Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1327 · Visa register
Förordning (1993:1327) om allmän trafikplikt och transportstöd när det gäller järnväg, väg och inre vattenvägar
Departement: Kommunikationsdepartementet
Utfärdad: 1993-11-25
Ändring införd: t.o.m. SFS 1994:1114
Övrigt: Bilagorna inte med här. Bilaga 2 ändrad genom SFS 1994:1071. Förordning (1994:1071) träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
Ikraft: 1994-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:436
Upphävd: 1995-06-01
Förordningens ändamål 1 § Föreskrifterna i denna förordning meddelas för att Sverige skall uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Bestämmelser som enligt EES-avtalet skall gälla som svensk rätt 2 § Följande regler i rättsakter inom Europeiska gemenskaperna (EG), som det hänvisas till i bilaga XIII till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) och i bilaga 11 till Gemensamma EES-kommitténs beslut 7/94, skall gälla som svensk förordning: 1. Rådets förordning (EEG) nr 1191/69 av den 26 juni 1969 om medlemsstaternas åtgärder i fråga om allmän trafikplikt på järnväg, väg och inre vattenvägar, i dess lydelse enligt -- rådets förordning (EEG) nr 1893/91 av den 20 juni 1991 om ändring i förordning (EEG) nr 1191/69 om medlemsstaternas åtgärder i fråga om allmän trafikplikt på järnväg, väg och inre vattenvägar. 2. Rådets förordning (EEG) nr 1107/70 av den 4 juni 1970 om stöd till transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar, i dess lydelse enligt -- rådets förordning (EEG) nr 1473/75 av den 20 maj 1975 om ändring i förordning (EEG) nr 1107/70 om stöd till transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar, -- rådets förordning (EEG) nr 1658/82 av den 10 juni 1982 om ändring i förordning (EEG) nr 1107/70 om stöd till transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar genom föreskrifter om kombinerade transporter, -- rådets förordning (EEG) nr 1100/89 av den 27 april 1989 om ändring i förordning (EEG) nr 1107/70 om stöd till transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar, -- rådets förordning (EEG) nr 3578/92 av den 7 december 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 1107/70 om stöd till transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar. Förordning (1994:1071). 3 § De svenska texterna till de i 1 § angivna rättsakterna/n1/ finns i bilaga 1 och 2 till denna förordning. 4 § Rådets beslut 75/327/EEG och förordning (EEG) nr 1192/69 som nämns i förordning (EEG) nr 1107/70 har införlivats med svensk rätt genom förordningen (1993:1326) om järnvägsföretags redovisningar, prisbildningen för internationell godsbefordran på järnväg m. m. 5 § De danska, engelska, finska, franska, grekiska, isländska, italienska, nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska och tyska texterna skall ha samma giltighet. EES-anpassning av bestämmelserna 6 § När bestämmelserna innehåller begrepp eller hänvisar till förfaranden som är utmärkande för EG: s rättsordning, exempelvis -- ingresser, -- adressaterna för EG: s rättsakter, -- hänvisningar till territorier eller språk inom EG, -- hänvisningar till inbördes rättigheter och skyldigheter för EG- medlemsstaterna, deras offentliga organ, företag och enskilda personer i dessa stater, -- hänvisningar till informations- och anmälningsförfaranden, skall bestämmelserna i följande protokoll tillämpas: 1. EES-avtalets protokoll 1 om övergripande anpassning i den lydelse protokollet har efter ändringar enligt protokollet den 17 mars 1993 med justeringar av EES-avtalet, 2. protokoll 1 till avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol, och 3. protokoll 1 till avtalet om en ständig kommitté för EFTA-staterna. Protokollen finns intagna i lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomisk samarbetsområde (EES). 7 § När rättsakterna i 2 § innehåller hänvisningar till Romfördraget skall dessa i stället avse följande artiklar i EES-avtalet: -- artikel 77 EEG = artikel 49 EES -- artikel 92 EEG = artikel 61 EES -- artikel 93 EEG = artikel 62 EES Hänvisningarna till artiklarna 75, 83 och 94 i Romfördraget skall inte anses relevanta. 8 § I artikel 5 i förordning (EEG) nr 1107/70 skall "kommissionen" ersättas med "den kompetenta myndigheten som den avses i artikel 62 i EES-avtalet". 9 § Med EFTA-stat avses i denna förordning en medlem av Europeiska frihandelssammanslutningen för vilken EES-avtalet har trätt i kraft. Behörig myndighet 10 § Behörig myndighet enligt förordning (EEG) nr 1191/69 är regeringen. Bilagorna inte med här.