Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1375 · Visa register
Utsädesförordning (1993:1375)
Departement: Jordbruksdepartementet
Utfärdad: 1993-12-02
Ändring införd: t.o.m. SFS 1998:1122
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2000:1330
Upphävd: 2001-01-01
Krav för att utsäde skall få släppas ut på marknaden 1 § Utsäde av arter som anges i bilagan till denna förordning får inte släppas ut på marknaden utan att certifiering har skett. Utsäde av köksväxtarter får dock släppas ut på marknaden utan certifiering, om utsädet uppfyller de krav för kontrollerat standardutsäde som Statens jordbruksverk föreskriver. Utsäde av fröburna växtslag som är certifierat i något land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och utsädespotatis som är certifierad i något annat land inom Europeiska unionen samt utsäde som är certifierat i något land, som med avseende på certifiering har godkänts av Europeiska gemenskapen som tredje land, skall likställas med utsäde som är certifierat i Sverige om 1. villkoren i 3 § 1 eller 2 är upfyllda, och 2. utsädet uppfyller de särskilda krav som föreskrivs av gemenskapen. Om certifiering har skett med stöd av undantagsregeln i 6 § andra stycket, får utsäde som avses i första stycket inte släppas ut på marknaden utan att tillstånd lämnats av Statens utsädeskontroll. Tillståndet kan förenas med villkor. Om ett villkor inte uppfylls, får tillståndet återkallas. Förordning (1995:954). 2 § Bestämmelsen i 1 § första stycket gäller inte 1. utsäde av fröburna växtslag som exporteras till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och utsädespotatis som exporteras till länder utanför Europeiska unionen, 2. utsäde i form av orensad vara för certifiering i Sverige, 3. utsäde som utgör material för förädlingsändamål, 4. utsäde för försöksändamål eller vetenskapligt bruk, 5. utsäde för framställning av prydnadsplantor, 6. utsäde av sorter från tiden före år 1990 av köksväxter som, efter det att sorten har anmälts till Utsädeskontrollen, säljs i små förpackningar inom Sverige för att användas i icke yrkesmässig odling. Bestämmelsen i 1 § första stycket gäller inte heller för utsäde av fröburna växtslag som skall säljas som icke slutligt certifierat utsäde till något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och certifieras i det landet. Jordbruksverket meddelar föreskrifter om villkor för handel med sådant utsäde. Förordning (1998:214). Utsäde som får certifieras 3 § Certifiering får ske av 1. utsäde av sorter av de lantbruksväxter som finns upptagna i bilagan till denna förordning och som är intagna i den svenska sortlistan eller i Europeiska gemenskapens gemensamma sortlista för arter av lantbruksväxter, 2. utsäde av sorter av de köksväxter som finns upptagna i bilagan till denna förordning och som är intagna i den svenska sortlistan, i Europeiska gemenskapens gemensamma sortlista för arter av köksväxter eller i en nationell sortlista från något land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 3. handelsutsäde av sådana arter av foderväxter och oljeväxter som Jordbruksverket föreskriver, 4. utsäde avsett endast för utförsel eller reproduktion för utförsel. Om det finns särskilda skäl, får Jordbruksverket föreskriva eller i särskilda fall medge att även annat utsäde än som avses i första stycket får certifieras. Förordning (1995:1238). 4 § En växtsort som vid officiell provning visat sig vara självständig, stabil och tillräckligt enhetlig kan godkännas för intagning i den svenska sortlistan. Andra sorter av lantbruksväxter än växter för grönytor skall dessutom vid officiell provning visat sig ha ett tillfredsställande odlings- och bruksvärde. 5 § Statens växtsortnämnd prövar frågor om godkännande av växtsorter och deras benämning för intagning i den svenska sortlistan. Sådant godkännande får återkallas. Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om godkännande av växtsorter för intagning i sortlistan. Verket får dessutom meddela föreskrifter om hur en sort skall upprätthållas och om återkallelse av sortgodkännande. Jordbruksverket skall samråda med Växtsortnämnden innan föreskrifterna meddelas. Villkor för certifiering 6 § Utsäde får certifieras endast om utsädet efter undersökning har visat sig uppfylla de kvalitetsfordringar och villkor i övrigt som anges i föreskrifter meddelade av Jordbruksverket. Enligt vad Jordbruksverket närmare föreskriver får utsäde certifieras i vissa fall även om den kvalitetsundersökning som avses i första stycket inte är slutförd. Vad kvalitetsfordringarna får avse 7 § De kvalitetsfordringar som avses i 6 § första stycket får gälla 1. grundutsädet till den odling varifrån utsädet har skördats, 2. utsädesodlingens läge och tillstånd under växttiden, 3. utsädets sortrenhet, 4. utsädets sundhet, livs- och lagringsduglighet, 5. utsädets renhet, och 6. för utsädespotatis även lagringsbetingelser, knölkvalitet samt användning och skötsel av maskiner och annan utrustning för odling och hantering av utsädet. Certifiering m. m. 8 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter för certifiering av utsäde och för kontroll av standardutsäde i fråga om 1. provtagning, 2. undersökning, 3. partistorlek, 4. märkning och 5. försegling. Vem som får certifiera utsäde m.m. 9 § Utsäde får certifieras av Utsädeskontrollen eller, i fråga om annat utsäde än potatis, av sådan juridisk person som Jordbruksverket har förklarat behörig att certifiera utsäde. Föreskrifter om villkor för att en juridisk person skall förklaras behörig enligt första stycket meddelas av Jordbruksverket. Om det finns särskilda skäl, kan Jordbruksverket återkalla en behörighetsförklaring. Utsädeskontrollen prövar om köksväxtutsäde uppfyller kraven för kontrollerat standardutsäde. Förordning (1995:954). Frökontrollanstalts behörighet 10 § har upphävts genom förordning (1995:954). Egenkontroll av utsäde 11 § De analyser av renhet, livs- och lagringsduglighet samt sundhet som ingår i kvalitetsundersökning för certifiering av bruksutsäde av stråsäd får på villkor som Jordbruksverket föreskriver efter samråd med Utsädeskontrollen utföras av den som producerar utsäde. Resultaten av analyserna skall kontrolleras genom stickprov i den omfattning Jordbruksverket föreskriver efter samråd med Utsädeskontrollen. Kvalitetsdeklaration av utsäde 12 § Jordbruksverket meddelar föreskrifter om sådan kvalitetsdeklaration av utsäde som avses i 3 § utsädeslagen (1976:298). 13 § En kvalitetsdeklaration skall innehålla uppgifter om 1. förpackarens eller importörens namn och adress, 2. växtart, 3. grobarhet, och 4. renhet. Förpackaren eller importören är ansvarig för att uppgifterna lämnas. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om begränsning av uppgiftsskyldigheten enligt 3 och 4. Införsel av utsäde 14 § Utsäde av arter som anges i bilagan till denna förordning får föras in i landet bara om utsädet enligt 1 § andra stycket är likställt med utsäde som är certifierat i Sverige. Köksväxtutsäde som får släppas ut på marknaden som kontrollerat standardutsäde får dock utan certifiering föras in i landet, om utsädet är av en sort som finns intagen i en sådan sortlista som avses i 3 § 2. För införsel av utsäde gäller även bestämmelserna i förordningen (1995:681) om växtskydd m. m. Jordbruksverket får föreskriva undantag från första stycket. Förordning (1995:954). Skyldighet att föra journal och att göra anmälan 15 § Den som yrkesmässigt förpackar eller bedriver handel med utsäde skall föra journal över vissa utsädespartier enligt de närmare föreskrifter som Jordbruksverket meddelar. Den som yrkesmässigt förpackar eller bedriver handel med köksväxtutsäde skall göra anmälan om sin verksamhet till Utsädeskontrollen. Förordning (1994:632). 16 § Den som för in utsäde i landet skall anmäla detta till Utsädeskontrollen i den omfattning och enligt de närmare föreskrifter som Jordbruksverket meddelar. Tillsyn 17 § Utsädeskontrollen utövar tillsynen över att föreskrifterna om certifiering och kvalitetsdeklaration följs. Utsädeskontrollen har också de befogenheter som följer av 3 a § utsädeslagen (1976:298). Överklagande 18 § Beslut enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen av en sådan juridisk person som avses i 9 § får överklagas hos Jordbruksverket. I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:1122). 18 a § Utsädeskontrollen och Växtsortnämnden får efter samråd med Ekonomistyrningsverket meddela föreskrifter om avgifter i ärenden enligt utsädeslagen (1976:298) eller enligt denna förordning. Förordning (1998:451). 19 § Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av utsädeslagen (1976:298) meddelas av Jordbruksverket efter samråd med Utsädeskontrollen och Växtsortnämnden. Övergångsbestämmelser 1993:1375 Denna förordning träder i kraft den dag regeringen bestämmer, då utsädesförordningen (1980:438) skall upphöra att gälla. I fråga om bidrag som lämnas av växtförädlingsavgifter som har betalats in före ikraftträdandet gäller dock fortfarande 15--17 §§ den upphävda förordningen. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646). Bilaga Förteckning som avses i 1 § Artbenämning Lantbruksväxter Stråsäd Havre Avena sativa L. Korn Hordeum vulgare L. Råg Secale cereale L. Rågvete x Triticosecale Wittmack Vete Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. Durumvete Triticum durum Desf. Spelvete Triticum spelta L. Kanariegräs Phalaris canariensis L. Majs utom puffmajs (popkorn) och sockermajs Zea mays L. med undantag av convar. microsperma Koern. och convar. sacchata Koern. Foderväxter 1. Gräs Brunven Agrostis canina L. Rödven Agrostis capillaris L. Storven Agrostis gigantea Roth Krypven Agrostis stolonifera L. Ängskavle Alopecurus pratensis L. Knylhavre Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex. J.S. et K.B. Presl. Plattlosta Bromus catharticus Vahl Alaskagräs Bromus sitchensis Trin. Hundäxing Dactylis glomerata L. Rörsvingel Festuca arundinacea Schreber Fårsvingel Festuca ovina L. Hårdsvingel Festuca ovina L. var. duriuscula Koch Ängssvingel Festuca pratensis Hudson Rödsvingel Festuca rubra L. Rajsvingel x Festulolium Italienskt rajgräs (inkl. westerwoldiskt rajgräs) Lolium multiflorum Lam. Engelskt rajgräs Lolium perenne L. Hybridrajgräs Lolium x boucheanum Kunth Turftimotej Phleum bertolonii DC. Timotej Phleum pratense L. Vitgröe Poa annua L. Berggröe Poa compressa L. Lundgröe Poa nemoralis L. Sengröe Poa palustris L. Ängsgröe Poa pratensis L. Kärrgröe Poa trivialis L. Gullhavre Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. 2. Baljväxter Tuppklöver (Sulla) Hedysarum coronarium L. Käringgigel Lotus corniculatus L. Vitlupin Lupinus albus L. Blålupin Lupinus angustifolius L. Gullupin Lupinus luteus L. Humlelusern Medicago lupulina L. Blålusern Medicago sativa L. Lusern Medicago x varia T. Martyn Esparsett Onobrychis viciifolia Scop. Ärt Pisum sativum L. (partim) Alexandrinerklöver Trifolium alexandrinum L. Alsikeklöver Trifolium hybridum L. Blodklöver Trifolium incarnatum L. Rödklöver Trifolium pratense L. Vitklöver Trifolium repens L. Persisk klöver Trifolium resupinatum L. Bockhornsklöver Trigonella foenum-graecum L. Åkerböna Vicia faba L. Ungersk vicker Vicia pannonica Crantz Fodervicker Vicia sativa L. Luddvicker Vicia villosa Roth 3. Övriga arter Kålrot Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Fodermärgkål Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. Honungsört Phacelia tanacetifolia Benth. Oljerättika Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Betor Foderbeta Beta vulgaris L. var. crassa Mansf. Sockerbeta Beta vulgaris L. var. altissima Döll Olje- och spånadsväxter Sareptasenap Brassica juncea (L.) Czernj. Cosson Raps Brassica napus L. (partim) Svartsenap Brassica nigra (L.) Koch Rybs Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Kummin Carum carvi L. Sojaböna Glycine max (L.) Merr. Solros Helianthus annuus L. Oljelin, Spånadslin Linum usitatissimum L. Vallmo Papaver somniferum L. Vitsenap Sinapis alba L. Potatis Potatis Solanum tuberosum L. Köksväxter Lök Allium cepa L. Purjolök Allium porrum L. Körvel Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Selleri Apium graveolens L. Sparris Asparagus officinalis L. Mangold Beta vulgaris L. var. vulgaris Rödbeta Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. Kålrabbi Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes Grönkål Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. sabellica L. Blomkål Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L. Broccoli Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch Vitkål Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC. Spetskål Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. conica DC. Rödkål Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC. Savoykål Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L. Brysselkål Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC. Kinesisk kål Brassica pekinensis (Lour.) Rupr. Majrova Brassica rapa L. var. rapa Paprika Capsicum annuum L. Endive Cichorium endivia L. Cikoria Cichorium intybus L. (partim) Vattenmelon Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Melon Cucumis melo L. Gurka Cucumis sativus L. Jättepumpa Cucurbita maxima Duchesne Pumpa, squash Cucurbita pepo L. Morot Daucus carota L. Fänkål Foeniculum vulgare Miller Sallat Lactuca sativa L. Tomat Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. Persilja Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W. Hill Rosenböna Phaseolus coccineus L. Böna, brun böna Phaseolus vulgaris L. Ärt Pisum sativum L. (partim) Rädisa, rättiga Raphanus sativus L. Svartrot Scorzonera hispanica L. Äggplanta Solanum melongena L. Spenat Spinacia oleracea L. Vintersallat Valerianella locusta (L.) Laterr. Bondböna Vicia faba L. Förordning (1995:954).