Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:988 · Visa register
Förordning (1993:988) om frihandel i varuutbytet mellan EFTA-länderna och Bulgarien, m.m.;
Departement: Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad: 1993-07-15
Övrigt: Bilagorna inte med här.
Ikraft: 1993-08-16 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:1607
Upphävd: 1995-01-01 överg.best.
Tillämpningsområde 1 § Denna förordning gäller handeln med varor som omfattas av avtalet mellan Finland, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Österrike och Sverige (EFTA-länder) å ena sidan och Bulgarien å den andra samt avtalet mellan Sverige och Bulgarien om handeln med jordbruksprodukter. 2 § Tullfrihet eller tullnedsättning enligt avtalet mellan EFTA- länderna och Bulgarien gäller enligt denna förordning för varor som vid införsel till Sverige har sitt ursprung i ett EFTA-land eller i Bulgarien. En vara anses ha detta ursprung om den uppfyller villkoren i protokoll B till avtalet, bilaga 1 (ursprungsvara). Tullfrihet och tullnedsättning 3 § Tullfrihet gäller för 1. varor som är hänförliga till 25--97 kap. tulltaxelagen (1987:1068), dock med undantag för varor som är upptagna i bilaga 2, 2. bearbetade jordbruksvaror som är upptagna i bilaga 3, och 3. fisk och andra marina produkter som är upptagna i bilaga 4. 4 § För varor som är upptagna under avsnitt B i bilaga 2 och som har sitt ursprung antingen i ett EFTA-land enligt artikel 24.2 i bilaga 1 eller i Bulgarien skall tull betalas med följande procentsats av tullen enligt tulltaxelagen (1987:1068): från och med den 1 juli 1993 med 80 % från och med den 1 januari 1994 med 60 % från och med den 1 januari 1995 med 40 % och från och med den 1 januari 1996 med 20 %. Från och med den 1 januari 1997 gäller tullfrihet. 5 § För varor som är upptagna under avsnitt C i bilaga 2 och som har sitt ursprung antingen i ett EFTA-land enligt artikel 24.2 i bilaga 1 eller i Bulgarien skall tull betalas med följande andel av tullen enligt tulltaxelagen (1987:1068): från och med den 1 juli 1993 med 5/7 från och med den 1 januari 1995 med 4/7 från och med den 1 januari 1996 med 3/7 från och med den 1 januari 1997 med 2/7 och från och med den 1 januari 1998 med 1/7. Från och med den 1 januari 1999 gäller tullfrihet. 6 § Tullfrihet eller tullnedsättning med eller utan kvantitetsbegränsningar enligt avtalet mellan Sverige och Bulgarien gäller enligt denna förordning för varor som är upptagna i bilaga 5 och som vid införsel till Sverige har sitt ursprung i Bulgarien. En vara anses ha ett sådant ursprung om den uppfyller villkoren i den bilagan (ursprungsvara). Jordbruksverket får meddela beslut om fördelning av tullfria kvantiteter för varor enligt tulltaxenr 20.01 A.1. och 20.03 A. i bilaga 5. Ursprungsintyg m. m. 7 § En varas ursprung skall vid införsel till Sverige styrkas med ett intyg (varucertifikat EUR.1), som är utfärdat i exportlandet och upprättat enligt vad som anges i bilaga 1. Varans ursprung får även styrkas med en exportörsdeklaration som är upprättad enligt vad som anges i artiklarna 8, 13 och 14 i bilaga 1. När exportörsdeklarationen är upprättad enligt vad som anges i artikel 8.1 c, får ursprungsvarornas värde inte överstiga 39 000 kronor eller, om varorna är fakturerade i något annat EFTA-lands valuta eller i bulgarisk valuta, det belopp som har anmälts av landet i fråga. Ursprungsintyg (varucertifikat EUR.1 eller exportörsdeklaration) behöver inte visas upp för varor som utan handelssyfte förs in från en enskild person och är adresserade till en enskild person, om varornas sammanlagda värde inte överstiger 3 000 kronor eller om de ingår i en resandes personliga bagage och deras sammanlagda värde inte överstiger 8 000 kronor. 8 § En svensk tullmyndighet får efter ansökan av exportören utfärda varucertifikat EUR.1 för varor som skall exporteras till Bulgarien och EFTA-länder. Varucertifikatet skall vara upprättat enligt vad som anges i bilaga 1. Tullmyndigheten kan tillämpa en förenklad procedur enligt vad som anges i artikel 13 i bilaga 1. Intyg om en varas ursprung får även upprättas av exportören enligt vad som anges i artiklarna 8, 13 och 14 i bilaga 1 (exportörsdeklaration). En tullmyndighet får medge att en exportörsdeklaration enligt artikel 13 i bilaga 1 inte behöver vara underskriven, när fakturor som i övrigt uppfyller bestämmelserna i artikeln, framställs eller överförs till importlandet genom telekommunikation eller med elektronisk databehandlingsmetod. När en exportörsdeklaration är upprättad enligt vad som anges i artikel 8.1 c i bilaga 1, får ursprungsvarornas värde -- inte överstiga det belopp som anmälts av landet i fråga, om varorna fakturerats i ett EFTA-lands valuta eller i bulgarisk valuta, eller -- inte överstiga det belopp som anmälts av importlandet, om varorna fakturerats i ett annat lands valuta. 9 § En svensk tullmyndighet får på förfrågan lämna ett skriftligt besked om ursprungsintyg kan utfärdas för en vara. Ett sådant besked är dock inte bindande. 10 § Vid kontroll av uppgifter som lämnas i en ansökan om varucertifikat EUR.1 eller exportörsdeklaration skall 63, 69, 71, 75--79 och 97 §§ tullagen (1987:1065) tillämpas. 11 § Generaltullstyrelsen får skaffa kompletterande uppgifter om en vara från utländska tullmyndigheter. Tullrestitution 12 § En vara får inte ges tullrestitution eller likvärdiga förmåner, -- om den är av det slag som omfattas av avtalet om handeln mellan EFTA-länderna och Bulgarien, -- om den har sitt ursprung i ett annat land än ett EFTA-land eller Bulgarien enligt avtalet, och -- om den har använts som material vid tillverkning av en vara för vilken ett ursprungsintyg utfärdats eller upprättats för införsel i ett EFTA-land eller i Bulgarien. Med tullrestitution eller en därmed likvärdig förmån avses i denna förordning sådan återbetalning av tull eller befrielse från tull som kan medges endast på grund av utförsel. Förfarande 13 § Anspråk på tullfrihet eller tullnedsättning enligt denna förordning för en vara som anmäls till förtullning skall framställas senast när en tulldeklaration skall ges in för varan eller, om det inte finns någon deklarationsplikt, när varan anmäls till förtullning. Ursprungsintyg skall ges in senast 15 dagar från den dag då varan anmäldes till förtullning. Vid elektroniskt uppgiftslämnande enligt 11 a § tullagen (1987:1065) får tullmyndigheten medge att den tullskyldige endast behöver visa upp intyget på begäran av myndigheten. Om det finns ett sådant medgivande skall den tullskyldige förfoga över intyget senast när intyget annars skulle ha getts in. Om Posten Aktiebolag är tullskyldigt för en vara som har kommit in med post får dock anspråk på tullfrihet eller tullnedsättning framställas och ursprungsintyg ges in senast 30 dagar efter den dag då tulltaxeringsbeslutet meddelades. Om anspråk framställs eller intyg ges in senare än vad som anges i första, andra eller tredje stycket, får återbetalning av eller befrielse från tull medges endast till den del av tullbeloppet som överstiger 300 kronor. En tullmyndighet kan i det enskilda fallet medge undantag från detta krav om det finns särskilda skäl. Förordning (1994:1149). Överklagande 14 § Beslut som någon annan tullmyndighet än Generaltullstyrelsen meddelar enligt denna förordning eller föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen får överklagas hos Generaltullstyrelsen. Generaltullstyrelsens beslut får överklagas hos kammarrätten. Jordbruksverkets beslut som avses i 6 § andra stycket får inte överklagas. Verkställighetsföreskrifter 15 § Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av 6 § andra stycket. Generaltullstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Övergångsbestämmelser 1993:988 Denna förordning träder i kraft den 16 augusti 1993. Den skall dock tillämpas för tiden från och med den 1 juli 1993. 1994:1149 Denna förordning träder i kraft den 15 juli 1994 men skall tillämpas från och med den 1 mars 1994. 1994:1607 1. Denna förordning träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om varor som anmälts eller borde ha anmälts till förtullning innan denna förordning trätt i kraft samt i fråga om kontroll av ursprungsintyg som utfärdats före dagen för Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 3. Tillstånd varigenom någon har blivit "godkänd exportör" inom ramen för avtal om frihandel med annat land gäller fortfarande, dock längst ett år efter dagen för anslutningen. Närmare villkor för den fortsatta giltigheten finns i bilaga VI till fördraget den 24 juni 1994 om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen, se lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen och tillkännagivandet (1994:1501) av fördrag och andra instrument med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 4. Förekommer det i en lag eller i en annan författning hänvisning till en författning som upphävts genom denna förordning skall hänvisningen i stället gälla EG: s bestämmelser eller svenska tullförfattningar.