Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1646 · Visa register
Förordning (1993:1646) om ikraftträdande av vissa lagar och förordningar med anledning av Sveriges tillträde till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet)
Departement: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 1993-12-16
Ikraft: 1994-01-01
1 § Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG), Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG), Belgien, Danmark, Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Storbritannien och Nordirland samt Finland, Island, Liechtenstein, Norge, Sverige och Österrike träder, utom vad avser Liechtenstein, i kraft den 1 januari 1994. 2 § Följande lagar och förordningar skall träda i kraft den 1 januari 1994: Justitiedepartementet 1. Lagen (1992:1121) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410), 8 §, 2. Lagen (1992:1137) om ändring i produktansvarslagen (1992:18), 6 och 7 §§, 3. Lagen (1992:1238) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385), 2 kap. 1 §, 8 kap. 4, 11 och 15 §§, 4. Lagen (1992:1242) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, 5. Lagen (1992:1249) om ändring i lagen (1980:1103) om årsredovisning m. m. i vissa företag, 6. Lagen (1992:1366) om ändring i lagen (1991:435) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete på brottmålsområdet, 7. Lagen (1992:1511) om ändring i rättegångsbalken, 8. Lagen (1992:1616) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173), 9. Lagen (1992:1617) om ändring i ackordslagen (1970:847), 10. Lagen (1992:1621) om ändring i föräldrabalken, 11. Lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter, 12. Lagen (1992:1689) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485), 13. Lagen (1992:1690) om ändring i växtförädlarrättslagen (1971:392), 4 §, 14. Lagen (1993:83) om ändring i brottsbalken, 15. Lagen (1993:302) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410), 16 § första stycket, 16. Lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal, 17. Lagen (1993:646) om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal, 18. Lagen (1993:962) om ändring i riksdagsordningen, 19. Lagen (1993:1007) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 19 § tredje meningen, 20. Lagen (1993:1303) om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring, 21. Lagen (1993:1307) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410), 22. Lagen (1993:1310) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979), 23. Lagen (1993:1382) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410), 24. Förordningen (1993:1072) om behörig myndighet för informationsutbyte och äkthetskontroll rörande domar och beslut enligt EES-avtalet, 25. Förordningen (1993:1339) om ändringar i aktiebolagsförordningen (1975:1387), 26. Förordningen (1993:1405) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar, 27. Förordningen (1993:1434) om tillämpning i förhållande till andra stater av lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter, 28. Förordningen (1993:1437) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359), 29. Förordningen (1993:1580) om ändring i kungörelsen (1974:1048) om placering av omyndigs medel m. m., 30. Förordningen (1993:1581) om ändring i dataförordningen (1982:480). 6 och 7 §§ i lagen under 2 träder inte i kraft i förhållande till Schweiz och Liechtenstein. 8 § i lagen under 1 och lagen under 23 träder inte i kraft i förhållande till Liechtenstein. Utrikesdepartementet 1. Lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES), 2. Lagen (1992:1367) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, 3. Förordningen (1993:1128) om ändring i handelskammarförordningen (1990:733), 4. Förordningen (1993:1129) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare, 5. Förordningen (1993:1166) om tillämpning av ett i EES-avtalet intaget protokoll om ömsesidigt bistånd i tullfrågor, 6. Förordningen (1993:1337) om ändring i förordningen (1990:986) om tekniska regler, 7. Förordningen (1993:1428) om ändring i tullfrihetsförordningen (1987:1289), 8. Förordningen (1993:1435) om vissa skyldigheter för myndigheter vid tillämpning av EES-avtalet, 9. Förordningen (1993:1637) om tillämpning av artikel 8 i bilaga 1 till lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde, 10. Förordningen (KFS 1993:4) om ändring i förordningen (KFS 1987:1) om import- och exportlicenser inom Kommerskollegiets ansvarsområde. Lagen under 1 träder inte i kraft i förhållande till Liechtenstein. Försvarsdepartementet 1. Förordningen (1992:1113) om ändring i förordningen (1982:517) om beredskapslån och beredskapsgaranti, 2. Förordningen (1992:1114) om ändring i förordningen (1984:1129) om försörjningsberedskapsstöd. Socialdepartementet 1. Läkemedelslagen (1992:859), 17 § första stycket och 20 § tredje stycket, 2. Lagen (1992:1513) om ändring i lagen (1977:292) om tillverkning av drycker, m. m., 3. Lagen (1992:1544) om ändring i hälsoskyddslagen (1982:1080), 4. Lagen (1992:1562) om ändring i lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m. m., 3 a, 5 och 8 §§, 5. Lagen (1992:1564) om ändring i lagen (1980:11) om tillsyn över sjukvårdspersonalen m. fl., 6. Lagen (1992:1622) om ändring i reglementet (1961:265) angående förvaltningen av Riksförsäkringsverkets fonder, 7. Lagen (1992:1776) om samordning av systemen för social trygghet när personer flyttar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), 8. Tobakslagen (1993:581), 12 § andra stycket andra meningen, 9. Läkemedelsförordningen (1992:1752), 13 § såvitt avser föreskrifter om handläggningstid för beslut av Läkemedelsverket enligt 17 § första stycket läkemedelslagen (1992:859), 10. Förordningen (1993:1313) om ändring i läkemedelsförordningen (1992:1752), 11. Förordningen (1992:1777) om tillämpning av lagen (1992:1776) om samordning av systemen för social trygghet när personer flyttar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), 12. Förordningen (1993:1185) om ändring i hälsoskyddsförordningen (1983:616), 13. Förordningen (1993:1529) om tillämpning av en nordisk konvention den 15 juni 1992 om social trygghet, 14. Förordningen (1993:1530) om tillämpning av en överenskommelse den 18 augusti 1993 om tillämpning av den nordiska konventionen om social trygghet den 15 juni 1993. Lagen under 7 och förordningen under 11 träder inte i kraft i förhållande till Liechtenstein. Kommunikationsdepartementet 1. Lagen (1993:41) om datoriserade bokningssystem för luftfart, 2. Lagen (1993:42) om kompensation till passagerare som nekas ombordstigning på luftfartyg i regelbunden lufttrafik, 3. Lagen (1993:43) om ändring i luftfartslagen (1957:297), 4. Lagen (1993:44) om redovisning av vissa infrastrukturkostnader m. m., 5. Förordningen (1993:184) om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter, 6. Förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, 7. Förordningen (1993:186) om ändring i kungörelsen (1972:602) om arbetstid vid vägtransport, m. m., 8. Förordningen (1993:925) om prissättning vid internationella godstransporter på väg, 9. Förordningen (1993:1326) om järnvägsföretags redovisningar, prisbildningen för internationell godsbefordran på järnväg m. m., 10. Förordningen (1993:1327) om allmän trafikplikt och transportstöd när det gäller järnväg, väg och inre vattenvägar, 11. Förordningen (1993:1347) om den civila luftfarten och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), 12. Förordningen (1993:1348) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171), 13. Förordningen (1993:1349) om ändring i förordningen (1988:1114) med instruktion för Statens haverikommission, 14. Förordningen (1993:1351) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595). Förordningen under 14 träder i kraft i de delar för vilka en bestämd ikraftträdandedag inte angivits. Finansdepartementet 1. Lagen (1992:1240) om ändring i föreningsbankslagen (1987:620), 2. Lagen (1992:1241) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713), 3. Lagen (1992:1320) om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder, 4. Lagen (1992:1323) om ändring i lagen (1992:557) om ändring i insiderlagen (1990:1342), 5. Lagen (1992:1364) om ändring i lagen (1973:431) om utredning angående brott mot utländsk tullag, 6. Lagen (1992:1365) om ändring i lagen (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga, 7. Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, 8. Lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag, 9. Lagen (1992:1611) om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618), 10. Lagen (1992:1613) om ändring i bankrörelselagen (1987:617), 11. Lagen (1992:1614) om ändring i sparbankslagen (1987:619), 12. Lagen (1992:1615) om ändring i föreningsbankslagen (1987:620), 13. Lagen (1992:1619) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank, 14. Lagen (1992:1620) om ändring i lagen (1992:559) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, 15. Lagen (1992:1624) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar, 16. Lagen (1992:1626) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713), 17. Lagen (1992:1628) om ändring i insiderlagen (1990:1342), 18. Lagen (1992:1629) om ändring i lagen (1992:551) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande, 19. Lagen (1992:1641) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank, 20. Lagen (1992:1712) om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet, 21. Lagen (1992:1713) om ändring i lagen (1992:558) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, 22. Lagen (1992:1714) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, 23. Lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt, 24. Lagen (1993:1302) om EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige, 25. Lagen (1993:1304) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713), 26. Lagen (1993:1305) om ändring i lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige, 27. Lagen (1993:1306) om ändring i lagen (1989:1079) om livförsäkringar med anknytning till värdepappersfonder, 28. Lagen (1993:1308) om ändring i lagen (1989:508) om försäkringsmäklare, 29. Förordningen (1993:1436) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790), 30. Förordningen (1993:1438) om ändring i förordningen (1989:854) om försäkringsmäklare, 31. Förordningen (1993:1469) om ändring i förordningen (1990:1123) om värdepappersfonder, 32. Förordningen (1993:1470) om ändring i förordningen (1992:561) om börs- och clearingverksamhet, 33. Förordningen (1993:1471) om ändring i förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden, 34. Förordningen (1993:1526) om åtgärder mot penningtvätt, 35. Förordningen (1993:1582) om ändring i bankrörelseförordningen (1987:647), 36. Förordningen (1993:1583) om ändring i förordningen (1989:1096) om kapitalkravet i banker och andra kreditinstitut, 37. Förordningen (1993:1585) om ändring i förordningen (1992:102) med instruktion för Finansinspektionen, 38. Förordningen (1993:1586) om kreditmarknadsbolag. Lagarna under 2--4, 9--12, 14--16, 18 och 19 skall träda i kraft i de delar som inte tidigare har trätt i kraft. Jordbruksdepartementet 1. Lagen (1992:1565) om ändring i lagen (1965:61) om behörighet att utöva veterinäryrket m. m., 2. Lagen (1992:1680) om ändring i livsmedelslagen (1971:511), 3. Lagen (1992:1681) om ändring i lagen (1985:295) om foder, 4. Lagen (1992:1682) om ändring i utsädeslagen (1976:298), 5. Lagen (1992:1684) om EEG-handelsgödsel, 6. Lagen (1993:1481) om ändring i lagen (1985:342) om kontroll av husdjur m. m., 2 §, 7. Förordningen (1993:1135) om ändring i förordningen (1985:879) om foder, 8. Förordningen (1993:1136) om EEG-handelsgödsel, 9. Förordningen (1993:1137) om ändring i förordningen (1965:62) om behörighet att utöva veterinäryrket, 10. Utsädesförordningen (1993:1375), 11. Förordningen (1993:1376) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807), 12. Förordningen (1993:1377) om ändring i förordningen (1988:860) med instruktion för Statens utsädeskontroll, 13. Förordningen (1993:1378) om ändring i förordningen (1988:865) med instruktion för Statens växtsortnämnd, 14. Förordningen (1993:1487) om ändring i förordningen (1985:343) om kontroll av husdjur m. m., 2 §, 15. Förordningen (1993:1535) om informationsutbyte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i fråga om livsmedel. Arbetsmarknadsdepartementet Förordningen (1993:1584) om ändring i förordningen (1991:1158) med instruktion för Arbetsmiljöfonden. Kulturdepartementet 1. Lagen (1992:1163) om arbetskraftens fria rörlighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), 2. Lagen (1992:1165) om ändring i utlänningslagen (1989:529), 3. Lagen (1992:1356) om satellitsändningar av televisionsprogram till allmänheten, 4. Lagen (1992:1357) om ändring i radiolagen (1966:755), 5. Lagen (1992:1362) om ändring i radiolagen (1966:755), 6. Förordningen (1992:1164) om arbetskraftens fria rörlighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), 7. Förordningen (1992:1166) om ändring i utlänningsförordningen (1989:547), 8. Förordningen (1992:1167) om arbetstagares och egna företagares rätt att efter avslutad verksamhet stanna kvar i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Lagen under 1 och förordningen under 6 träder inte i kraft i förhållande till Liechtenstein. Näringsdepartementet 1. Lagen (1992:1119) om teknisk kontroll, 2. Lagen (1992:1243) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m. m., 3. Lagen (1992:1324) om ändring i lagen (1992:560) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m. m., 3 § 1, 3 och 6, 4. Lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet, 5. Lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon, 6. Lagen (1992:1534) om EG-märket, 7. Byggproduktlagen (1992:1535), 8. Lagen (1992:1625) om ändring i lagen (1978:403) om beslutanderätt för svenskt kreditaktiebolag i fråga om exportkredit i vissa fall, 9. Lagen (1993:711) om ändring i lagen (1902:71 s.1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar, 10. Lagen (1993:1311) om ändring i lagen (1993:1324) om ändring i lagen (1992:560) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m. m., 3 § 1, 3, 4 och 6, 11. Förordningen (1992:1222) om ändring i förordningen (1973:221) om auktorisation och godkännande av revisorer, 12. Byggproduktförordningen (1993:1051), 13. Förordningen (1993:1065) om teknisk kontroll, 14. Förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon, 15. Förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet, 16. Förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel, 17. Förordningen (1993:1070) om gruppundantag m. m. enligt EES-avtalet, 18. Förordningen (1993:1287) om ändring i förordningen (1989:527) om riksprovplatser och riksmätplatser, 19. Förordningen (1993:1292) om ändring i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet, 20. Förordningen (1993:1328) om ändring i radiostörningsförordningen (1985:625), 21. Förordningen (1993:1527) om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer, m. m. Civildepartementet 1. Lagen (1992:1231) om märkning av textilier, 2. Lagen (1992:1232) om märkning av hushållsapparater, 3. Lagen (1992:1326) om personlig skyddsutrustning för privat bruk, 4. Lagen (1992:1327) om leksakers säkerhet, 5. Lagen (1992:1328) om farliga livsmedelsimitationer, 6. Lagen (1992:1359) om ändring i lagen (1978:763) med vissa bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker, 7. Lagen (1992:1361) om ändring i marknadsföringslagen (1975:1418), 8. Förordningen (1993:969) om märkning av textilier, 9. Förordningen (1993:970) om märkning av hushållsapparater, 10. Förordningen (1993:971) om leksakers säkerhet, 11. Förordningen (1993:972) om personlig skyddsutrustning för privat bruk, 12. Förordningen (1993:1322) om informationsutbyte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i fråga om farliga konsumentvaror. Miljö- och naturresursdepartementet 1. Lagen (1992:1542) om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar, 2. Lagen (1992:1543) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387), 3. Lagen (1992:1769) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10), 4. Förordningen (1993:1204) om ändring i förordningen (1989:974) om miljöfarliga batterier. 5. Förordningen (1993:1265) om ändring i miljöskyddsförordningen (1989:364), 6. Förordningen (1993:1266) om ändring i förordningen (1985:841) om miljöfarligt avfall, 7. Förordningen (1993:1267) om ändring i förordningen (1985:835) om kemiska produkter, 8. Förordningen (1993:1268) om spillolja, 9. Förordningen (1993:1271) om ändring i förordningen (1985:840) om vissa hälso- och miljöfarliga produkter m. m., Lagen under 3 skall träda i kraft i de delar som inte tidigare har trätt i kraft. Förordningen under 4 träder i kraft i de delar för vilka en bestämd ikraftträdandedag inte angivits.