Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:972 · Visa register
Förordning (1993:972) om personlig skyddsutrustning för privat bruk
Departement: Finansdepartementet KO
Utfärdad: 1993-07-01
Ändring införd: t.o.m. SFS 2004:471
Ikraft: 1994-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2018:127
Upphävd: 2018-04-21
Förordningens ändamål 1 § Föreskrifterna i denna förordning meddelas för att Sverige skall uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Förordningens tillämpningsområde 2 § Denna förordning gäller sådan personlig skyddsutrustning som avses i 2 § lagen (1992:1326) om personlig skyddsutrustning för privat bruk. Arbetsmiljöverket får efter samråd med Konsumentverket meddela föreskrifter om att lagen om personlig skyddsutrustning för privat bruk och denna förordning inte skall gälla vissa slag av personlig skyddsutrustning. Förordning (2000:962). Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter 3 § Arbetsmiljöverket får efter samråd med Konsumentverket meddela föreskrifter om 1. de krav som personlig skyddsutrustning skall uppfylla i fråga om - skydd för hälsa och säkerhet, - utformning, och - märkning och annan produktinformation, 2. kontroll av att personlig skyddsutrustning uppfyller sådana krav som har föreskrivits med stöd av 1, och 3. de upplysningar och handlingar som skall hållas tillgängliga för kontroll. Förordning (2000:962). Tillsyn Tillsynsmyndighet 4 § Konsumentverket skall se till att föreskrifterna i lagen (1992:1326) om personlig skyddsutrustning för privat bruk och de föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning följs. Kostnader för provtagning och undersökning av prov 5 § Tillverkaren eller dennes behöriga representant inom EES är skyldig att betala Konsumentverkets kostnader för provtagning och undersökning av prover, om en personlig skyddsutrustning vid kontroll visar sig inte uppfylla de krav som anges i 3 § 1. 6 § Har upphävts genom förordning (2004:471). 7 § Har upphävts genom förordning (1994:2002). 8 § Har upphävts genom förordning (1994:2002).