Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:997 · Visa register
Förordning (1992:997) om biskops- och prästtjänster
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 1992-09-17
Ändring införd: t.o.m. SFS 1997:841
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1999:883
Upphävd: 2000-01-01
Tillämpningsområde m. m. 1 § Denna förordning tillämpas på biskopstjänster samt på prästtjänster i stiftssamfälligheter och andra pastorat än Hovförsamlingen. 2 § Grundläggande föreskrifter om Svenska kyrkans biskops- och prästtjänster finns i 2 och 32--36 kap. kyrkolagen (1992:300). Behörighet till prästtjänster Domprostar och kyrkoherdar 3 § En tjänst som domprost eller kyrkoherde får tillsättas bara med den som har 1. fyllt 30 år, 2. tjänstgjort som präst i Svenska kyrkan i minst tre år, och 3. förklarat sig beredd att fullt ut tjänstgöra med andra präster i Svenska kyrkans gudstjänster. Om det finns särskilda skäl får domkapitlet dock medge undantag från 1. kravet på 30 års ålder, 2. kravet på tre års tjänstgöring som präst i Svenska kyrkan för den som har tjänstgjort som präst i en utländsk evangelisk- luthersk kyrka i minst tre år eller som har tjänstgjort som präst i en sådan kyrka och i Svenska kyrkan sammanlagt i minst tre år. Förordning (1997:841). Komministrar, kontrakts- och stiftsadjunkter 4 § En tjänst som komminister, kontraktsadjunkt eller stiftsadjunkt får tillsättas bara med den som har 1. tjänstgjort som pastorsadjunkt i minst ett år eller i minst nio månader, om det kan antas att prästen vid tidpunkten för tillträdet till den sökta tjänsten har tjänstgjort som pastorsadjunkt i minst ett år, 2. tjänstgjort som präst i Svenska kyrkan i minst ett år, om prästen har gått igenom religionsvetenskaplig linje enligt högskoleförordningen (1977:263) och fått utbildningsbevis eller har avlagt teologie kandidatexamen, eller 3. tjänstgjort som präst i en utländsk evangelisk-luthersk kyrka i minst ett år. Präster för församlingsarbete på andra språk än svenska 5 § Behörig till en prästtjänst vars innehavare skall svara för gudstjänster och övriga handlingar på något annat språk än svenska är bara den präst som har tillräckliga kunskaper i det språket. Långtidsvikariat 6 § Långtidsvikariat på en prästtjänst får tillsättas bara med en präst som är behörig att tillsättas på tjänsten. Med långtidsvikariat avses ett vikariat som omfattar minst 40 procent av heltidstjänstgöring på en lönetjänst och som beräknas vara minst sex månader i följd, däri inräknat den tid för tillsättningsförfarandet som infaller efter det att vikariatet har blivit ledigt. Beräkning av tjänstgöringstid 7 § Vid tillämpningen av 3 eller 4 § räknas endast den faktiska tjänstgörings- tiden. Tid för ledighet för semester räknas dock alltid till godo. Behörighetsprövningen 8 § Behörighetsprövningen skall grundas på förhållandena vid ansökningstidens utgång. 9 § Om domkapitlet finner att en sökande inte är behörig till tjänsten, skall domkapitlet genast underrätta den sökande om beslutet och om skälen för det. Förfarandet vid tillsättning av prästtjänster Kungörelse om lediga prästtjänster 10 § Föreskrifterna i 33 kap. 2 § första stycket kyrkolagen (1992:300) om att prästtjänster och vikariat på prästtjänster skall kungöras lediga till ansökan tillämpas inte på sådana tjänster och vikariat som det finns särskilda skäl att tillsätta utan ledigkungörande. 11 § När en prästtjänst eller ett vikariat på en sådan tjänst skall kun- göras ledig till ansökan skall domkapitlet sätta in en annons om tjänsten eller vikariatet i Post- och Inrikes Tidningar. Annonsen skall anslås på domkapitlets anlagstavla. Ansökningstiden är tre veckor, räknat från den dag då annonsen förs in i tidningarna. Detta skall framgå av annonsen. I annonsen skall man också ange vem som tillsätter tjänsten eller vikariatet. Annonsen skall sändas till tillsättningsmyndigheten. Ansökan 12 § När en prästtjänst kungörs ledig ytterligare en gång enligt 33 kap. 3 § kyrkolagen (1992:300) skall den som har sökt tjänsten vid det föregående tillfället anses stå kvar som sökande, om ansökan inte har återkallats. Yttranden i tillsättningsärenden Sjukhuspräster 13 § Innan man tillsätter en prästtjänst vars innehavare huvudsakligen skall tjänstgöra vid ett sjukhus, skall ledningen för sjukhuset ges tillfälle att yttra sig över de behöriga sökandena. Präster vid militära förband 14 § Innan man tillsätter en prästtjänst vars innehavare huvudsakligen skall tjänstgöra vid militära förband, skall Försvarsmakten ges tillfälle att yttra sig över de behöriga sökandena. Förordning (1994:186). Präster för teckenspråkiga 15 § Innan man tillsätter en prästtjänst vars innehavare huvudsakligen skall svara för församlingsarbete bland teckenspråkiga, skall de dövas intresseorganisationer som är verksamma i stiftet ges tillfälle att yttra sig över de behöriga sökandena. Präster i samarbetskyrkor 16 § Innan domkapitlet tillsätter en tjänst som komminister i en samarbets- kyrka mellan Svenska kyrkan och annat samfund eller liknande, skall parterna i samarbetskyrkan ges tillfälle att yttra sig över de behöriga sökandena. Anslag om tillsatta prästtjänster 17 § Domkapitlets beslut att tillsätta en prästtjänst skall genast anslås på domkapitlets anslagstavla med uppgift om vilken dag anslaget sattes upp. Anslaget skall innehålla upplysningar om hur beslutet överklagas och om avvikande meningar som har antecknats i ärendet. Underrättelser om tillsatta prästtjänster 18 § Om en prästtjänst eller ett vikariat på en sådan tjänst tillsätts med någon som innehar en prästtjänst i ett annat stift, skall domkapitlet och stiftsstyrelsen där underrättas om beslutet. Om den som har fått tjänsten eller vikariatet innehar en tjänst i ett pastorat, skall kyrkorådet där underrättas om beslutet. Förening av prästtjänster i vissa fall 18 a § Om en tjänst som kyrkoherde eller komminister i ett nybildat pastorat tillsätts första gången med en präst som är anställd med fullmakt i något av de pastorat som berörs av indelningsändringen, får prästen utan särskilt beslut vara tjänstledig från fullmaktstjänsten för att inneha den nya tjänsten. Förordning (1993:241). Tjänstgöringsföreskrifter för präster 19 § Domkapitlet skall meddela tjänstgöringsföreskrifter för präster som är anställda på prästtjänster i stiftet. 20 § Innan domkapitlet meddelar tjänstgöringsföreskrifter för kyrkoherdar och komministrar, skall domkapitlet ge berörda kyrkoråd och präster tillfälle att yttra sig. 21 § Innan domkapitlet meddelar tjänstgöringsföreskrifter för stifts- och kontraktsadjunkter, skall domkapitlet ge stiftsstyrelsen och berörda präster tillfälle att yttra sig. I fråga om präster som skall tjänstgöra vid sjukhus eller vid militära förband skall samråd ske även med sjukhusledningen eller Försvarsmakten. Förordning (1994:186). Ledighet för biskopar 22 § En biskop beslutar själv om sin semester. Biskopen beslutar även om annan ledighet för sig själv, dock under högst 30 dagar för varje år. Löneavdrag som disciplinpåföljd 23 § När en präst har fått löneavdrag enligt 35 kap. 18 § kyrkolagen (1992:300), bestäms avdraget per dag enligt följande tabell. Månadslön, Löneavdrag, kronor procent av daglönen -- 6 000 16 6 001-- 7 900 18 7 901--11 100 20 11 101-- 22 Daglönen utgör en trettiondel av månadslönen. Avdragsbeloppet minskas till närmast lägre hela krontal. Bevisupptagning 24 § Vid tillämpningen av 14 kap. 2 § lagen (1976:600) om offentlig anställning skall kostnaden för bevisupptagning betalas av allmänna medel. Läkarundersökning 25 § Innan domkapitlet beslutar om läkarundersökning enligt 35 kap. 27 § andra stycket kyrkolagen (1992:300), skall domkapitlet inhämta utlåtande från en läkare om prästen behöver läkarundersökas eller ej. När domkapitlet har fått läkarens utlåtande, skall domkapitlet också inhämta yttrande från Socialstyrelsen, utom när det är uppenbart att det inte behövs. 26 § Läkarundersökning utförs av den läkare som Socialstyrelsen utser. 27 § Visar intyget över läkarundersökningen att prästen lider av en sjukdom eller liknande, får domkapitlet föreskriva att prästen efter en viss tid skall visa upp ett nytt intyg om sitt hälsotillstånd av den läkare som har utfärdat det förra intyget eller av någon annan läkare som Socialstyrelsen utser. 28 § Intyg över läkarundersökningar skall utformas enligt det formulär som Socialstyrelsen fastställer. Åberopar prästen ett annat läkarintyg mot ett sådant intyg, skall domkapitlet inhämta yttrande från Socialstyrelsen. Bisysslor 29 § Domkapitlet skall på lämpligt sätt informera prästerna i stiftet om vilka bisysslor eller slag av bisysslor som enligt domkapitlets bedömande inte är förenliga med 34 kap. 9 § kyrkolagen (1992:300). Domkapitlet skall vidare på begäran av en präst ge skriftligt besked om en viss bisyssla enligt domkapitlets bedömande är förenlig med nämnda bestämmelse. I fråga om biskopar eller domprostar skall beskedet lämnas av regeringen. Tjänstebiträden 30 § Domkapitlet får förordna icke prästvigda personer till tjänstebiträden åt präster. Praktiktjänstgöring för blivande präster 31 § För att ge en studerande som avser att bli präst erfarenheter inom det praktisk-teologiska området, får domkapitlet förordna en sådan studerande att under högst tre månader vara praktikant i ett pastorat. Om det finns särskilda skäl, får förordnandet förlängas med högst tre månader. 32 § Domkapitlet skall förordna en kyrkoherde eller en komminister att vara handledare för praktikanten. 33 § Domkapitlet får meddela ytterligare föreskrifter för praktiktjänstgöringen. Överklagande 34 § Ett beslut i frågor som i kollektivavtal har lämnats till arbetsgivarens avgörande får överklagas hos Statens arbetsgivarverk. Arbetsgivarverkets beslut får inte överklagas. 35 § Domkapitlets beslut enligt 19 och 30--33 §§ får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 1992:997 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993, då prästanställningsförordningen (1989:84) skall upphöra att gälla. 2. Den som vid utgången av år 1991 hade tjänstgjort som präst i Svenska kyrkan i minst ett år skall utan hinder av föreskrifterna i 4 § anses vara behörig att tillsättas på en tjänst som komminister, kontraktsadjunkt eller stiftsadjunkt.