Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1061 · Visa register
Förordning (1993:1061) om vissa sanktioner avseende Angola
Departement: Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad: 1993-09-30
Ikraft: 1993-10-07
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:1669
Upphävd: 1995-01-01
Inledande bestämmelser 1 § Bestämmelserna i denna förordning meddelas för att Sverige skall kunna uppfylla sina åtaganden enligt FN:s säkerhetsråds resolution nr 864 (1993) den 15 september 1993 som syftar till att förhindra försäljning och leverans av krigsmateriel samt petroleum och petroleumprodukter till UNITA (Uni~ao Nacional para la Independ^encia Total de Angola). 2 § Med krigsmateriel och liknande materiel avses i denna förordning materiel som är upptagen i bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel. Förbud mot handel med vissa varor 3 § Krigsmateriel och liknande materiel samt petroleum och petroleumprodukter får inte föras ut ur Sverige, om bestämmelselandet är Angola. 4 § Krigsmateriel och liknande materiel samt petroleum och petroleumprodukter får inte föras in i Angola. 5 § Efter beslut av regeringen i det enskilda fallet får dock varor som anges i 3 och 4 §§ föras in i Angola vid sådana platser i landet som FN:s generalsekreterare lämnat uppgift om. Regeringen kan också, om det finns särskilda skäl, i det enskilda fallet medge undantag från förbuden i 3 och 4 §§. Gemensamma bestämmelser 6 § En svensk medborgare som utomlands utför en handling som är förbjuden enligt 3 eller 4 § döms enligt lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner och vid svensk domstol, även om 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken inte är tillämplig och trots 2 kap. 5 a § första och andra styckena nämnda balk.