Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:126 · Visa register
Lokalradioförordning (1993:126)
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 1993-02-25
Ändring införd: t.o.m. SFS 2004:568
Ikraft: 1993-04-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2010:1061
Upphävd: 2010-08-01
1 § En kungörelse enligt 5 kap. 3 § radio- och TV-lagen (1996:844) skall införas i ortstidning i sändningsområdet i enlighet med bestämmelserna i lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m. Kungörelsen skall innehålla de uppgifter som anges i 5 kap. 3 § radio- och TV-lagen samt övriga villkor för tillståndet. Sista dag för ansökan får inte sättas tidigare än sex veckor efter kungörandet. Förordning (2002:705). 2 § Ansökan om tillstånd skall ges in till Radio- och TV- verket. Den skall innehålla 1. sökandens namn, firma eller motsvarande, adress samt personnummer eller organisationsnummer, 2. sådana uppgifter om aktie- eller andelsinnehav eller avtal som behövs för prövningen enligt 5 kap. 4 § radio- och TV-lagen (1996:844) och de övriga uppgifter av betydelse för den prövningen som sökanden känner till, och 3. sådana uppgifter som behövs för prövningen enligt 5 kap. 8 § radio- och TV-lagen. Ansökan skall göras skriftligen på blankett som fastställs av Radio- och TV-verket och avges på heder och samvete. Förordning (2001:275). 3 § En sökande skall lämna Radio- och TV-verket de ytterligare uppgifter som verket begär och som behövs för att pröva ansökan. Sådana uppgifter skall lämnas på heder och samvete. Förordning (2001:275). 4 § Om det finns mer än en sökande när ansökningstiden gått ut, skall Radio- och TV-verket skriftligen meddela sökandena att de har möjlighet att inom en viss angiven tid, som inte får understiga fyra veckor, samordna sina ansökningar. Förordning (2004:568). 5 § Har upphävts genom förordning (2001:275). 6 § Ett beslut om tillstånd att sända lokalradio skall innehålla uppgift om sändningsområdets omfattning, tillståndstiden och övriga villkor för tillståndet samt om den årliga avgiften för tillståndet. I beslutet skall upplysning lämnas om att användningen av radiosändare kräver särskilt tillstånd. Förordning (2001:275). 7 § Ansökan om medgivande enligt 5 kap. 16 § radio- och TV-lagen (1996:844) skall göras skriftligen hos Radio- och TV-verket. Förordning (2001:275). 8 § Sådana uppgifter som avses i 9 kap. 7 § radio- och TV-lagen (1996:844) skall lämnas på heder och samvete. Förordning (2001:275). 9 § Har upphävts genom förordning (2001:275).