Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1598 · Visa register
Förordning (1993:1598) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar
Departement: Miljödepartementet
Utfärdad: 1993-12-16
Ändring införd: t.o.m. SFS 1996:1096
Ikraft: 1994-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1999:371
Upphävd: 1999-07-01 överg.best.
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning gäller tekniska egenskapskrav på vissa motordrivna anordningar i byggnader och fastigheter samt underhåll och kontroll av dessa anordningar. De anordningar som avses är 1. hissar med tillhörande säkerhetskomponenter och andra anordningar, som är avsedda för transport av personer eller gods, med undantag för sådana anordningar som avses i 2 kap. 13 § ordningslagen (1993:1617), 2. portar, dörrar, galler, grindar och liknande anordningar, som är avsedda för passage av personer eller av mark- eller spårbundna fordon, 3. anordningar, som är avsedda att ta hand om och forsla bort avfall från byggnader som har försetts med anordningen. Förordning (1996:1096). De anordningar som avses är 1. hissar och andra anordningar som är avsedda för transport av personer eller gods, med undantag för sådana anordningar som avses i 2 kap. 13 § ordningslagen (1993:1617), 2. portar, dörrar, galler, grindar och liknande anordningar, som är avsedda för passage av personer eller av mark- eller spårbundna fordon, 3. anordningar, som är avsedda att ta hand om och forsla bort avfall från byggnader som har försetts med anordningen. Förordning (1994:1217). 2 § Anordningar som är avsedda att användas yrkesmässigt av särskilt instruerad personal, såsom gruvhissar eller sådana anordningar som ingår i maskinanläggningar eller annars utgör skydd mot tillträde till anordningarna, är undantagna från tillämpningen av denna förordning. 3 § Anordningar som omfattas av denna förordning kan omfattas även av andra föreskrifter. Krav på utförande, installation, skötsel och underhåll 4 § Anordningar som avses i 1 § skall vara utförda och installerade samt skötas och underhållas så, att de ger ett tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa. Den som äger eller annars ansvarar för anordningen skall se till att sådant skydd finns. Förordning (1996:1096). Bemyndigande 5 § Boverket får meddela verkställighetsföreskrifter och övriga föreskrifter om 1. tillämpningen av 4 §, 2. besiktning eller annan teknisk kontroll enligt 7 §, 3. kompetenskrav för att utföra besiktning eller annan teknisk kontroll enligt 7 §, 4. tillämpningen av 11 §, 5. bestyrkande av överensstämmelse med gällande krav på hissar med tillhörande säkerhetskomponenter enligt 22 § 2 lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. 6. märkning av hissar med tillhörande säkerhetskomponenter enligt 22 § 3 lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. Boverket får meddela närmare föreskrifter om vilka hissar och säkerhetskomponenter som avses i 1 § andra stycket 1. Förordning (1996:1096). 6 § När Boverket bedömer behovet av och meddelar föreskrifter enligt 5 § skall verket utgå från 1. kraven på säkerhet och hälsa, 2. anordningarnas konstruktion och utförande, samt 3. den tillsyn och kontroll av anordningarna som ändå sker. I föreskrifter enligt 5 § 1 skall det närmare anges vad som krävs för att anordningen skall anses uppfylla kraven på säkerhet och hälsa. I föreskrifter enligt 5 § 4 skall det närmare anges vilka slag av brister som inte skall anses ha någon omedelbar betydelse med hänsyn till kraven på säkerhet och hälsa men som ändå bör anmärkas vid besiktning eller kontroll i enlighet med vad som anges i 11 § första stycket tredje meningen. Boverket skall vid utformningen av föreskrifter enligt 5 § i den omfattning som behövs samråda med Arbetarskyddsstyrelsen och Elsäkerhetsverket. Förordning (1996:1096). 6 a § har upphävts genom förordning (1996:1096). Besiktningar och annan teknisk kontroll 7 § Den som äger eller annars ansvarar för en anordning som avses i 1 § kan genom föreskrift enligt 5 § åläggas att låta undersöka anordningen genom besiktning eller annan teknisk kontroll. Ett sådant åläggande kan avse 1. undersökning innan anordningen tas i bruk första gången (första besiktning eller kontroll), 2. undersökning med intervaller på minst sex månader och högst sex år (återkommande besiktning eller kontroll), eller 3. undersökning innan anordningen för första gången tas i bruk efter att ha ändrats (revisionsbesiktning eller revisionskontroll). Förordning (1994:1217). 8 § Den som äger eller annars ansvarar för en anordning som avses i 1 § kan genom beslut i ett särskilt fall av en tillsynsmyndighet åläggas att låta besikta anordningen (särskild besiktning). Tillsynsmyndigheten skall i beslutet ange vad som skall undersökas. 9 § Besiktningar enligt 7 och 8 §§ skall på uppdrag av den som har ålagts en sådan utföras av ett organ, vars kompetens för uppgiften har styrkts genom ackreditering enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll. 10 § Vid besiktning eller kontroll enligt 7 § skall det undersökas om anordningen uppfyller kraven på säkerhet och hälsa. Vid besiktning enligt 8 § skall undersökning ske enligt vad som anges i beslutet. Förordning (1996:1096). 11 § Det undersökande organet skall utfärda bevis om sin undersökning enligt 7 § eller 8 §. Av beviset skall framgå om kraven på säkerhet och hälsa är uppfyllda. Om anordningen har brister som inte har någon omedelbar betydelse med hänsyn till kraven på säkerhet och hälsa, skall det anges i beviset. Det undersökande organet skall överlämna ett exemplar av beviset om undersökning till den som äger eller annars ansvarar för anordningen. Uppfyller anordningen inte kraven på säkerhet och hälsa, skall det undersökande organet underrätta den som äger eller annars ansvarar för anordningen om detta omedelbart. I sådant fall skall det undersökande organet också sända ett exemplar av beviset till den nämnd som utövar tillsyn enligt 13 § första stycket. Förordning (1996:1096). Användning 12 § En anordning som avses i 1 § får användas endast för det ändamål och med den belastning och hastighet som den är avsedd för och endast om anordningen uppfyller kraven på säkerhet och hälsa. En anordning som skall besiktas eller kontrolleras enligt 7 § eller 8 §, får användas endast om sådan besiktning eller kontroll skett inom föreskriven tid och om anordningen därvid befunnits uppfylla kraven på säkerhet och hälsa. Om det vid användning av en anordning inträffat ett olycksfall eller tillbud, får anordningen inte vidare användas innan nödvändiga skyddsåtgärder vidtagits. Anläggningens ägare skall omedelbart rapportera om olycksfallet eller tillbudet till tillsynsmyndigheten. Förordning (1996:1096). Tillsyn 13 § Tillsyn över att denna förordning följs liksom de föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen utövas av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Bestämmelser om en sådan nämnds befogenheter finns i 10 kap. plan- och bygglagen (1987:10). 14 § I den mån en anordning omfattas av tillsyn enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) utövar Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen tillsyn även över att denna förordning följs liksom de föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen. Tillsynsmyndigheterna skall i den utsträckning som behövs samråda och informera varandra. 15 § Tillsyn i särskilda avseenden som omfattas av denna förordning kan även ske enligt annan lagstiftning. Ansvar 16 § Om en anordning används i strid mot 12 §, skall ägaren eller den som annars svarar för användningen dömas till böter. Den som har åsidosatt ett vitesföreläggande eller överträtt ett vitesförbud som meddelats med stöd av annan författning, skall inte dömas till ansvar enligt första stycket för gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet. Övergångsbestämmelser 1993:1598 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1939:783) angående anordnande och begagnande samt tillsyn av vissa hissar och förordningen (1979:210) om maskindrivna portar m. m. 2. En anordning som besiktats enligt äldre bestämmelser får även efter ikraftträdandet användas under den tid och på de villkor som följer av besiktningsbeslutet. 3. Föreskrifter som en myndighet utfärdat med stöd av de upphävda författningarna gäller tills de upphävs eller ersätts med föreskrifter som meddelas med stöd av denna förordning. 1996:1096 Denna förordning träder i kraft, i fråga om 11 och 12 §§, den 1 januari 1997 och i övrigt den 15 december 1996.