Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:863 · Visa register
Lag (1992:863) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring och hälso- och sjukvård
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1992-06-18
Ändring införd: t.o.m. SFS 1996:1540
Ikraft: 1993-01-01
Tidsbegränsad: 1998-01-01
1 § Om regeringen medger det, får en sjukvårdshuvudman och en allmän försäkringskassa som har kommit överens om det bedriva lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring och hälso- och sjukvård i syfte att pröva möjligheterna till en effektivare användning av tillgängliga resurser. Regeringen får bestämma de villkor som skall gälla för försöksverksamheten. Med sjukvårdshuvudman avses i denna lag ett landsting, en kommun som inte ingår i ett landsting eller en kommun som bedriver försöksverksamhet med kommunal primärvård. 2 § I en försöksverksamhet med finansiell samordning får sjukvårdshuvudmannen, i enlighet med överenskommelsen med försäkringskassan, ansvar för att i ett försöksområde täcka kostnader för 1. sjukpenning och rehabiliteringsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, och 2. sjukpenning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Kostnader enligt första stycket får avse förmåner för tiden den 1 januari 1993-den 31 december 1997. Detta gäller dock inte om rätten till förmånen har fastställts först efter utgången av mars 1998. Lag (1996:1540). 3 § Försöksverksamheten får innefatta att en sjukvårdshuvudman fullgör vissa uppgifter inom socialförsäkringssystemet. Uppgifter som skall fullgöras med stöd av första stycket skall anges i framställningen om medgivande enligt 1 §. 4 § Om sjukvårdshuvudmannens uppgifter som avser hälso- och sjukvård inom försöksverksamheten fullgörs av en lokal nämnd för försöksområdet, får vid val av ledamöter och ersättare i nämnden undantag göras från bestämmelserna om proportionella val i 5 kap. 46 och 47 §§ kommunallagen (1991:900). 5 § En nämnd som avses i 4 § får besluta i en angelägenhet som en allmän försäkringskassa har att befatta sig med, om angelägenheten faller inom ramen för försöksverksamheten och försäkringskassans styrelse överlåter beslutanderätten till nämnden. Detta gäller dock inte frågor som rör rätt till förmåner för enskilda. Övergångsbestämmelser 1992:863 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och gäller till utgången av år 1995.