Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1427 · Visa register
Lag (1993:1427) med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden
Departement: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 1993-12-09
Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:431
Ikraft: 1994-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2012:881
Upphävd: 2013-01-01
Uppgift, m.m. 1 § Statsrådsarvodesnämnden skall enligt 1 § lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m. fastställa det belopp som månadsvis skall betalas i arvode till statsråden och besluta om avgångsersättning till statsråd. Nämnden är en myndighet under riksdagen. Sammansättning 2 § Enligt 8 kap. 4 § riksdagsordningen består nämnden av ordförande och två andra ledamöter. Organisation 3 § Nämnden har en sekreterare som nämnden utser. Ärendenas handläggning 4 § Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden. I ärende som avses i 1 § är nämnden beslutför när alla ledamöter är närvarande. Nämnden får i arbetsordning eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller någon annan som tjänstgör hos nämnden att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden. Överklagande 5 § Nämndens beslut får inte överklagas. Arvoden för uppdrag i nämnden 6 § Nämndens ledamöter och sekreterare skall erhålla de arvoden för sina uppdrag som riksdagsförvaltningen bestämmer. Lag (2000:431).