Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:651 · Visa register
Förordning (1993:651) om marknadsreglering på fiskets område
Departement: Jordbruksdepartementet
Utfärdad: 1993-06-03
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:1716
Upphävd: 1995-01-01 överg.best.
Inledande bestämmelse 1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om marknadsreglering av sådana varor som avses i 2 § lagen (1993:649) om marknadsreglering på fiskets område (marknadsreglerade varor). Bestämmelser om försäljning 2 § Marknadsreglerade varor får marknadsföras, bjudas ut, säljas eller på annat sätt släppas ut på marknaden bara om de uppfyller de krav som föreskrivs av Fiskeriverket med avseende på förpackning och märkning samt klassificering i varukategorier efter färskhet och storlek eller vikt. Producentorganisationer Villkor för godkännande 3 § För att bli godkänd skall en producentorganisation förplikta medlemmarna att 1. till organisationen överlåta hela sin fångst av den eller de produkter som medlemskapet avser, om inte produkterna omhändertas särskilt i enlighet med regler som producentorganisationen har fastställt, 2. vid produktion och avsättning tillämpa de regler som producentorganisationen antagit för att förbättra varornas kvalitet och för att anpassa utbudet till efterfrågan. 4 § En producentorganisation får inte inta en dominerande ställning på den marknad som omfattas av EES-avtalet. 5 § En producentorganisation skall 1. ha den rättsliga handlingsförmåga som krävs för att fullgöra sina uppgifter, 2. ha sitt säte i Sverige, 3. ha regler som inte diskriminerar enskilda producenter eller producentorganisationer från EES-länder, 4. ha en verksamhet som omfattar en eller flera av de varor som hänför sig till tulltaxenr 03.01--03.07 i tulltaxelagen (1987:1068) med undantag för rökta produkter som inte rökts ombord på ett fiskefartyg, 5. ha en minsta årlig produktion som omfattar fiske och landningar i den utsträckning som Fiskeriverket föreskriver, 6. ha inrättat en fond för finansiering av åtgärder som innebär att varor i det första försäljningsledet tas ur marknaden (återtagande), 7. ha antagit regler om årliga fångstplaner och avsättning för att anpassa produktionen till efterfrågan samt om kvalitetsfrämjande åtgärder och standardisering av produktionen, 8. enligt sina stadgar vara skyldig att upprätta särskild bokföring för varje verksamhetsområde som ett godkännande omfattar. Fiskeriverket får meddela föreskrifter om villkor för godkännande av producentorganisationer som behövs för marknadsregleringen. Återkallelse av godkännande 6 § Fiskeriverket får återkalla ett godkännande om en producentorganisation inte längre uppfyller de villkor som anges i 5 § eller som meddelas med stöd av 5 § andra stycket eller om godkännandet grundats på felaktiga uppgifter. Återtagande från andra än medlemmar 7 § Om det behövs för att undvika en omfattande dumpning av priset på fisk eller om det annars behövs för att främja stabilitet på marknaden, får Fiskeriverket föreskriva att 1. en producentorganisation skall återta fisk fångad av fiskare som inte är medlemmar i organisationen, 2. fiskare som inte är medlemmar i någon producentorganisation inte får avsätta sin fångst till lägre pris än det pris som tillämpas av en sådan organisation, 3. en producentorganisation får ta ut en avgift av andra fiskare än medlemmar för att täcka administrationskostnaderna för ett sådant återtagande som avses i 1. Bidrag för bildande av producentorganisationer 8 § Bidrag får lämnas för bildande av producentorganisationer och för att underlätta sådana organisationers verksamhet. Bidrag får lämnas för de tre första åren efter ett godkännande. Bidraget beräknas enligt de närmare föreskrifter som Fiskeriverket meddelar. Bidrag vid återtagande 9 § Statligt bidrag kan i mån av tillgång på medel och enligt föreskrifter som Fiskeriverket meddelar lämnas en godkänd producentorganisation för produkter som en sådan organisation återtar från marknaden. Sådant bidrag kan lämnas när återtagen fisk 1. används till annat än mänsklig konsumtion, 2. förädlas, eller 3. lagras. 10 § Om en producentorganisation bryter mot de föreskrifter som har meddelats för sådana organisationers verksamhet, får ett beslut om bidrag omedelbart hävas och lämnat bidrag krävas tillbaka inom tio år från det att bidraget betalades ut. Om det finns anledning att häva ett bidragsbeslut får beslutas att fortsatt bidrag inte skall lämnas. Orienteringspriser och återtagspriser 11 § Fiskeriverket får meddela föreskrifter om sådana orienteringspriser och återtagspriser som avses i 7 § lagen (1993:649) om marknadsreglering på fiskets område för marknadsreglerade varor. Licenser för import och export 12 § Om det behövs för marknadsregleringen på fiskets område får Fiskeriverket föreskriva krav på import- och exportlicens för marknadsreglerade varor. Tillsyn 13 § Fiskeriverket utövar tillsynen över efterlevnaden av lagen (1993:649) om marknadsreglering på fiskets område och med stöd av den lagen meddelade föreskrifter. Fiskeriverket får överlåta åt någon annan myndighet att utöva tillsyn. Prövningsmyndighet m. m. 14 § Frågor om godkännande av sådana producentorganisationer som avses i 4 § lagen (1993:649) om marknadsreglering på fiskets område prövas av Fiskeriverket. Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av Fiskeriverket. 15 § Fiskeriverkets beslut om bidrag enligt denna förordning får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 1993:651 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993, då förordningen (1986:428) om prisreglering på fiskets område skall upphöra att gälla. I fråga om prisregleringsavgift och uppgiftsskyldighet gäller dock äldre föreskrifter till utgången av december 1993. Äldre bestämmelser gäller också i fråga om prisstöd som hänför sig till tiden före den 1 januari 1994 och i fråga om prisregleringsavgift om ärendet väckts eller avgiftsskyldighet uppkommit före den 1 januari 1994. Detsamma skall gälla i fråga om befrielse från eller nedsättning eller återbetalning av avgift som hänför sig till den tid då bestämmelserna om skyldighet att betala prisregleringsavgift fortfarande var i kraft.