Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1163 · Visa register
Lag (1993:1163) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Estland
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1993-11-11
Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1356
Övrigt: Bilagan är inte med här.
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
1 § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sverige och Estland undertecknade den 5 april 1993, skall tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet. Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag. 2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga. 3 § Har upphävts genom lag (2011:1356). 4 § Den angivna begränsningen i artikel 23 punkt 1 d andra meningen beträffande inkomster erhållna från tredje stat skall inte gälla. 5 § Följande författningar skall inte längre tillämpas såvitt avser förhållandet mellan Sverige och Estland, nämligen -- lagen (1982:708) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen, -- kungörelsen (1971:130) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag och deras anställda, -- kungörelsen (1973:563) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för sjöfartsföretag. /Bilagan är inte med här./