Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:918 · Visa register
Förordning (1992:918) om export och import av farligt avfall m.m.
Departement: Miljödepartementet
Utfärdad: 1992-06-25
Ikraft: 1992-08-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:701
Upphävd: 1995-07-01
Tillämpningsområde, definitioner 1 § Denna förordning är tillämplig på export och import av farligt avfall. 2 § Med farligt avfall enligt denna förordning avses 1. avfall enligt bilaga 1--2 till förordningen, 2. sådant avfall som omfattas av förordningen (1985:841) om miljöfarligt avfall och som inte omfattas av 1. Export 3 § Farligt avfall får exporteras endast av den som har tillstånd enligt denna förordning. Frågor om tillstånd prövas av Statens naturvårdsverk. 4 § Ansökan om tillstånd skall innehålla uppgifter om 1. vilken art och mängd av farligt avfall som sökanden avser att exportera, 2. varifrån avfallet kommer, 3. till vilken stat avfallet beräknas bli exporterat och genom vilka stater det kommer att transporteras, 4. på vilket sätt avfallet skall behandlas i den importerande staten och 5. vilka övriga förhållanden som är av betydelse för att bedöma ärendet. 5 § Statens naturvårdsverk skall, innan tillstånd lämnas, underrätta behöriga myndigheter i berörda stater om ansökan. 6 § Tillstånd får inte lämnas för export av farligt avfall till en stat som 1. i sin lagstiftning förbjudit import av farligt avfall, 2. saknar förmåga att behandla avfallet på ett från hälso- och miljöskyddssynpunkt godtagbart sätt. 7 § Tillstånd till export av farligt avfall får lämnas 1. om ansökningshandlingarna och andra uppgifter som exportören lämnar inte ger anledning att ifrågasätta att avfallet slutligt kommer att omhändertas på ett sätt som från hälso- och miljöskyddssynpunkt hade varit godtagbart om avfallet slutligt omhändertagits i Sverige, 2. om exporten i andra fall än som avses i 16 § sker till ett land som är part i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av farligt avfall, 3. om den importerande staten, när den är part i Baselkonventionen, har lämnat skriftligt medgivande till importen, 4. om det inom Sverige saknas kapacitet eller lämpliga platser för slutligt omhändertagande av avfallet i fråga på ett från hälso- och miljöskyddssynpunkt godtagbart sätt eller om avfallet behövs som råmaterial för materialåtervinnings- eller andra återvinningsindustrier i den stat till vilken avfallet avses bli exporterat, 5. om exportören och importören avtalat att, i fall då den gränsöverskridande transporten inte kan slutföras i enlighet med avtalet, avfallet skall återföras av exportören till Sverige eller på annat sätt omhändertas enligt villkor som får bestämmas av Statens naturvårdsverk. Om transporten beräknas passera genom en stat som är part i Baselkonventionen, skall denna stat ha lämnat sitt medgivande till transporten innan tillstånd får lämnas. 8 § Tillstånd får inte lämnas för export av farligt avfall till området söder om 60 sydlig bredd. 9 § Tillstånd för export av farligt avfall får lämnas för ett visst exporttillfälle eller för export under en viss tid, högst 12 månader. Tillståndet skall förenas med de villkor som behövs från hälso- och miljöskyddssynpunkt. Import 10 § Farligt avfall får importeras endast av den som har tillstånd enligt denna förordning. Frågor om tillstånd prövas av Statens naturvårdsverk. 11 § Ansökan om tillstånd skall innehålla uppgift om 1. vilken art och mängd av det farliga avfallet som sökanden avser att behandla, 2. varifrån avfallet kommer, 3. var och på vilket sätt avfallet skall behandlas, 4. vilka övriga förhållanden som är av betydelse för att bedöma verksamhetens beskaffenhet och omfattning. 12 § Vid transport av farligt avfall som införs i Sverige skall samma krav på skyddsåtgärder och försiktighetsmått gälla som för avfall som uppkommit inom landet. 13 § Tillstånd till import av farligt avfall får lämnas om följande två villkor är uppfyllda. 1. Om avfallet i andra fall än som avses i 16 § importeras från ett land som är part i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av farligt avfall. 2. Om sökanden kan visa -- att tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) har lämnats för den anläggning där behandlingen skall äga rum, -- att tillståndet omfattar behandling av det slag av avfall det är frågan om och -- att avfallet i övrigt kommer att hanteras på ett sätt som är godtagbart från miljöskyddssynpunkt. 14 § Tillstånd till import av sådant avfall som omfattas av förordningen (1985:841) om miljöfarligt avfall får lämnas endast om sökanden kan visa att tillstånd enligt 12 § den förordningen har lämnats för anläggningen eller att sökanden har anmält behandling av avfall i en sådan anläggning som avses i 17 § samma förordning. 15 § Tillstånd för import av farligt avfall får lämnas för ett visst importtillfälle eller för import under en viss tid, högst 12 månader. Tillståndet skall förenas med de villkor som behövs från hälso- och miljöskyddssynpunkt. Gemensamma bestämmelser för export och import 16 § Tillstånd för export till eller import från en stat som inte är part i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av farligt avfall får lämnas, om staten genom regionalt, bilateralt eller multilateralt avtal med Sverige som avtalspart förbundit sig att uppfylla sådana krav som inte är mindre miljövänliga än de som anges i Baselkonventionen. 17 § Statens naturvårdsverk skall sända en kopia av sitt beslut enligt 3 och 10 §§ till länsstyrelsen och till den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet i den kommun som avfallet kommer ifrån eller där det kommer att slutligt omhändertas. 18 § Den som avser att exportera eller importera farligt avfall är skyldig att till Statens naturvårdsverk lämna de upplysningar som behövs för att möjliggöra en samlad bedömning av hur den ansökta åtgärden påverkar människors hälsa och miljön. 19 § Ett tillstånd till export eller import av farligt avfall får återkallas om 1. den som ansökt om tillståndet har vilselett tillståndsmyndigheten genom att lämna oriktiga uppgifter av betydelse för tillståndet, 2. tillståndshavaren åsidosätter sina skyldigheter enligt lag eller annan författning, 3. nya omständigheter kommer fram som inte var kända när tillståndet meddelades och tillstånd inte skulle ha lämnats om dessa omständigheter varit kända, eller 4. det genom exporten eller importen uppkommit en olägenhet av väsentlig betydelse som inte förutsågs när tillståndet lämnades. 20 § Farligt avfall som exporteras eller importeras skall åtföljas av ett transportdokument från det att transporten av avfallet påbörjas i ursprungslandet till dess att slutligt omhändertagande sker. Varje person som tar hand om en gränsöverskridande transport av farligt avfall skall underteckna transportdokumentet. 21 § Avgift tas ut för prövning av ansökan om tillstånd till export och import enligt denna förordning. För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 7 tillämpas. Tillsyn, straff, överklagande 22 § Tillsynen över efterlevnaden av denna förordning utövas av Statens naturvårdsverk i samråd med andra berörda svenska myndigheter. Naturvårdsverket är även i övrigt behörig myndighet enligt vad som följer av Sveriges internationella åtaganden inom det område som denna förordning omfattar. 23 § Bestämmelser om straff och förverkande på grund av överträdelser av denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen finns i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling och i lagen (1985:426) om kemiska produkter. 24 § Beslut av Statens naturvårdsverk enligt denna förordning får överklagas hos regeringen. Verkställighetsföreskrifter 25 § Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning får meddelas av Statens naturvårdsverk. Bilaga 1 Med farligt avfall avses enligt denna förordning följande typer av avfall som är föremål får gränsöverskridande transport: a) Avfall som tillhör någon kategori som finns upptagen i denna bilaga, såvida det inte saknar samtliga de egenskaper som anges i bilaga 1.1 b) Avfall på vilket punkt a inte är tillämplig men som enligt den lagstiftning som gäller i den exporterande staten eller i den stat genom vilken avfallet transporteras definieras som eller anses vara farligt avfall. Avfallskategorier som skall kontrolleras Avfallstyp med hänsyn till ursprung: Y1 Sjukvårdsavfall från läkarvård på sjukhus, läkarmottagningar och kliniker Y2 Avfall från tillverkning och beredning av läkemedelsprodukter Y3 Rester av läkemedel, droger och mediciner Y4 Avfall från produktion, formulering och användning av biocider och fytofarmaka Y5 Avfall från tillverkning, formulering och användning av träskyddsmedel Y6 Avfall från produktion, formulering och användning av organiska lösningsmedel Y7 Avfall från värmebehandlings- och härdningsprocesser innehållande cyanider Y8 Mineralspillolja som är oduglig för det ändamål den ursprungligen var avsedd för Y9 Spillolja/vatten, kolväten/vattenblandningar, emulsioner Y10 Avfallsämnen och artiklar som innehåller eller förorenats avpolyklorerade bifenyler (PCB) och/eller polyklorerade terfenyler (PCT) och/eller polybromerade bifenyler (PBB) Y11 Tjäravfall härrörande från raffinering, destillering och pyrolysbehandlingar Y12 Avfall från produktion, formulering och användning av tryckfärger, färgämnen (för textilier, läder, papper etc.), pigment, målarfärg, lacker, fernissa Y13 Avfall från tillverkning, formulering och användning av hartser, latex, mjukningsmedel, lim/adhesiver Y14 Kemiska avfallsämnen härrörande från forskning och utveckling eller undervisningsverksamhet som inte är identifierade och vars verkningar på människor och/eller miljön inte är kända Y15 Avfall av explosiv beskaffenhet som inte är föremål för annan lagstiftning Y16 Avfall från tillverkning, formulering och användning av kemikalier för material och processer i fotograferingsverksamhet Y17 Avfall som härrör från ytbehandling av metaller och plast Y18 Restprodukter från processer för slutligt omhändertagande av tillverkningsavfall Avfall som har som beståndsdelar: Y19 Metallkarbonyler Y20 Beryllium, berylliumföreningar Y21 Sexvärda kromföreningar Y22 Kopparföreningar Y23 Zinkföreningar Y24 Arsenik, arsenikföreningar Y25 Selen, selenföreningar Y26 Kadmium, kadmiumföreningar Y27 Antimon, antimonföreningar Y28 Tellur, tellurföreningar Y29 Kvicksilver, kvicksilverföreningar Y30 Tallium, talliumföreningar Y31 Bly, blyföreningar Y32 Oorganiska flourföreningar med undantag av kalciumfluorid Y33 Oorganiska cyanider Y34 Sura lösningar eller syror i fast form Y35 Basiska lösningar eller baser i fast form Y36 Asbest (damm och fibrer) Y37 Organiska fosforföreningar Y38 Organiska cyanider Y39 Fenoler, fenolföreningar inklusive klorfenoler Y40 Eter Y41 Halogena organiska lösningsmedel Y42 Organiska lösningsmedel utom halogena lösningsmedel Y43 Alla substanser som är kemiskt närstående polyklorerade dibensofuraner Y44 Alla substanser som är kemiskt närstående polyklorerade dibenso-p-dioxiner Y45 Andra halogena organiska föreningar än de ämnen som omnämnts i denna bilaga (t. ex. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44) Bilaga 1.1 Förteckning över egenskaper som innebär risker FN- Klass Kod Egenskaper 1 H1 Explosivt Ett explosivt ämne eller avfall är ett fast eller flytande ämne eller avfall (eller blandning av ämnen eller avfall) som har förmåga att genom en kemisk reaktion i sig själv alstra gas vid sådan temperatur och sådant tryck samt med sådan hastighet att det förorsakar skada på omgivningen. 3 H3 Brandfarliga vätskor Brandfarliga vätskor är vätskor eller vätskeblandningar eller vätskor innehållande fasta ämnen i lösning eller suspension (t. ex. målarfärger, fernissor, lacker etc., dock inte inkluderande ämnen eller avfall som på annat sätt klassificeras på grund av sina farliga egenskaper) som avger en brandfarlig gas vid så låga temperaturer som 60,5 C vid test i sluten bägare och 65,6 C vid test i öppen bägare. 4.1 H4.1 Brandfarliga fasta ämnen Andra fasta ämnen eller annat fast avfall än sådana/sådant som klassificeras som explosiva/explosivt som, under förhållanden vilka kan förekomma under transport, är lätt brännbara eller kan förorsaka eller bidra till brand genom friktion. 4.2 H4.2 Ämnen eller avfall som har lätt för självantändning Ämnen eller avfall som har lätt för självupphettning under normala omständigheter som förekommer under transport eller ämnen och avfall som har lätt för att hettas upp vid kontakt med luft och som då tenderar att fatta eld. 4.3 H4.3 Ämnen eller avfall som vid kontakt med vatten avger brandfarliga gaser Ämnen eller avfall som genom reaktioner med vatten kan bli självantändande eller avge brandfarliga gaser i farliga mängder. 5.1 H5.1 Oxiderande Ämnen eller avfall som, fastän i sig själva inte nödvändigtvis brännbara, kan orsaka eller bidra till förbränningen av andra material, vanligen genom att producera syre. 5.2 H5.2 Organiska peroxider Organiska ämnen eller avfall som innehåller den tvåvärdiga O-O-strukturen är termiskt instabila ämnen som kan undergå värmeavgivande, självaccelerande sönderdelning. 6.1 H6.1 Giftiga (akut) Ämnen eller avfall som kan orsaka antingen död eller allvarlig skada eller skada människors hälsa om de sväljs eller inandas eller kommer i kontakt med huden. 6.2 H6.2 Smittämnen Ämnen eller avfall innehållande livskraftiga mikroorganismer eller deras toxiner som man vet eller misstänker orsakar sjukdomar hos djur eller människor. 8 H8 Frätmedel Ämnen eller avfall som genom kemisk verkan orsakar svår skada när de kommer i kontakt med levande vävnad eller, i händelse av läckage, avsevärt skadar eller till och med förstör andra varor eller transportmedlen. De kan även orsaka andra vådor. 9 H10 Frigörande av toxiska gaser i kontakt med luft eller vatten Ämnen eller avfall som genom samverkan med luft eller vatten kan ge toxiska gaser i farliga mängder. 9 H11 Toxiska (fördröjda eller kroniska) Ämnen eller avfall som, om de inandas eller sväljs eller om de tränger genom huden, kan medföra fördröjda eller kroniska verkningar, inklusive cancerogena. 9 H12 Ekotoxiska Ämnen eller avfall som om de frigörs leder till eller kan leda till omedelbara eller fördröjda ogynnsamma effekter på miljön genom bioackumulering eller toxiska effekter på biotiska system. 9 H13 I stånd att på något sätt efter slutligt omhändertagande frambringa ett annat ämne, t. ex. lakvatten, som har någon av de egenskaper som tagits upp ovan. Bilaga 2 Med farligt avfall avses i denna förordning även sådant annat avfall som anges i denna bilaga och som är föremål för gränsöverskridande transport. Avfallskategorier som fordrar speciell behandling: Y46 Hushållsavfall Y47 Restprodukter som uppstår genom förbränning av hushållsavfall