Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:712 · Visa register
Förordning (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.
Departement: Näringsdepartementet RS N
Utfärdad: 1993-06-10
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:1746
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2017:1256
Upphävd: 2018-01-01
Inledande bestämmelser 1 § Enligt bestämmelserna i denna förordning lämnas ekonomiskt stöd i form av bidrag eller ersättning för avhjälpande av fukt- och mögelskador i en- och tvåbostadshus så att huset kan fungera tillfredsställande som bostad eller för att på annat sätt täcka kostnader med anledning av sådana skador. Stöd lämnas i mån av tillgång på medel i statens fond för fukt- och mögelskador. Frågor om stöd ur fonden för fukt- och mögelskador prövas av en särskild nämnd som i denna förordning betecknas fondstyrelsen. I fråga om den prövning, ärendehantering och verksamhet i övrigt som fondstyrelsen gör, bedriver eller förfogar över för tillämpningen av förordningen, är Fonden för fukt- och mögelskador en förvaltningsmyndighet. Förordning (2007:1062). 2 § Som förutsättningar för stöd gäller att 1. husägaren är konsument eller dödsbo efter konsument, 2. huset är avsett som bostad för permanent bruk och används för sådant ändamål, och 3. ansökan om stöd gjorts senast den 1 oktober 2007. Förordning (2007:675). Bestämmelser om bidrag m.m. Vissa hus som är högst 10 år gamla 3 § Till ägare av hus som har färdigställts före den 31 augusti 1985 och vid tidpunkten för ansökan är högst 10 år gammalt lämnas bidrag till hela reparationskostnaden, minskad med en självrisk som motsvarar ett prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Som förutsättning för bidrag enligt första stycket gäller att huset har uppförts åt konsument på total- eller generalentreprenad enligt skriftligt avtal eller sålts som nybyggt i samband med marköverlåtelse eller överlåtelse av tomträtt. Stöd kan lämnas även om huset har uppförts åt konsument enligt annat skriftligt avtal om det finns särskilda skäl. Om husägaren genom vårdslöshet medverkat till eller förvärrat skadan i vidare mån än som täcks av självrisken, kan fondstyrelsen besluta om förhöjd självrisk. Förordning (2010:1746). Övriga hus 4 § I andra fall än som avses i 3 § lämnas bidrag till ägare av hus som är yngre än 30 år. Bidrag lämnas inte till ägare av hus som färdigställts under år 1989 och senare. Förordning (2004:1383). 5 § En husägare som får bidrag enligt 4 § skall som självrisk bära en del av reparationskostnaden. Självrisken utgör det högsta av följande belopp, nämligen 1. ett belopp som motsvarar en trettiondel av reparationskostnaden, multiplicerat med husets ålder, eller 2. 50 000 kr. Självrisken får sättas ned om den har bestämts enligt första stycket 1 och huset i de delar som berörs av de bidragsgrundande åtgärderna är väl underhållet eller nyligen har rustats upp. Självrisken får höjas eller bidrag vägras, om det är påkallat med hänsyn till vad husägaren vid förvärvstillfället känt till eller bort känna till om husets skick. Självrisken får höjas även i fall som avses i 3 § tredje stycket. Förordning (1999:1198). 6 § Om det finns särskilda skäl kan bidrag lämnas även i andra fall än de som avses i 4 §, under förutsättning att ändamålet med stödet är förenligt med fondens syfte. 6 a § har upphävts genom förordning (1999:1198). Gemensamma bestämmelser 7 § Bidrag får inte lämnas om 1. huset är upplåtet med bostadsrätt, 2. huset är uthyrt och hyresinkomsten skall beskattas som inkomst av näringsverksamhet, 3. skadan har uppstått av ålder och bruk, vanvård, bristfälligt underhåll eller liknande, 4. skadan omfattas av garantiåtagande, försäkring eller ansvarsutfästelse, 5. skadan ersatts genom lagakraftägande dom eller genom förlikning som nuvarande eller tidigare ägare träffat om skadan, eller 6. ägaren vid förvärvet känt till skadan eller bristen. 8 § Fondstyrelsen meddelar ett särskilt beslut i frågan om sökanden kan få bidrag enligt denna förordning, självriskens storlek och vilka huvudsakliga åtgärder som bedöms vara nödvändiga för att huset skall fungera tillfredsställande som bostad. I beslutet skall anges vilka villkor för bidrag som skall gälla enligt 9 § första stycket. 9 § Om husägaren vill få bidrag enligt fondstyrelsens beslut skall han meddela styrelsen detta inom en månad från det att han fick del av beslutet. Har fondstyrelsen begärt det, skall husägaren dessutom 1. överlåta sin rätt till nedsättning av köpeskilling och skadestånd på staten intill det belopp som utbetalas från fonden, 2. förbinda sig att samråda med fondstyrelsen i fråga om nedsättning av köpeskilling och skadestånd i sådan del som inte omfattas av överlåtelse enligt 1, 3. förbinda sig att medverka till de utredningar och lämna de upplysningar som behövs för att statens rätt skall kunna tas till vara, 4. förbinda sig att återbetala vad fonden utgivit, i den mån skadan ersätts på annat sätt, och 5. erlägga självrisk enligt 3 eller 5 § eller ställa motsvarande säkerhet. Har husägaren fullgjort vad som ankommer på honom enligt första stycket, beslutar fondstyrelsen om bidrag. I annat fall får ärendet avskrivas. 10 § Finner fondstyrelsen att de åtgärder som bedöms vara nödvändiga inte är försvarliga med hänsyn till kostnaden, skall husägaren i stället erbjudas skälig ersättning. 11 § Om huset inte kunnat användas som bostad under den tid skadan reparerats, har husägaren rätt till ersättning för skäliga utlägg för logi under denna tid, dock högst med en fjärdedel av det vid tidpunkten för avhjälpandet gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1746). 12 § Ansökan om stöd skall göras hos fondstyrelsen. Ansökan om utbex talning av stödet skall ha gjorts senast tre år efter att fondstyrelsen meddex lat beslut enligt 9 § andra stycket om bidrag i ärendet. Fondstyrelsen får utfärda närmare föreskrifter om utbetalningen av stödet. Förordning (1995:805). Återbetalning av bidrag 13 § En husägare som lämnats bidrag enligt 3, 4 eller 6 § ska betala tillbaka en viss del av bidraget, om fastigheten säljs inom tre år från den dag fondstyrelsen enligt 9 § andra stycket beslutat om bidrag och överskott uppkommer. Överskott ska anses ha uppkommit till den del köpeskillingen med mer än ett prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken överstiger det belopp som bidragsmottagaren lagt ner för att förvärva och förbättra fastigheten. Överlåts fastigheten inom ett år från det beslut som anges i första stycket, ska bidraget återbetalas med tre fjärdedelar av överskottet, eller om bidragsbeloppet är lägre än överskottet, tre fjärdedelar av bidragsbeloppet. Säljs fastigheten efter ett år men inom två år ska hälften av överskottet eller bidragsbeloppet återbetalas. Säljs fastigheten efter två år men inom tre år ska en fjärdedel återbetalas. Om det finns särskilda skäl får återbetalningsskyldigheten jämkas. Förordning (2010:1746). 14 § Om husägaren säljer fastigheten inom tre år från den dag fondstyrelsen enligt 9 § andra stycket beslutat om bidrag, skall han meddela detta till fondstyrelsen och samtidigt lämna uppgift om köpeskillingen. Husägaren skall i beslutet om bidrag underrättas om sin uppgiftsskyldighet enligt första stycket och om att han kan bli återbetalningsskyldig. Myndighetens ledning 15 § Fonden för fukt- och mögelskador leds av en nämnd (fondstyrelsen). Förordning (2007:1062). 16 § Har upphävts genom förordning (2007:1062). 17 § Fondstyrelsen består av högst fem ledamöter, som utses av regeringen. Regeringen förordnar en av ledamöterna att vara styrelsens ordförande. Ordföranden är fondstyrelsens chef. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande. Ledamöterna förordnas för högst tre år. 18 § Kammarkollegiet utför kansligöromål åt fondstyrelsen enligt avtal mellan Kammarkollegiet och fondstyrelsen. Avtalet får endast avse den tid och den kansliverksamhet för fondstyrelsen för vilken regeringen i särskilt beslut ställt resurser till förfogande. Fondstyrelsen får i mån av behov, inom ramen för tilldelade medel för förvaltningskostnader, anlita utomstående för beredning av ärenden om stöd eller för andra särskilda uppdrag. Ärendenas handläggning 19 § Fondstyrelsen sammanträder när ordföranden bestämmer det. 20 § Fondstyrelsen är beslutför när minst tre ledamöter är närvarande, bland dem ordföranden eller vice ordföranden. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta förenar sig om. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 21 § I en arbetsordning eller genom särskilda beslut får det överlämnas åt ordföranden, vice ordföranden eller en tjänsteman som hos Kammarkollegiet utför kansligöromål åt fondstyrelsen, att avgöra ett ärende eller en grupp av ärenden som inte är sådana som avses i 4 § myndighetsförordningen (2007:515). Förordning (2007:1062). 22 § Ärenden avgörs efter föredragning. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får dock medges att ärende som handläggs enligt 21 § avgörs utan föredragning. 23 § Om någon som har närvarit vid den slutliga handläggningen av ett ärende eller föredraganden anmäler skiljaktig mening skall detta antecknas. 24 § I arbetsordning eller särskilda beslut skall bestämmas vem som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärendena. 25 § Fondstyrelsens beslut i ärenden om stöd enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1998:1166). Övriga bestämmelser 26 § Utbetalning av medel från fonden ombesörjs av Kammarkollegiet på det sätt fondstyrelsen bestämmer. Kammarkollegiet svarar för fondens räkenskaper. 27 § Statens talan på grund av överlåtelse enligt 9 § första stycket 1 utförs av Kammarkollegiet på uppdrag av fondstyrelsen. Medel som inflyter tillfaller fonden. Övergångsbestämmelser 28 § Fonden för fukt- och mögelskador omfattas inte av de bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) som avser 1. delegering (5 §), 2. medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete (7 §), 3. beslutförhet (15 och 16 §§), 4. föredragning (20 §), 5. anställning av myndighetschef, överdirektör och annan personal (23 §), 6. uppdrag som ställföreträdare (24 §), 7. myndighetens rätt att företräda staten inför domstol (27 §), och 8. ärendeförteckning (29 §). Förordning (2007:1062). 1993:712 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993, då förordningen (1985:1119) om den statliga fonden för avhjälpande av fukt- och mögelskador i småhus, m.m. skall upphöra att gälla. 2. Den upphävda förordningen skall dock tillämpas om ansökningen kommit in till fondstyrelsen före den 1 juli 1993 och de äldre bestämmelserna är förmånligare för sökanden. 1995:805 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995. 2. De nya bestämmelserna i 4 § tillämpas i ärenden i vilka ansökan kommit in till fondstyrelsen efter ikraftträdandet. 3. De nya bestämmelserna i 6 a § tillämpas även i ärenden i vilka ansökan kommit in till fondstyrelsen före ikraftträdandet. 4. Bestämmelserna i 12 § i deras nya lydelse tillämpas i ärenden i vilka beslut har meddelats före den 1 juli 1995. I sådana fall skall dock treårspexH rioden räknas från den 1 juli 1995. 1999:1198 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. 1. I ärenden där ansökan kommit in före ikraftträdandet tillämpas 5 § i dess äldre lydelse, om detta innebär att husägarens självriskbelopp blir lägre. 2. I ärenden där beslut enligt 8 § har fattats men där beslut enligt 9 § andra stycket inte meddelats före ikraftträdandet eller där beslut enligt 9 § andra stycket meddelats efter den 1 juli 1999, får fondstyrelsen utan särskild ansökan meddela nytt beslut med tillämpning av 5 § i dess nya lydelse, om detta innebär att husägarens självriskbelopp blir lägre. 2004:1383 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2005. 2. För ansökningar som kommit in till fondstyrelsen före den 1 september 2004 gäller 4 § i sin äldre lydelse.