Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1435 · Visa register
Förordning (1993:1435) om vissa skyldigheter för myndigheter vid tillämpning av EES-avtalet
Departement: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 1993-12-09
Ikraft: 1994-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:2035
Upphävd: 1995-01-01
Förordningens tillämpningsområde 1 § I denna förordning finns föreskrifter som ger statliga förvaltningsmyndigheter under regeringen i uppgift att inom sina verksamhetsområden utöva befogenheter och uppfylla skyldigheter som följer av Sveriges förpliktelser enligt 1. avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet), 2. avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol (övervakningsavtalet), och 3. avtalet om en ständig kommitté för EFTA-staterna (kommittéavtalet). Underrättelser om införlivande av EES-avtalet 2 § Myndigheter som inom sina verksamhetsområden införlivar sådana rättsakter som omfattas av EES-avtalet skall underrätta regeringen om de föreskrifter som de har meddelat för att uppfylla Sveriges förpliktelser enligt avtalet. Underrättelse skall lämnas till regeringen också i de fall då redan meddelade föreskrifter motsvarar gjorda åtaganden enligt EES-avtalet. Underrättelsen skall lämnas utan dröjsmål och innehålla uppgift om 1. den bilaga i EES-avtalet som omfattar den aktuella rättsakten, 2. titeln på rättsakten, och 3. hur rättsakten i fråga har införlivats genom myndighetens föreskrifter, artikel för artikel, där så är lämpligt. Till underrättelsen skall fogas de föreskrifter som avses i första och andra styckena. Myndighetens åtgärder 3 § Om inte annat föreskrivits i lag eller förordning eller framgår av 2 §, 3 § andra eller tredje stycket eller 4 §, skall myndigheter som inom sina verksamhetsområden införlivar sådana rättsakter som omfattas av EES-avtalet tillämpa protokollen 1 till EES-avtalet, övervakningsavtalet och kommittéavtalet samt den bilaga i vilken rättsakten anges. Detsamma skall gälla också i de fall då redan meddelade föreskrifter motsvarar gjorda åtaganden enligt avtalen. I den utsträckning som följer av rättsakterna skall myndigheterna därför 1. lämna uppgifter till EFTA:s övervakningsmyndighet och EFTA-staternas ständiga kommitté (punkt 4 a i protokoll 1 till EES-avtalet), 2. lämna uppgifter till andra EFTA-stater, EFTA-staternas behöriga myndigheter och EFTA-staternas ständiga kommitté (punkt 4 b i protokoll 1 till EES-avtalet), 3. offentliggöra vissa uppgifter om sakförhållanden, förfaranden, eller liknande (punkt 6 a i protokoll 1 till EES-avtalet), och 4. i övrigt utöva befogenheter och uppfylla skyldigheter som gäller för Sverige som avtalspart i EES-avtalet, i den omfattning befogenheter eller skyldigheter innebär samråd, rapporteringsskyldighet, anmälningsskyldighet, lämnande eller mottagande av uppgifter eller liknande förfaranden (punkt 7 i protokoll 1 till EES-avtalet). Om en myndighet med stöd av lag eller någon annan författning som har meddelats för att uppfylla Sveriges förpliktelser enligt EES-avtalet meddelar förbud, beslutar om begränsningar eller återkallelse av produkter från marknaden eller vidtar åtgärder med detta syfte, skall myndigheten lämna uppgifter om detta i den omfattning och till de mottagare som avses i 1. Detsamma gäller motsvarande åtgärder i fråga om verksamheter. Kopia av sådana underrättelser skall lämnas till regeringen. Lyder myndigheten under en annan myndighet skall uppgiften lämnas till denna som i sin tur skall fullgöra underrättelseskyldigheten. Samordnande myndigheter 4 § I de fall samordnande myndighet för en rättsakt angetts i bilaga till denna förordning, skall de förpliktelser för myndigheter som följer av 2 och 3 §§ fullgöras i förhållande till den samordnande myndigheten som i sin tur skall fullgöra de förpliktelser som följer av de föreskrifterna. Handläggning 5 § Utom i fall som avses i 2 § skall underrättelser och annan information som ställs till EFTA:s övervakningsmyndighet och EFTA-staternas ständiga kommitté ges in till Sveriges delegation vid de europeiska gemenskaperna i Bryssel. Kopia av sådana handlingar skall lämnas till regeringen. Vad som sägs i första stycket gäller oavsett om uppgiftsskyldigheten följer av denna förordning eller någon annan författning. Första stycket gäller inte Konkurrensverket vid tillämpning av konkurrensreglerna i EES-avtalet och övervakningsavtalet. Underrättelser och annan information som avses i första stycket skall, när det är möjligt, ske på engelska. Bilaga Samordnande myndigheter enligt 4 § för rättsakter som omfattas av EES-avtalet Arbetarskyddsstyrelsen Rådets direktiv 73/361/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om certifiering och märkning av stållinor, kätting och krokar, med ändringar, Rådets direktiv 75/324/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare, Rådets direktiv 76/767/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar med gemensamma föreskrifter för tryckkärl och metoder för kontroll av dem, med ändringar, Rådets direktiv 77/311/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om bullernivån på förarplatsen i hjulburna jordbruks- eller skogstraktorer, med ändringar, Rådets direktiv 79/113/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om bestämning av buller från bygg- och anläggningsutrustning, med ändringar, Rådets direktiv 84/525/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om sömlösa gasflaskor av stål, Rådets direktiv 84/526/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om sömlösa olegerade och legerade aluminiumgasflaskor, Rådets direktiv 84/527/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om svetsade, olegerade gasflaskor av stål, Rådets direktiv 84/528/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om allmänna bestämmelser för anordningar för lyft och mekaniserad hantering, med ändringar, Rådets direktiv 84/529/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning i fråga om eldrivna hissar, med ändringar, Rådets direktiv 84/532/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gemensamma bestämmelser för bygg- och anläggningsutrustning, med ändringar, Rådets direktiv 84/533/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudeffektnivå hos kompressorer, med ändringar, Rådets direktiv 84/534/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillåten ljudeffektnivå för tornkranar, med ändringar, Rådets direktiv 84/535/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillåten ljudeffektnivå hos svetsgeneratorer, med ändringar, Rådets direktiv 84/536/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudeffektnivå hos kraftgeneratorer, med ändringar, Rådets direktiv 84/537/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudeffektnivå för maskindrivna handhållna betongspett och mejselhammare, med ändringar, Rådets direktiv 84/538/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudeffektnivå för gräsklippare, med ändringar, Rådets direktiv 86/295/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om överrullningsskydd (ROPS-skydd) på vissa anläggningsmaskiner, Rådets direktiv 86/296/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skyddsanordningar mot fallande föremål (FOPS-skydd) på vissa anläggningsmaskiner, Rådets direktiv 86/662/EEG om begränsning av buller från hydrauliska grävmaskiner, lingrävmaskiner, schaktmaskiner, lastmaskiner och grävlastare, med ändringar, Rådets direktiv 86/663/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om motordrivna industritruckar, med ändringar, Rådets direktiv 87/404/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning i fråga om enkla tryckkärl, med ändringar, Rådets direktiv 89/392/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om maskiner, med ändringar, Rådets direktiv 89/654/EEG om minimikrav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen, Rådets direktiv 89/686/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om personlig skyddsutrustning, Elsäkerhetsverket Rådets direktiv 89/336/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet.