Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:529 · Visa register
Förordning (1993:529) om myndigheters hantering av ingående mervärdesskatt
Departement: Finansdepartementet BA5
Utfärdad: 1993-06-03
Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:513
Ikraft: 1993-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2002:831
Upphävd: 2003-01-01
1 § Förordningen gäller för de myndigheter under regeringen som Ekonomistyrningsverket bestämmer. Förordning (1998:438). 2 § En myndighet som en viss månad har bokfört ingående mervärdesskatt får påföljande månad rekvirera motsvarande belopp från Riksskatteverket. Förordning (2000:513). 3 § En myndighet som senast den tionde dagen i månaden lämnar en rekvisition till Riksskatteverket skall få det rekvirerade beloppet senast den tjugonde i samma månad. Förordning (2000:513). 4 § Riksskatteverket skall avräkna en myndighets ingående mervärdesskatt mot inkomsttiteln Mervärdesskatt när den betalar ut det rekvirerade beloppet. Förordning (2000:513). 5 § Universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde och museer och övriga kulturmyndigheter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde som får icke statliga medel för sin verksamhet skall senast den tionde dagen i påföljande månad till Riksskatteverket betala in 8 procent av det belopp som de har fått under månaden. Har en myndigheter förmedlat icke statliga medel till en sådan myndighet som anges i första stycket, är i stället den förmedlande myndigheten betalningsskyldig. Innan beloppet betalas in skall den ingående mervärdesskatt som myndigheten får rekvirera enligt 2 § räknas av. Om den ingående mervärdesskatten överstiger det belopp som skall betalas in får myndigheten rekvirera mellanskillnaden från Riksskatteverket. Förordning (2000:513). 6 § Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning. Förordning (1998:438). 1993:529 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993. Genom förordningen upphävs förordningen (1991:806) om avräkning av ingående mervärdeskatt på statsbudgeten.