Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:892 · Visa register
Lag (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m.
Departement: Finansdepartementet S5
Utfärdad: 1993-06-10
Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:749
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:324
Upphävd: 2008-01-01
Inledande bestämmelse 1 § Denna lag gäller i fråga om skatt, avgift, böter eller annan staten tillkommande fordran som vid verkställighet enligt utsökningsbalken handläggs i allmänt mål. Lagen gäller dock inte i fråga om fordran som grundas på studiestödslagen (1973:349) eller studiestödslagen (1999:1395). Lag (1999:1405). Ackord 2 § Beslut om att anta förslag om ackord fattas av Skatteverket. Skatteverket får uppdra åt Kronofogdemyndigheten att fatta beslut om att anta förslag om ackord. Lag (2006:716). 3 § Förslag om ackord får antas om det kan anses ekonomiskt fördelaktigt för det allmänna och det inte med hänsyn till gäldenärens personliga förhållanden eller av annan anledning framstår som olämpligt från allmän synpunkt. Ackordsförslag som inte framställts i konkurs eller enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion får antas endast om övriga borgenärer som ackordet angår godkänner det. Lag (1998:195). Skuldsanering 4 § Beslut om nedsättning av fordran fattas av Kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten företräder det allmänna som borgenär vid skuldsanering. Lag (2006:749). 5 § Beslut om nedsättning av fordran får fattas om förutsättningarna för skuldsanering är uppfyllda och berörda borgenärer gör motsvarande eftergift. Lag (2006:749). Överklagande 6 § Beslut enligt denna lag får inte överklagas. Lag (1998:195). Övergångsbestämmelser 1993:892 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 då förordningen (1965:852) om ackord och avskrivning rörande vissa skatter skall upphöra att gälla. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om förslag om ackord som framställts före ikraftträdandet. 1996:779 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1996. 2. I fråga om ackordsförslag som framställts enligt ackordslagen (1970:847) gäller 3 § i dess äldre lydelse. 1998:195 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om ackordsförslag som har framställts och ansökan om frivillig skuldsanering som har gjorts före ikraftträdandet.