uppgifter för statistikändamål, -- verka för en effektiv offentlig upphandling. Förordning (1996:580). Sammansättning 2 § Nämnden består av högst åtta personer. En av ledamöterna är vice ordförande. Vid behov kan nämnden tillfälligt adjungera en eller flera ledamöter med särskild sakkunskap. Organisation 3 § Vid nämnden finns ett kansli som leds av en chef. Verksförordningens tillämpning 4 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden: 2 § om behörighet att företräda staten vid domstol, 16 § om medverkan i EU-arbetet, 18 § om myndighetens organisation m. m., 26 § om ärendenas handläggning, 27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter, 29 § om inhämtande av uppgifter och utövande av tillsyn, 30 § om ärendeförteckning, 31 § om myndighetens beslut, och 35 § om överklagande 5 § Nämnden ansvarar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9, 13 och 15 §§ verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:580). Ärendenas handläggning 6 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande. 7 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet. 8 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till någon annan som tjänstgör hos nämnden att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden. 9 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 8 § inte behöver föredras. Anställning m.m. 10 § Ledamöterna utses av regeringen för en bestämd tid. Regeringen utser ordförande och vice ordförande. Förordnandena ges för en bestämd tid. Förordning (1996:580). 11 § Chefen för kansliet anställs genom beslut av regeringen. Andra anställningar beslutas av nämnden. Förordning (1996:580). 12 § Har upphävts genom förordning (2001:1028).