Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:440 · Visa register
Lag (1993:440) om privat arbetsförmedling
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad: 1993-05-27
Ändring införd: t.o.m. SFS 2012:856
Ikraft: 1993-07-01
Lagens innehåll 1 § Denna lag gäller arbetsförmedling som bedrivs av någon annan än den offentliga arbetsförmedlingen. Lagen gäller dock inte arbetsförmedling som sker genom skrifter, överföringar eller upptagningar som tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig på. Med arbetsförmedling avses i denna lag verksamhet som har till ändamål att skaffa arbete till arbetssökande eller arbetskraft åt arbetsgivare. Lag (2012:856). 2 § Har upphävts genom lag (2012:856). Arbetsförmedling för sjömän 3 § Arbetsförmedling för sjömän får inte bedrivas mot ersättning. 4 § Har upphävts genom lag (2012:856). 5 § har upphävts genom lag (1993:1499). Förbud att ta betalt av arbetssökande 6 § Den som bedriver arbetsförmedling får inte begära, avtala om eller ta emot ersättning av arbetssökande för att erbjuda eller anvisa dem arbete. Lag (2012:856). Ansvar 7 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 eller 6 § döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (2012:856). Övergångsbestämmelser 1993:440 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993, då lagen (1991:746) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft skall upphöra att gälla.